Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

CNV bevakar

CNV bevakar och dokumenterar många arrangemang som har med naturvägledning att göra.

CNV bevakning 2011

Innovationsdygn om teknik i naturvägledning

15-16 november i Nødebo, Danmark

CNV deltog på ett innovationsdygn för naturvägledare om ny teknik i förmedlingen. Det var danska Friluftsrådet som höll i arrangemanget. Vi diskuterade hur man praktiskt kan använda sociala medier, applikationer och datorspel i naturvägledning.

Läs rapporteringen från innovationsdygnet.

Workshop med Steve van Matre om interpretativ design

3-4 oktober i Koli nationalpark, Finland

Steve van Martre i mitten tillsammans med Maija (kursdeltagare) och Ilkka (arrangör). Foto: Erika Hagegård

Steve van Matre är en 70-årig amerikan som ägnar sitt liv åt att resa jorden runt för att utbilda ”Interpretive Designers” och lära ut ”The dance of experience”. Han har utarbetat "en dans" (femton steg att följa för den som vill designa en designa en bra upplevelse). Genom att följa stegen och producera matriser enligt ett uttänkt mönster bygger man upp en plan för hur man ska uppnå de mål man har med sin interpretation.

Läs mer om workshopen med Steve van Matre.

Workshop om utomhuspedagogik med Joseph Cornell

- 16-18 september i Stockholms skärgård

CNV deltog på ett seminarium med Joseph Cornell 16-18 september, en man som fått mycket uppmärksamhet för sitt arbete med ”Flow learning”. Det handlar om att genom olika övningar bli mer medvetet närvarande och få fördjupade naturupplevelser med hjälp av alla sinnen. Enligt Cornell behövs den typen av upplevelser för utveckla kärlek och omsorg om jorden. Den första dagen gav en introduktion till metoden, sedan ägnades två ytterligare dagar åt en fördjupningskurs.

Läs mer om seminariet och övningarna som testades.

Forum för naturturism

-1 september i Östersund

CNV deltog på seminariet Forum för naturturism, som arrangerades av turismforskningsinstitutet Etour. På seminariet presenterades forskningsresultat från Etour. Resultaten handlade om faktorer för framgång och hinder för naturturismföretagare; marknaden för svensk naturturism; kopplingen mellan allemansrätten och naturturism; samt den internationella marknaden för naturturism. Representanter för naturturismnäringen (Lantbrukarnas riksförbund, Sveaskog Naturupplevelser, Svenska turistföreningen och Ekoturismföreningen) presenterade också sin syn på framgång och hinder i branschen. Forumet vände sig till företagare, forskare, lärare, myndigheter och andra organisationer som har intresse av en ökad kunskap om naturens turistiska potential.

På seminariet delades det ut ett faktablad om resultat från pågående forskning om naturturism på Etour. Läs faktabladet här.

Seminarium om utbildning för hållbar utveckling

- 18 maj i Uppsala

Ett initiativ har tagits på SLU för attfrämja utbildning för hållbar utveckling och CNV deltog i ett seminarium med det temat den 18 maj. Hållbar utveckling är ett ämnesområde som är aktuellt för många naturvägledare, vilket framkommit i CNV:s rapport Naturvägledning i Sverige. Läs en rapport från seminariet.


Landskapsperspektiv - hur gör det skillnad? Ettseminarium om landskapskonventionen

- 10 maj i Stockholm

Det finns en europeisk landskapskonvention som syftar till att förbättra skydd, förvaltning och planering av europeiska landskap. Den ska främja samarbete och stärka allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet när det gäller landskapsfrågor.I landskapet möts många olika värden och tillgångar - kulturella, ekologiska, estetiska, sociala och ekonomiska. Vi måste ofta förhandla om hur landskapets resurser ska nyttjas och utvecklas, vilket kan vara en utmaning. I Sverige trädde konventionen i kraft i maj 2011, då hölls även ett seminarium. Det innebar att 33 av 47 länder ratificerat konventionen. Riksantikvarieämbetet ska nu driva arbetet med att genomföra landskapskonventionen i Sverige.

Läs dokumentationen från seminariet (bläddra ner till 10 maj, där kan man även se filmade inslag).

Projektet "Frisk i naturens" nordiska workshop om friluftsliv och hälsa

- 9-10 maj i Holmenkollen, Norge.

Det nordiska projektet Frisk i naturen har som huvudsyfte att visa vad friluftslivet kan göra för folkhälsan. CNV deltog på workshopen 9-10 maj. Syftet med workshopen var enligt arrangören:

•att samla projektets målgrupper för dialog kring friluftsliv, naturkontakt och folkhälsa
•att förankra projektet hos viktiga folkhälsoaktörer
•att över gränserna (både lands- och yrkes vis) lyfta fram friluftslivet/naturkontaktens betydelse och resurs för folkhälsoarbetet i de nordiska länderna och i det nordiska samarbetet
•att få "natur/hälsa" högre upp på agendan i folkhälsoarbetet i Norden
•att låta den "gröna" och "vita" sekorn mötas för dialog och kunskapsutbyte

Se länk för dokumentation från workshopen

Naturskoleföreningens årsmöte

- 4-6 maj på Laxön

Under några dagar i maj samlades cirka 80 av naturskoleföreningens entusiastiska medlemmar för konferens vid Laxön i Älvkarleby. Centrum för naturvägledning deltog med en föreläsning om naturvägledning samt vid den ”open space”-övning som ordnade föreningens diskussion under dagarna. CNV deltog i en grupp som tog upp betydelsen av utvärdering ”världens bästa klassrum – hur kan vi bevisa det?” och i diskussioner om behov av kvalitetssäkring av naturguider. Se Naturskoleföreningens webbsida.

Årskonferens med de danska Naturvejlederne

- 13-15 april 2011på norra Själland

Naturvejlederforeningen i Danmark har varje vår en mycket välbesökt och inspirerande konferens. CNV besökte denna i april 2011 och fick många intryck med hem till Sverige.

Läs rapporten från årskonferensen.

Svenskt Friluftslivs årsmöte

- 14 april iStockholm

Friluftslivsfrågor är av stor relevans förCNV:s nätverk och därförföljer vi organisationens aktiviteter med stort intresse. CNV bevakade även årsmötet. På årmötet kunde man, förutom att delta i själva stämman, lyssna påett antal presentationer om organisationens aktiviteter under året. Nytt för i år är att organisationen ansvarar för att fördela de statliga bidragen till friluftsorganisationer. Här kan ni läsa en kort rapport från årsmötet.

Den nyttiga utevistelsen

- 23 februari i Stockholm

Vuxna med "ekologisk läskunnighet" är viktiga för barns naturkontakt. Naturvägledare behöver också insikter om naturmötets möjliga dimensioner som intellektuell stimulans, betydelse för hälsa och välbefinnande och personlig utveckling. Det menar forskarna bakom rapporten ”Den nyttiga utevistelsen”, som skrivits på uppdrag av Naturvårdsverket om naturkontaktens betydelse för barns hälsa och miljöengagemang. Den presenterades i samband med ett seminarium den 23 februari 2011.

Läs Pella Thiels dokumentation från seminariet "Den nyttiga utevistelsen".
Ladda ner rapporten "Den nyttiga utevistelsen"

CNV bevakning 2010

Dialog om allemansrätten och naturturism

- 9 december i Stockholm.
Workshopen var en del i Naturvårdsverkets arbete med att se över hur man i framtiden kan hantera de tveksamheter och utmaningar som ligger i ett ökat organiserat friluftsliv. Syftet var att samla in synpunkter och förslag utifrån olika intressenters perspektiv, inför ett mer djupgående arbete med förtydliganden och preciseringar av allemansrätten. Den del som CNV deltog i handlade om allemansrätt och naturturism. Frågan om ersättning till markägare vid organiserad verksamhet diskuterades. En utökad dialog med berörda parter efterfrågades i det fortsatta arbetet.


Mer information om Naturvårdsverkets arbete med Allemansrätten finns på http://www.naturvardsverket.se/allemansratten

VisitSwedens Inspirationsdag

 - 6 oktober i Stockholm.
CNV deltog på VisitSwedens Inspirationsdag 6 oktober. På Inspirationsdagen fick vi ta del av erfarenheter från VisitSwedens arbete med de fyra positionsteman som de har arbetat med sedan ett år tillbaka för att få fler turister till Sverige. Många aktörer i andra länder ser Sverige som en hållbar destination och det är något som VisitSweden kommer att arbeta utifrån i det kommande årets arbete. Huvudmålgruppen för den hållbara turismen är den globalt medvetne gröna resenären och budskapet till målgruppen är ”Vi vågar tro på en vacker värld”.

Läs dokumentationen från Inspirationsdagen här.

Resa, bruka bevara

- 6-7 september i Trondheim
CNV deltog på konferensen Resa, bruka, bevara i Trondheim 6-7 september 2010. Det var en nordisk konferens på temat natur och kulturarv som resurs för hållbar turismutveckling och den var en del av ett projekt inom Nordiska ministerrådet. Olika exempel på naturvägledning lyftes fram för att visa på hur man kan arbeta med hållbar turism. Kulturturism för barn på Island byggt kring sagor, Natur- och kulturstig under vattnet på vrak i Finland och 1001 berättelse om Danmark är några av exemplen. Det belystes vid flera tillfällen att lokal delaktighet och förankring var viktigt för att utveckla en hållbar turismdestination. Även kvalitetssäkring och certifiering lyftes fram som betydelsefulla verktyg i arbetet med att främja hållbara turismföretag.

CNV bevakning 2009

Seminariet Naturen - en väg till integration och hälsa

-15 oktober i Stockholm
Seminariet anordnades av Länsstyrelsen i Stockholms län och Naturhistoriska riksmuseet i samarbete med Tyresta Nationalparksförvaltning och temat var integration och hälsa. Seminariet riktade sig till alla som arbetar med naturvägledning, integrationsfrågor eller med personer med invandrarbakgrund. Seminariet innehöll erfarenhetsutbyte kring naturens roll som mötesplats för svenskar och invandrare. Varför är det viktigt att visa att naturen är öppen för våra nya svenskar? Hur når vi dem?

Dokumentation från Naturen-en väg till integration och hälsa.

Läs rapporten "Invandrare i tätortsnära natur - Kvalitativa intervjuer angående natursyn och nyttjande samt förslag till åtgärder" av Lovisa Blomqvist, SLU Institutionen för skogens produkter och marknader

Läs rapporten "Med andra ögon - Naturmöten med invandrare" av Yusra Moshtat.

Framtidsfokus: Barn och natur

-13 okober i Stockholm

Institutet för Framtidsstudier granskar samtiden för att få redskap och ta vara på erfarenheter inför framtiden bland annat genom en serie seminarier, så kallade Framtidsfokus. CNV deltog i seminariet 13 oktober 2009 som hade temat barn och natur – vilken betydelse ges naturen för barns utveckling och fostran? Vad betyder växande storstäder, ökad rörlighet mellan länder och en större miljömedvetenhet? Hur kommer vi att se på naturen i framtiden?

Läs CNV:s dokumentation från seminariet Framtidsfokus: Barn och natur. 

Ute är inne - nationell konferens om utomhuspedagogik

- 21-22 september i Norrköping

Utenavet arrangerade en stor konferens om utomhuspedagogik. 900 personer deltog, framförallt från skolor och friluftsorganisationer. Förutom föreläsningar bestod konferensen av 77 utomhus-workshops, där man bland annat kunde prova på hur skogen/utemiljön kan användas i skolarbete eller hur utställningsteknik kan användas för att skapa en interaktiv upplevelsestig.

Läs om Ute är inne.

Läs om arrangören Utenavet

Kultur~natur

-15-17 juni i Norrköping

Förhållandet natur-kultur tillhör det allra mest fundamentala i vårt samhälle. Det lilla tilde tecknet ( ~ ) betonar en dynamiskt böljande förbindelse mellan dem.

I Norrköping möttes 15-17 juni 2009 forskare inom ACSICs Nationellt centrum för tvärvetenskapliga kulturstudier för att diskutera temat kultur ~ natur. I 24 sessioner deltog närapå 150 deltagare i skilda ämnen som ”Älgparksälgar mellan natur och kultur: artister, lekkamrater eller skogens konung. ”eller ”Biologiska och antikvariska arkitekter: landskapandet som mötesplats för framtida natur- och kulturvård..”

Låt dig inspireras i konferensens programbok.

Internationell konferens om interpretation

- 6-10 maj i Aten
Den 6 till 10 maj 2009 träffades närmare 80 naturvägledare från hela världen i Aten för att lyssna på föredrag, diskutera och utbyta erfarenheter om interpretation. Under fyra dagar gavs parallella seminarier i inom många olika områden. I konferensens dokumentation, NAI-IC-2009-proceedings, kan du fördjupa dig i några av föreläsningarna.

Några glimtar från konferensen

Den danska Naturvejlederforeningen

-15-17 april i Rudkøbing, Skudehavn

15-17 april 2009 deltog CNV i den danska Naturvejlederforeningens
årskonferens - ett lärande och grupputvecklande arrangemang som anordnas för de danska naturvägledarna. Sedan 1986 har man i Danmark, enligt det nationella avtalet naturvejlederordningen, utbildat naturvägledare och idag finns ca 300 utbildade naturvägledare på myndigheter, kommuner och museer. Mötet med dem gav inspiration till hur vi i Sverige skulle kunna samla naturvägledare och arbeta tillsammans.

Läs mer på www.naturvejleder.net och www.natur-vejleder.dk.

Gränslösa guider

-25 februari i Västerbotten

Utbildning och certifiering av professionella lokala natur- och kulturguider i Västerbotten och Helgeland är ett EU-projekt där man vill utveckla den aktivitetsbaserade turismen i regionen. CNV deltog på projektets uppstartseminarium 25 februari 2009 och berättade om utredningsarbetet kring förutsättningarna
för nationell kvalitetssäkring av guider.
Läs mer om Gränslösa guider.

CNV bevakning 2008

Etnobiologiskt symposium

- 26-28 augusti i Stockholm
Symposiet på Skansen i Stockholm, 26-28 augusti hade temat Kunskap och föreställningar -Naturvårdens och kulturmiljövårdens antropologi och var ett samarrangemang mellan NAPTEK (CBM), Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket och Skansen.

 

Sidan uppdaterad: 2015-12-19. Sidansvarig: anders.arnell@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen