Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Svenska artprojektets långsiktiga mål

Regeringens målformuleringar

Regeringen (Regeringsbeslut 2013-02-21 L2012/1032) har beslutat att Svenska artprojektets mål ska vara följande:

  • Kartlägga och vetenskapligt beskriva i landet förekommande arter av djur, växter och svampar, med prioritet för dåligt kända arter och organismgrupper.
  • Tillgängliggöra fakta och data för i första hand forskare och yrkesverksamma naturvårdare, med fokus på digital kunskapsspridning. I andra hand kan den naturintresserade allmänhetens intressen tillgodoses, om lämpligt i samverkan med andra aktörer, bl.a. för att stimulera och kvalitetssäkra dess inrapportering av artobservationer till Artportalen.
  • Bidra till att uppfylla nationella och internationella mål för ekosystem och biologisk mångfald genom att förse samhället med kunskapsunderlag och verktyg för miljöövervakning och naturvårdsåtgärder.

Artdatabankens målformuleringar

ArtDatabanken preciserar uppdraget i fyra verksamhetsinriktade långsiktiga mål:

  1. Den biologiska mångfalden i Sverige är väl känd och vetenskapligt beskriven ner till artnivå. Läs mer.
  2. Namn och släktskap för alla svenska eukaryota organismer finns samlade och är tillgängliga. Läs mer.
  3. Kvalitetssäkrade fakta som möjliggör artbestämning av alla flercelliga svenska arter finns samlade och är tillgängliga. Läs mer.
  4. Svenska artprojektets samhällsrelevans och resultat kommuniceras effektivt. Nationella och internationella samarbeten tas väl tillvara. Läs mer.Sidan uppdaterad: 2014-08-18. Sidansvarig: Rikard.Sundin@slu.se