Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Svenska artprojektets långsiktiga mål

Regeringens målformuleringar

Regeringen (Regeringsbeslut 2013-02-21 L2012/1032) har beslutat att Svenska artprojektets mål ska vara följande:

 • Kartlägga och vetenskapligt beskriva i landet förekommande arter av djur, växter och svampar, med prioritet för dåligt kända arter och organismgrupper.
 • Tillgängliggöra fakta och data för i första hand forskare och yrkesverksamma naturvårdare, med fokus på digital kunskapsspridning. I andra hand kan den naturintresserade allmänhetens intressen tillgodoses, om lämpligt i samverkan med andra aktörer, bl.a. för att stimulera och kvalitetssäkra dess inrapportering av artobservationer till Artportalen.
 • Bidra till att uppfylla nationella och internationella mål för ekosystem och biologisk mångfald genom att förse samhället med kunskapsunderlag och verktyg för miljöövervakning och naturvårdsåtgärder.

Artdatabankens målformuleringar

ArtDatabanken preciserar uppdraget i fyra verksamhetsinriktade långsiktiga mål:

 1. Den biologiska mångfalden i Sverige är väl känd och vetenskapligt beskriven ner till artnivå.
 2. Namn och släktskap för alla svenska eukaryota organismer finns samlade och är tillgängliga.
 3. Kvalitetssäkrade fakta som möjliggör artbestämning av alla flercelliga svenska arter finns samlade och är tillgängliga.
 4. Svenska artprojektets samhällsrelevans och resultat kommuniceras effektivt. Nationella och internationella samarbeten tas väl tillvara.

Artprojektets långsiktiga mål 1

Den biologiska mångfalden i Sverige är väl känd och vetenskapligt beskriven ner till artnivå

Den biologiska mångfalden avgränsas här till alla flercelliga organismer som är naturligt reproducerande i Sverige. Väl känd innebär att arterna är dokumenterade och vetenskapligt beskrivna i en sådan omfattning att endast ett fåtal arter nya för landet eller vetenskapen kan väntas efter en ny inventering, efter ytterligare taxonomisk revision eller som ett resultat av immigration.

Strategier:

Utlysa forskningsbidrag för inventering och taxonomisk forskning om dåligt kända organismgrupper, i syfte att:

 • Beskriva i Sverige förekommande arter som ännu inte blivit vetenskapligt beskrivna, här beaktas såväl morfologiska som molekylära metoder.
 • Inventera dåligt kända organismgrupper där befintlig kunskap inte bedöms täcka landets hela artstock.
 • Bygga upp och tillvarata taxonomisk kompetens – speciellt inom de dåligt kända organismgrupper för vilka kompetens saknas inom landet eller Norden.

Utlysa bidrag till biologiska museer i Sverige med prioritering av nordiskt material av dåligt kända organismgrupper, i syfte att:

 • Stärka museernas förmåga att omhänderta och vårda såväl befintliga samlingar som nytt material insamlat inom Svenska artprojektet eller andra forsknings- och inventeringsprojekt.
 • Öka tillgängligheten till referensmaterial för taxonomisk forskning och naturvård genom digitalisering och koordinatsättning av museifynd.
 • Stödja upprätthållandet av taxonomisk kompetens av betydelse för kartläggning av och kunskapsuppbyggnad om Nordens arter.
 • Verka för interaktion och samarbete mellan relevanta enheter såsom museer och myndigheter.

Fortlöpande sammanställa och analysera kunskapsläget om den biologiska mångfalden i Sverige, t.ex. genom att identifiera kunskapsluckor eller dokumentera och följa upp resultat från forsknings- och inventeringsprojekt.

Artprojektets långsiktiga mål 2

Namn och släktskap för alla svenska eukaryota organismer finns samlade och är tillgängliga

Namn avser här huvudsakligen omfatta vetenskapligt namn, auktor, ofta använda vetenskapliga synonymer och i förekommande fall svenskt namn. Målet utesluter inte att namn på bakterier och arkéer som bedöms relevanta, t.ex. för arbetet med miljöövervakning och naturvård, också inkluderas i databasen.

Strategier:

Kontinuerligt uppdatera och kvalitetssäkra den taxonomiska databasens innehåll, med hjälp av taxonomiskt sakkunniga.

Utveckla databasen så att den fungerar som ett ramverk för taxonrelaterad information inom ArtDatabanken, och samtidigt gör namn och släktskap lätt tillgängliga för externa användare.

Verka för att databasens taxonomiska innehåll så långt som möjligt harmonierar med nordiska och relevanta internationella databaser.

Verka för att databasen är normerande för namn och släktskap i Sverige inklusive svenska namn för lämpliga taxa.

Artprojektets långsiktiga mål 3

Kvalitetssäkrade fakta som möjliggör artbestämning av alla flercelliga svenska arter finns samlade och är tillgängliga

Fakta avser här information om arters kännetecken, ekologi och utbredning, samt information om namn och släktskap. Såväl morfologiska som molekylära metoder för artbestämning ska beaktas.

Strategier:

Utveckla ett digitalt system för interaktiv artbestämning och visning av artrelaterad information ur ArtDatabankens databaser.

Producera, bearbeta och digitalisera information av värde för artbestämning, med fokus på:

 • Mindre kända organismgrupper, där nyproducerade eller för svenska förhållanden förbättrade bestämningsverktyg kan leda till ökad kunskap.
 • Organismgrupper som används eller kan användas i svenskt naturvårdsarbete.
 • Organismgrupper som får forskningsmedel från Svenska artprojektet.

Skapa effektiva rutiner och kvalitetskriterier.

Verka för att det innehåll som produceras används som kunskapsunderlag och verktyg inom svenskt naturvårdsarbete.

Stimulera och underlätta inrapportering av artobservationer med hög kvalitet till ArtDatabankens rapportsystem.

Artprojektets långsiktiga mål 4

Svenska artprojektets samhällsrelevans och resultat kommuniceras effektivt. Nationella och internationella samarbeten tas väl tillvara.

Strategier:

Kommunicera hur Svenska artprojektets verksamhet förser samhället med kunskapsunderlag och verktyg för miljöövervakning och naturvårdsåtgärder, och därmed bidrar till att uppfylla nationella och internationella mål för ekosystem och biologisk mångfald.

Kommunicera information om och resultat från Svenska artprojektet i relevanta kanaler.

Verka för att stärka och vitalisera ämnena systematik och taxonomi i Sverige, t.ex. genom att synliggöra deras samhällsrelevans eller stödja fora för kommunikation och samverkan mellan forskare.

Samverka så långt möjligt med relevanta aktörer, när det gäller framtagande och produktion av artrelaterad information.

Utveckla och initiera nordiska och internationella samarbeten, med fokus på att:

 • Samverka med övriga nordiska artprojekt (eller motsvarande) kring t.ex. forskningsprioriteringar, inventeringar och kompetensuppbyggnad.
 • Arbeta för ett nordiskt nätverk för utbildning inom systematik, taxonomi och artkunskap.
 • Verka för att hela Norden antar en gemensam strategi för taxonomisk utforskning och kompetensuppbyggnad.
 • Samarbeta internationellt, t.ex. genom att tillvarata taxonomisk kompetens inom och utanför Norden; aktivt bevaka internationella initiativ gällande artfakta och taxonomi.Sidan uppdaterad: 2015-04-10. Sidansvarig: Rikard.Sundin@slu.se