Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Internationellt

Norden

Nordisk samarbetsgrupp för naturvägledning

CNV är med i en nordisk samarbetsgrupp för naturvägledning. De andra medlemmarna i gruppen är organisationer i de andra nordiska länderna med liknande överblicksansvar inom naturvägledning som CNV har.

2011-2013 genomförde gruppen ett projekt: Naturvägledning för barn och unga i Norden. En workshop hölls på Jamtli i Östersund med naturvägledare från hela Norden. Syftet var att gemensamt bidra till en utvecklande diskussion om naturvägledning för barn och unga i norden. Massor av goda exempel på naturvägledning och sju perspektiv på naturvägledning som del i lärande för hållbar utveckling togs fram. Projektet presenteras i denna rapport som tagits fram i samarbete med våra nordiska kollegor i Nordiska ministerrådets rapportserie TEMA-nord. Rapporten som publicerades våren 2013 är på engelska (de konkreta exemplen på nordiska språk). Ladda ned eller beställ rapporten här!

Samarbetsgruppen tittar nu på hur ett nordiskt samarbete kan vidareutvecklas. Estland har nyligen gått med i gruppen som därmed blivit nordisk-baltisk.

CNV arrangerade i juni 2013 ett nordiskt seminarium om naturvägledning tillsammans med nordiska samarbetsgruppen och det forum för naturvägledning som finns inom International Ranger Federation.

 

Definitionen om naturvägledning från 1990

Nordiska ministerrådets projektgrupp för friluftsliv tog 1990 fram rapporten Naturvägledning i Norden. I rapporten återfinns den definition av naturvägledning som ännu idag är vägledande i de nordiska ländernas arbete med naturvägledning.”
 

Danmark

I Danmark har man sedan drygt 20 år arbetat med en framgångsrik statlig utbildning av naturvägledare inom ramen för den så kallade naturvejlederordningen. Utbildningen (naturvejlederuddannelsen) drivs av Köpenhamns universitet på uppdrag av det danska friluftsrådet. Det har inom utbildningen utbildats cirka 350 naturvejledare fram tills idag. Utbildningen består av sju tillfällen på två till tio dagar då deltagarna träffas samt tre längre uppgifter. Fyra genomgående teman på utbildningen är: "Sundhed og livskvalitet; Udfoldelses- og fordybelsesmuligheder i naturen; Biologisk mangfoldighed Natur- og kulturværdier; Borgerinddragelse i en demokratisk naturforvaltningsproces". När man har klarat av utbildningen såm har man rätt att bära märket med ugglan.

Den del av Köpenhamns universitet som arbetar med naturvejlederuddannelsen är Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling. Det är ett nationellt centrum som arbetar med forskning, utveckling och praktiskt arbete som rör naturvägledning, friluftsliv, utomhuspedgogik samt natur och hälsa.  

I Danmark finns även Naturvejlederforeningen, som även är med i diskussionerna om naturvägledarutbildningen. Föreningen är främst till för de utbildade naturvägledarna och drivs av dem. Föreningen ger ut en tidning, som du kan läsa här. Nr 4 2009 hade temat Naturvejledningens didaktik. Där finns intressanta artiklar om de metoder och den didaktik som i Danmark har vuxit fram under de drygt 20 år som naturvägledningen har varit verksam där. Läs till exempel artikeln på sidorna 8-11 "På sporet af naturveljedningens didaktik og metode" eller artikeln om Naturvejlderuddannelsens didaktik på sidorna 20-22. Länk till tidningen http://www.natur-vejleder.dk/6storage/853/13/naturvejleder_2009-4_web.pdf

Den danska hemsidan för natur är värd ett besök: www.udinaturen.dk .

Naturkatapulten är Danmarks Naturfredningsforenings samling av roliga och spännande naturupplevelser som man kan utföra med barn. Samlingen är årstidsindelad.  

 

Norge

I Norge arbetar Sektionen for naturveiledning på Statens naturoppsyn (SNO) med att bygga upp ett nationellt nätverk av naturvägledare. Ett tiotal personer arbetar i sektionen och en del av dem arbetar som naturvägledare på besökscenter och nationalparkscenter ute i landet. Målgruppen för naturvägledningen är elever och lärare på skolor; besökare i naturen; och diverse andra organisationer. Samarbete sker mellan SNO och universitet för att ta fram utbildningar inom naturvägledning på högskole/universitets-nivå. Läs mer här.

Finland

I Finland är naturvägledning starkt kopplad till skyddade naturområden. Finland har 35 Nationalparker och 22 naturum som förvaltas av den Finska skogsstyrelsen, Forststyrelsen eller Metsähallitus. Den nationella naturportalen www.utinaturen.fi leder allmänheten till aktiviteter Metsähallitus erbjuder.

Island

På Island utvecklas naturvägledningsarbetet främst i de tre nationalparkerna och naturumen. Ett ökande antal naturvägledare utbildas. Naturvägledarna arbetar framförallt under sommarhalvåret med de turister som söker sig till nationalparkerna.

VER-DI - Vern og verdiskaping

CNV deltog i referensgruppen för det dansk – svensk – norska EU-samarbetet ”VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling” som löpte under 2009-2012. Projektet hade starkt fokus på möjligheter att utveckla näringsverksamhet i och i anslutning till skyddade områden. Inventeringar och besökar-undersökningar genomfördes. Lokala aktörer erbjöds kompetensutveckling och hjälp att ”paketera” upplevelser. Läs mer på www.ver-di.eu

 

Europa

Interpretation är den term som i den engelskspråkiga världen närmast motsvarar det vi menar med naturvägledning. I interpretation likställs och samexisterar guidning i natur och kulturmiljöer, städer och historiska miljöer. En översikt över internationella nätverk och organisationer finns i rapporten Naturvägledning i Sverige. Där kan du även läsa om utbildning inom interpretation i USA, England, Skottland och Danmark.

Interpret Europe - IE

En europeisk samarbetsorganisation, Interpret Europe,  grundades i juli 2010. Organisationen är registrerad i Tyskland och har sitt säte vid universitetet i Freiburg. Organisationen  finansieras genom medlemsavgifter, EU-bidrag och bidrag från företag. Interpret Europe har hållit sina årliga konferenser i Freiburg, Pisa och i Sigtuna. CNV är medlem i Interpret Europe och samarrangerade organisationens årliga konferens i Sigtuna 2013.

Association of Heritage Interpretation - AHI
I Storbritannien finns organisationen Association of Heritage Interpretation för professionella naturvägledare (heritage interpreters). De skriver att "heritage interpreters bring places, objects and ideas to life. We create thought-provoking and memorable experiences for visitors, and connect people with our natural and cultural heritage. We reveal hidden stories and meanings, so deepening people's understanding and expanding horizons."

 

Interpret Scotland

En organisation som arbetar för att utveckla kvaliteten på naturvägledning i Skottland är Interpret Scotland

 

Bildungswerk Interpretation

I Tyskland, Österrike och Schweiz håller Bildungswerk Interpretation i träningar och utbildningar i naturvägledning.

 

Estland

RMK Sagadi Forest Centre är en del av Estlands nationella skogscenter. Centret, som är en del av ett skogsbruksföretag, erbjuder utbildningsmöjligheter för personer inom skogsnäringen, naturvägledning och lärare inom naturvetenskap. Man har även två museum (Forest Museum och Sagadi Manor Museum) och Sagadi Nature school där man har aktivteter för personer i olika åldrar.

Asociación para la Interpretación del Patrimonio

Den spanska organisationen för naturvägledning heter Asociación para la Interpretación del Patrimonio.

 

 

Övriga världen

National Association for Interpretation (NAI)

I USA är utbildning, forskning och tillämpning inom interpretation ett stort och etablerat fält. Över hundra högskolor och colleges erbjuder utbildningar i interpretation. Organisationen National Association for Interpretation erbjuder utbildningar som leder fram till ceritifiering på flera olika nivåer. NAI har 5000 medlemmar över hela världen och ordnar årliga internationella konferenser. CNV deltog i Aten i maj 2009. CNV tillhör NAI:s internationella sektion och samarrangerade organisationens årliga internationella konferens i Sigtuna 2013.

I april 2010 tog president Obama initiativ till "the America´s Great Outdoors initiative". Syftet är bland annat att öka samarbetet mellan statliga myndigheter och privata markägare, stärka naturskyddet och öka möjligheterna för framför allt unga människor att ta sig ut i naturen.  Läs mer om "the America´s Great Outdoors initiative" här

 

International Interpretation

International Interpretation skapades 2011 och är tänkt som en mötesplats för alla interpreters i världen. Den är inte knuten till ett visst land eller en viss organisation. Så här beskriver sig mötesplatsen: an inclusive community of people around the world who are involved in the interpretation of natural and cultural heritage. Its aim is to widen awareness and understanding of good practice in interpretation and to stimulate debate and cooperation across all borders and boundaries. International Interpretation provides a non-aligned ground for disseminating news, discussing ideas, sharing research and forming teams of like-minded interpreters.


Interpretation Australia Association

En nationellt medlemsbaserad organisation i Australien är Interpretation Australia Association. De arbetar för att professionalisera naturvägledning.


Interpretation Canada

I Kanada finns den ideellt baserade professionella organisationen Interpretation Canada.

 

Aktuellt

 

Gå med i en internationell naturvägledningsorganisation!

Läs mer till vänster på denna webbsida om nedanstående organisationer och mötesplatser.

Medlemmar i CNV:s nätverk har möjlighet att kostnadsfritt gå med i International InterpretationGå med här i International Interpretation här och få deras nyhetsbrev. 

Det finns många fördelar med att gå med i den europeiska organisationen för naturvägledning: Interpret Europe. Läs mer om ett medlemskap här.

National Association of Interpretation (NAI) är USA-baserat, men har ett globalt nätverk. Organisationen har under lång tid varit verksam inom naturvägledning. Gå gärna med i NAI. Läs mer om medlemskap här.

 

Sidan uppdaterad: 2015-06-12. Sidansvarig: christina.svensson@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen