Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Anslag för biologiska samlingar

ArtDatabanken utlyser regelbundet medel för vård, skötsel, digitalisering och utveckling av biologiska samlingar i Sverige. På denna sida finner du allmän information om anslagen.

Sidans innehåll

 Allmänt
 Medel till tjänster
 Projektbidrag
 Samarbetsprojekt
 Utrustningsbidrag
 Bedömning av ansökningar
 Villkor för stödet
 Akutbidrag

Allmänt

Den verksamhet som stöds är i första hand sådan som är betydelsefull för kartläggningen av och kunskapsuppbyggnaden kring Sveriges och våra nordiska grannländers artstock. Viktiga mål för stödet är förbättrad vård och skydd av samlingar samt ökad tillgänglighet genom koordinatsättning och digitalisering, i synnerhet för samlingar av betydelse för Svenska artprojektet.

Samlingar insamlade i Norden ges högsta prioritet, liksom nordiskt material av dåligt kända organismgrupper. Stöd utgår normalt ej till privatägda samlingar eller levande djur- och växtsamlingar, ej heller till utställningsverksamhet eller samlingar vid SLU. Medel kan sökas för maximalt tre år. Vi ser positivt på samarbetsprojekt mellan flera museer, liksom samarbete mellan museer och myndigheter som arbetar med miljöövervakning eller naturvård.

Medel till tjänster

Medel kan sökas både för stöd till tillsvidareanställningar och tidsbegränsade tjänster. Tillsvidareanställningar som kan komma ifråga bör vara av strategisk betydelse för kunskapsuppbyggnaden om den svenska artmångfalden och för Svenska artprojektet. Tänkbara är till exempel tjänster som förste museiintendent eller museiintendent inom områden där den svenska taxonomiska kompetensen behöver förstärkas. Sådana tjänster ska ha en mycket stark förankring i samlingsvården.

Projektbidrag

Tänkbara projekt är t.ex:

  • digital registrering och koordinatsättning av samlingar samt koordinatsättning av tidigare digitaliserat material.
  • vård av viktiga och/eller eftersatta nordiska samlingar.
  • omhändertagande och artbestämning av material som insamlats inom ramen för Svenska artprojektet eller andra forsknings- och inventeringsprojekt av betydelse för kännedomen om nordisk fauna och flora (i synnerhet material av dåligt kända organismgrupper och/eller från dåligt undersökta miljöer).
  • medel för inbjudan av gästforskare för att bearbeta viktiga samlingar.
  • ökad tillgänglighet för viktigare samlingar, t ex typmaterial, genom exempelvis presentation på Internet med digitala fotografier.
  • framtagande av illustrationsunderlag till Nationalnyckeln.

Samarbetsprojekt

ArtDatabanken ser särskilt positivt på projekt där två eller fler museer samarbetar. Medel kan sökas för planering och genomförande och projekten kan gälla gemensamma samlingar, gemensamma digitaliseringsprojekt eller andra insatser för ökad tillgänglighet, gemensamma standarder, fortbildning av personal (exempelvis inom samlingsvård, digitalisering) m.m.

Utrustningsbidrag

Medel för utrustning och material, t.ex. skåp, burkar, mikroskop, frysar etc. beviljas endast i särskilt välmotiverade fall. Svenska artprojektet kan inte stödja ombyggnader eller tillbyggnader.

Bedömning av ansökningar

Medlen fördelas efter ansökningsförfarande och för att undvika jäv granskas ansökningarna av nordiska, icke-svenska forskare och museiexperter. De huvudkriterier som särskilt utvärderas är relevansen för Svenska artprojektet, genomförbarhet och kvalitet.

  • Relevans. Med relevans menas i första hand nytta för den taxonomiska kartläggningen av den svenska flercelliga floran och faunan och för publiceringen av ”Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna”.
  • Genomförbarhet. Med genomförbarhet menas bland annat om de tillgängliga resurserna (både de som söks och de som i övrigt är tänkta att göras tillgängliga för verksamheten), val av arbetssätt, projektledningens kompetens etc. är tillräckliga för att projektet/verksamheten ska kunna genomföras som planerat.
  • Kvalitet. Kvalitetskriteriet innefattar bland annat en bedömning av samlingarnas generella vetenskapliga värde.

Övriga kriterier. Vid fördelningen av medlen tas även hänsyn till samlingarnas generella behov av stöd i form av storlek på samlingar i förhållande till nuvarande tillgängliga resurser. 

Villkor för stödet

Ett grundläggande villkor från Svenska artprojektets sida är att museernas huvudmän ställer upp med rimliga basresurser för samlingarnas vård. Medlen från Svenska artprojektet ska vara en resursförstärkning för museerna. De får på intet sätt motivera att basresurserna från respektive museums huvudman minskar, vare sig på kort eller på lång sikt. ArtDatabankens stöd får inte användas för att överföra resurser från samlingsvård till forskning eller utställningsverksamhet. Medfinansiering från huvudman ses som positivt.

Alla  data som digitaliseras via stödet ska vara tillgängliga för Svenska artprojektet, ArtDatabanken samt så snart som möjligt göras tillgängliga för allmänheten via Artportalen (och därmed automatiskt till GBIF) eller, om  särskilda skäl finns, direkt till GBIF. Digitaliseringen ska ske på ett sätt som är kompatibelt med den standard som används av GBIF (minimum Darwin Core 2) och ENSE (Nationell standard för samlingsdatabaser). Samtliga digitaliserade data ska vara koordinatsatta med noggrannhetsangivelse.

Akutbidrag

Medel kan sökas för stöd till resor, möten, kurser, kortare besök av gästforskare, experter och andra angelägna ändamål av mindre omfattning. Maximalt 50 000 kronor (inklusive indirekta kostnader) kan sökas per ansökningstillfälle. Ansökan kan skickas in när som helst under året. Beslut fattas av ArtDatabankens chef. Blankett med instruktioner får du genom att kontakta forskningssekreterare Rikard Sundin, Rikard.Sundin@slu.se.

Senaste aktuella utlysning

 Utlysning 2013

Kontakt

Har du frågor kring museistödet kan du vända dig till forskningssekreterare
Rikard Sundin, 018-67 25 74, rikard.sundin@slu.se

Sidan uppdaterad: 2013-12-13. Sidansvarig: Rikard.Sundin@slu.se