Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Musselportalen

Musselportalen är ett öppet rapporteringssystem för stormusslor som förekommer i svenska sjöar och vattendrag. Syftet är att öka kunskapen om stormusslor och följa tillståndet för de hotade och sällsynta musselarterna i landet.

Många användningsområden

Data som lagras i Musselportalen kommer att kunna användas för uppföljning av åtgärdsprogram, för statusbedömning av stormusslor listade i habitatdirektivet, för att följa utvecklingen för hotade stormusslor samt för uppföljning av miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag genom indikatorn ”Föryngring av flodpärlmussla”.

Portalen lämplig för miljöövervakning

Portalen kan användas för att följa tillståndet i naturen, så kallad miljöövervakning. Rapportering kan göras av såväl enstaka uppgifter som information från större inventeringar enligt fastställda metoder (se lästipsen till höger).  Som rapportör ansvarar du för uppgifterna och garanterar kvaliteten, men vi förbehåller oss rätten att granska uppgifterna och ändra där så är befogat.

Kvalitetssäkras och bevaras

Uppgifterna granskas och sparas inför framtiden. Alla kan ta del av uppgifterna och ditt bidrag får också spridning bland andra som är intresserade eller arbetar med musslor. Som rapportör ansvarar du för uppgifterna och garanterar kvaliteten, men vi förbehåller oss rätten att granska uppgifterna och ändra där så är befogat. 

Samarbete mellan olika aktörer

Musselportalen har tagits fram i ett samarbete mellan Naturvårdsverket, ArtDatabanken och länsstyrelserna.
Sidan uppdaterad: 2012-10-10.