Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Litteraturtips barn och unga

Last child in the woods av Richard Louv

Boken handlar om hur viktigt det är för barn att komma ut i naturen och den har inspirerat en hel rörelse med bas i USA. Han kopplar bristen på naturkontakt till flera nutidsproblem som övervikt, koncentrationssvårigheter och depression. Han sammanställer det nya och växande forskningsfältet som handlar om naturens inverkan på både barns och vuxnas fysiska och psykiska hälsa.

Böcker från naturskoleföreningen:

Naturskolans pedagoger arbetar för att inspirera andra till att lära in ute, matematik, engelska eller svenska går lika bra utomhus. Dessutom ger de ut litteratur om de olika teknikerna.På Naturskoleföreningen finns produktbladet för nedstående publikationer samt filmpresentationer av böckerna:

Att lära in ute året runt. Robert Lättman-Masch och Mats Wejdmark. Alla tiders teknik 2007.
Författarna jobbar på Nynäshamns naturskola och med boken vill de inspirera pedagoger och ledare att våga ta steget ut med sina grupper. I 9 olika teman – t ex småkryp, forntida teknik och elden -  visas hur man kan arbeta tematiskt utomhus under alla årstider. I varje tema finns hänvisningar till relevanta uppnåendemål för år 5 och 9. I kapitlen beskrivs förarbetet, utedagen, efterarbetet, fakta och olika aktiviteter i anslutning till det aktuella temat.

Att lära in matematik ute. Kajsa Molander med flera. Alla tiders teknik.
Boken vänder sig till lärare i åk F-9 och ger inspiration till att använda utomhuspedagogik för att komplettera den vanliga undervisningen. Här får du konkreta förslag på hur du kan lägga upp dina lektioner för att skapa både lust och engagemang hos eleverna. Det finns också en bok om utematte speciellt för förskolan:  Leka och lära matematik ute i förskolan.

Att lära svenska ute.  Alla tiders teknik.
I olika miljöer tränar eleverna sin förmåga att uttrycka tankar och känslor, delta i  samtal, reflektera och redovisa muntligt, samtidigt som de språkliga upplevelserna bearbetas, struktureras och dokumenteras. Naturkontakt och språkanvändning ger insikter om vikten av att delta i demokratiska processer för en hållbar värld. Boken ger dig uppslag och inspiration för lektioner, övningar och aktiviteter så att du lätt kan ta steget ut med svenskundervisningen i alla årskurser.

Att lära in engelska ute. Lotta Carlegård. Alla tiders teknik.
Många språklärare är nyfikna och intresserade av att använda ute-rummet som ett klassrum, men är ofta osäkra på hur det ska gå till. Bokenger dig inspiration till hur du kan lägga upp språkundervisningen ute, och ger tips om övningar som kan användas i skolans alla årskurser. De kan även lätt bearbetas till att passa undervisning i andra moderna språk. Vid utevistelse blir muntlig kommunikation en naturlig del av lärandet.

Naturpedagogik. Germund Sellgren. Gleerups. 2004.
Boken visar vägen ut till naturens mångfald för alla som arbetar med barn och ungdomar. I mer än 400 förslag på övningar får läsaren exempel på experiment, undersökningar och ekologiska lekar, som är lätta att genomföra utan stora förberedelser eller avancerad utrustning. Boken vänder sig till  alla som har intresse av pedagogiska metoder i ämnesövergripande sammanhang utomhus. Författaren har lång erfarenhet som pedagog och ledare för en naturskola.

Utomhuspedagogik som kunskapskälla - Närmiljö blir lärmiljö. Red: Lars Owe Dahlgren, Sverre Sjölander, Jan Paul Strid och Anders Szczepanski. Studentlitteratur 2007.
Författarna menar att ett rikt och harmoniskt förhållande till landskapet starkt bidrar till vårt fysiska och psykiska välbefinnande. I boken pläderar de för att det finns betydande vinster för lärande, både inom och utanför utbildningssystemet, om barn och unga tillbringar mer tid ute i landskapet. Slutsatsen är att den samhörighet med landskapet som utgör grunden för ett medvetet ekologiskt handlande, skapas genom en djup förtrogenhet med vår omgivning.

Utomhusdidaktik. Red  Per-Olof Wickman, Iann Lundegård och Ammi Wohlin. Studentlitteratur. 2004.
Didaktik är läran om undervisning. Syftet med denna bok är att visa olika didaktiska perspektiv på utomhusundervisning. Varför ska undervisningen ha just detta innehåll och dessa former? Bland de olika bidragen behandlas frågor om uterummets betydelse för lärande, naturumgängets estetik och förhållande till språket, praktiskt kunnande utomhus, att bedriva naturskolor, uterummets betydelse för det egna växandet, biologisk analfabetism samt vad vi menar med utomhus.

Att upptäcka naturen

Av: Thomas Ranius, Mats Adelman & Per Blomberg

Boken Att upptäcka naturen är dels en beskrivning av Sveriges natur och dels en idébank i hur man kan upptäcka och undersöka den för att lära sig. Såväl våra naturtyper som djur, växter och svampar beskrivs i boken, med en ambition att förklara på ett enkelt sätt. I varje kapitel finns det förslag för hur man kan aktivera sig själv eller andra genom att upptäcka naturen. Exempelvis så står det under avsnittet Odlingslandskapet om hur man kan läsa spår i kulturlandskapet, med hjälp av gamla kartor och under avsnittet kärlväxter finns det förslag på hur man under hela året kan undersöka och lära sig om växter i naturen. I slutet av boken finns det även en översikt över vilka aktiviteter som man kan göra under årets olika årstider. Boken uppges lämpa sig för grundskolenivå, men fler av aktiviteterna kan användas av naturvägledare som inslag i sina aktiviteter för en bred allmänhet. Boken går ladda ner som pdf hos Fältbiologerna. Fältbiologerna, som säljer denna bok, säljer även andra liknande böcker, se www.faltbiologerna.se/forlag. Ett exempel är Mötesplats: naturen – en handbok, som beskrivs som ett redskap för ledare inom föreningar/organisationer samt för pedagoger inom skola och fritids för att öka miljö- och naturintresset bland barn och ungdomar. I faktadelen kan man fördjupa sig i ämnen som allemansrätten, ätliga växter och hur man gör upp eld.

 

 

 

 

 
Sidan uppdaterad: 2011-04-18.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se