Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Om museerna

På Sveriges naturhistoriska museer finns stora samlingar av växter, svampar och djur. Samlingarna är viktiga för kartläggningen av de svenska arterna, och därför utlyser Svenska artprojektet regelbundet medel till stöd för vård och tillgängliggörande.

Det finns ett trettiotal naturhistoriska museer i Sverige. Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm är tillsammans med museerna i Göteborg, Lund och Uppsala de största och har samlingar som tillhör de främsta i världen.

Rika kunskapskällor

Samlingarna, som byggts upp sedan Linnés dagar, utgör en oerhört viktig kunskapskälla för forskning, undervisning och bevarande av Sveriges biologiska mångfald. Här finns ovärderligt material från många andra delar av världen, vilket flitigt används av internationella forskare.

Intresseväckare och kunskapsförmedlare

De naturhistoriska museerna fyller också en viktig funktion som intresseväckare och kunskapsförmedlare om den biologiska mångfalden för allmänheten, inte minst barn och ungdomar. Flera av de svenska museerna ligger långt framme vad gäller dataläggning och tillgänglighet via internet.

Typexemplar - oumbärliga för forskningen

En viktig del av samlingarna utgörs av typexemplar, d.v.s. exemplar som används som referens när en art beskrivs. Dessa är oumbärliga när man ska reda ut vilket vetenskapligt namn som ska användas för en viss art. Tack vare Sveriges långa historia inom biologisk forskning har de svenska museerna gott om typexemplar.

Typexemplar ur Linnés samlingar - bolmörtsarten Hyoscyamus physalodes

Typexemplar ur Linnés samlingar - bolmörtsarten Hyoscyamus physalodes.
Foto: Naturhistoriska riksmuseet.
Sidan uppdaterad: 2013-09-17. Sidansvarig: Rikard.Sundin@slu.se