Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Artportalen

Artportalen är ett rapporteringssystem för fynduppgifter om Sveriges alla arter. Artportalen används av myndigheter, forskare och naturvårdare såväl som privatpersoner. Informationen som läggs in är sökbar och fri att utnyttja för alla.  

Artportalen skärmdumpArtportalen har funnits sedan 2000 och har de senaste åren vuxit lavinartat i antalet användare och observationer. I början på 2012 passerade antalet observationer 32 miljoner. Systemet har 16 000 användare och i genomsnitt matas en observation in i systemet var femte sekund. Till användarna hör tjänstemän på landets länsstyrelser och kommuner, forskare, konsultfirmor, frivilliga inventerare och intresserade privatpersoner.

Nya Artportalen är under utveckling

Artportalen var tidigare uppbyggd av sex olika rapportsystem uppdelade på olika artgrupper. Varje system  var fristående och man behövde separata konton i varje system. Nu är dock en ny generation av Artportalen under uppbyggnad, där alla artgrupper ska gå att rapportera i samma system samtidigt som det ska bli enklare att använda.

En del av nya Artportalen är lanserad

I maj 2013 lanserades steg 1 av nya Artportalen som innebär att man kan rapportera och söka efter kärlväxter, svampar, mossor, lavar, alger, fiskar och övriga vertebrater medan rapportering och sökning av fåglar och småkryp (inkl. marina evertebrater) fortfarande görs i gamla Artportalen (Rapportsystemen för fåglar, småkryp samt marina evertebrater). I praktiken innebär det att Artportalen under en tid är uppdelad i fyra olika portaler i jämförelse med de tidigare sex portalerna.

Vilka står bakom Artportalen?

Artportalen drivs av ArtDatabanken vid SLU, i samarbete med Artportalsrådet och dess medlemmar: Sveriges ornitologiska förening, Sveriges botaniska förening, Sveriges mykologiska förening och Sveriges entomologiska förening. Den nya generationen av Artportalen har utvecklats i samarbete med norska Artsdatabanken och finansieras gemensamt av svenska Naturvårdsverket och norska Miljøverndepartementet.

Artportalen är viktig för svensk naturvård

Ungefär 98 % av alla fynd i Artportalen är vanliga svenska arter. Fynd av vanliga arter som talgoxe och blåsippa kan vara lika värdefulla i längden som fynd av sällsynta arter som skräntärna eller mosippa. Den stora mängden observationer utgör ett unikt material som kan användas för till exempel naturvårdsplanering eller för att studera trender och förändringar i svensk natur. Genom att rapportera in i Artportalen gör du en viktig insats för naturvården.

 www.artportalen.se

 

 

  

Relaterade sidor

 Läs mer om fynd av arter
 Söka och göra uttag av fynddata
 Rapportera fynd av arter
 Skyddsklassade arter

Skyddsvärda träd och stormusslor i sjöar och vattendrag

För specialområdena skyddsvärda träd och stormusslor i sjöar och vattendrag rekommenderas istället Träd- respektive Musselportalen, vilka också administreras av ArtDatabanken.

 Trädportalen
 Musselportalen

Kontakt

Johan Nilsson
johan.nilsson@slu.se

Sidan uppdaterad: 2013-09-13. Sidansvarig: anna.tano-graflind@slu.se