Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Naturvägledning på engelska

Här presenteras ett urval av den engelska naturvägledarlitteraturen, samt tips på var du kan hitta fler böcker.

Interpreting Our Heritage. Tilden, Freeman. 1977 (first printed 1957).  The Univ. Of North Carolina Press. ISBN: 0-8078-4016-5.

Klassisk bok av Freeman Tilden, ”the father of interpretation”. De flesta böcker om tolkning (interpretation) refererar till denna bok. Tilden hade själv lång erfarenhet av tolkning när han skrev boken. Här finns en ofta citerad definition, och här finns sex principer som likaså ofta åberopas än idag. Tildens femte princip lyder: ”Huvudsyftet med tolkning är inte att instruera, men att provocera.” Tolkningen skall inte bara lära ut fakta, men att stimulera till egna tankar, och handlingar. Boken är lättläst genom att språket är enkelt och att Tilden ofta bygger sina resonemang på praktiska exempel.

Läs Per Sonnviks recension av boken.   

Om syften och metoder:

Interpretation for the 21st Century. Fifteen Guiding Principles for Interpreting Nature and Culture Beck, Larry & Cable, Ted. 2002. . Sagamore Publishing, Illinois. ISBN: 1-57167-522-1.

Skriften utgår från de sex grundläggande principer som formulerades av Freeman Tilden i hans ofta citerade bok från 1957. Principerna har dock anpassats något till dagens situation och ytterligare nio principer har tillförts. Boken lämpar sig mest för de som har relativt lång erfarenhet från området, särskilt som boken inte är särskilt pedagogiskt utvecklad. Således finns inga illustrerande foton eller figurer, endast ett antal sumerande och kommenterande ”rutor”. Den som vill tränga djupare i området, och få kontakt med färska idéer har mycket att hämta! En utförlig bibliografi och ett index med uppslagsord avslutar boken.

Environmental Interpretation. A Practical Guide for People with Big Ideas and Small Budgets. Ham, Sam. 1992. North American Press, Colorado. ISBN: 1-55591-902-2

Boken bygger på författarens långa erfarenhet av pratiskt arbete med tolkning, inte minst i fattigare länder i syd- och mellanamerika. Boken är därför särskilt värdefull – som titeln anger – för de situationer där plånboken är extra tunn. Den understryker att bra tolkning inte i första hand är en fråga om att ha resurser, men att ha rätta kunskaper och teknik.
Bokens del 1 tar upp syften och definitioner, men trycker framför allt på betydelsen av att arbeta med teman. Del två behandlar bemannade metoder som miniföredrag, visuella hjälpmedel, guidade turer, dockteater, demonstrationer m.m., medan del tre tar upp obemannade (självguidande) metoder (enklare utställningar, självguidande turer, enkla bildspel etc.)

Interpretation of Cultural and Natural Resources. Knudson, Douglas, Cable, Ted och Beck, Larry. 2003.  ISBN 1-892132-39-7.

Boken rymmer aspekter på det mesta som rör tolkning. Följande avdelningar finns: Vad är det och vem gör det? Varför tolka? Hur tolka? Hur förvalta tolkning (inklusive planering)? Här finns kapitel om utbildning och träning, om utvärdering och hur man söker ekonomisk medverkan.
Författarnas avsikt är att ge en heltäckande skildring av vad, varför, hur etc. Samt att få med såväl tillräcklig teoretisk bas, som tillämpningsexempel. Självklart medför denna bredd att man inte kan gå lika djupt i alla frågor som man kan i en bok med mer avgränsat syfte. Ändå är det mycket som ryms på de drygt 400 sidorna!

Om planering:

A sense of place. An Interpretive Planning Handbook. 2001. (Finns att ladda ner från www.scotinterpnet.org.uk.)

Fokus är på planering, såväl strategisk som lokal och mer operationell. Här finn även ett kapitel om utvärdering samt kort om metoder för tolkning. Skriften är relativt kort (50 sidor) och praktiskt inriktad med rikligt med exempel.
 
Interpretive Planning. Brochu, Lisa. 2003.  The 5-M Model for Successful Planning Projects. The National Association for Interpretation, Fort Collins, Colorado. ISBN: 1-879931-12-5.

Författaren har lång erfarenhet av en mängd projekt, särkilt de som avser övergripande planering (”master planning”). Hon har också tagit fram och tidvis själv undervisat i de kurser som NAI ger för att certifiera personal inom olika grenar av ”interpretation”. De 5 M som boken behandlar är: Management, Marketing, Message, Mechanics samt Media. Boken rör sig på ett översiktligt plan och går alltså inte in på detaljer kring olika metoder för tolkning. Författaren hävdar med rätta – att man i många projekt som rör naturinformation alltför snabbt, och utan en ordentlig analys, väljer en metod. Istället bör man inleda med en grundlig analys av platsens möjligheter och begränsningar, förväntade målgrupper, syften etc. Boken är ganska praktiskt upplagd, med övningsexempel och frågor samt en del illustrerande exempel och bilder från olika projekt.

Interpretive Master Planning. The essential guide for interpretive centers, parks, self-guided trails, historic sites, zoos, exhibits and programs. Veverka, John. 1998.  Acorn. ISBN: 1-881150-01-1

Boken inleds med att understryka vikten av att förstå varför människor besöker informationsanläggningar på sin fritid. Huvuddelen beskriver planeringsgången: vad varför vem, var etc. Särskilda kapitel ägnas åt planeringprocessen för olika typer av information: självguidande stigar, turer, utställningar och program. Veverka har lång erfarenhet från eget arbete med tolkning och illustrerar sin framställning med en mängd konkreta exempel.

Om utvärdering:

Practical Evaluation Guide. Tools for Museums & other Informal Educational Settings. Diamond, Judy. 1999.  AltaMira Press. ISBN: 1-881150-01-1.

Boken behandlar utvärdering, från A till Ö. Från planering av studien, över urval av intervjupersoner, metoder för observation till analys och presentation av resultat. Den är särskilt avsedd för situationer där syftet är ”informellt lärande”, dvs inte skolor och liknande utan museer, parker, botaniska trädgårdar etc. Enligt baksidestexten är detta den första heltäckande handboken om hur man utvärderar informella lärosituationer.

Learning from Museums. Visitor Experiences and the Making of Meaning. Falk, John D & Dierking, Lynn D. 2000. AltaMira Press. ISBN: 0-7425-0295-3

Varför besöker människor museer? Vad lär man sig där? Vilken roll kan muséer spela för lärandet? Hur kan museer bli mer effektiva i sitt arbete? Boken diskuterar dessa och andra liknande frågor. Den är relativt teoretisk och bygger på teorier och forskning från många discipliner.

Enskilda metoder:

A Living History Reader. Volume one: Museums. Volume two: Reenactors. Anderson, Jay. 1991.  American Assoc. For State and Local History. ISBN: 0-942063-13-9 (v.1). ISBN: 0-942063-18-X (v.2).

Jay Anderson har sedan flera decennier skrivit om ”living history”, d.v.s. hur man med olika metoder kan dramatisera historien. I sin första bok, The World of Living History (1984) beskriver han t.ex. färder med rekonstruerade båtar (vikingaskepp, flottar etc.), historiska bondgårdar, militära slag, bebodda stenåldersbyar etc. Han urskiljer tre typer efter deras syften: forskning, visning och hobby. Den nya boken är i två volymer. Båda är antologier, bestående av 25-30 artiklar av personer som är engagerade i ”living history” projekt. I del ett behandlas flera typer av anläggningar: fästningar (fort), bondgårdar, byar samt experimentella program. En sista avdelning tar upp generella frågeställningar kring befolkade rekonstruktioner.
Del två handlar om dramatiseringar: militära slag, resor etc. vilka inte kräver en rekonstruerad miljö.

Interpretive Centers. The History, Design and Development of Nature and Visitor Centers. Gross, Miachel and Zimmerman, Ron. 2002.  Interpretive Handbook Series, no 5.

En heltäckande och färsk bok, mycket rikligt försedd med inspirerande foton som kan ge inspiration för läsaren. Korta och kärnfulla texter, lättläst. Ett ”måste” för den som planerar ett besöks- eller naturcentrum. Författarna skiljer på dessa båda typer och tycks mena att ett naturcentrum är mera lokalt, och mera orienterat åt att bevara och vårda. Skiljelinjen förefaller dock långt ifrån knivskarp.

Making the Right Connections. A Guide for Nature Writers. Heintzman, James. 1988.  ISBN 0-932310-07-9. (Ingår i Gross, Michael och Zimmerman, Ronald (red.) Interpreter´s Handbook Series.)

För de flesta som arbetar med tolkning finns nog ingen mer grundläggande fråga än att lära sig använda språket! Denna bok är förstås på engelska, varför exemplen ofta är mindre användbara för svenskt vidkommande. Men principerna och tipsen är de samma, t.ex: Beskriv egna upplevelser. Lär dig mer om det du skriver om. Använd ”synvändor” och ge nya och överraskande fakta om en vardaglig företeelse. Ställ och besvara frågor. Kom ihåg läsaren. – Och till sist: Ta bort allt som inte ser ut som en elefant; skriv om, granska, låt andra läsa och kritisera…

The Interpreter´s Guidebook. Techniques for Programs and Presentations. Regnier, Kathleen, Gross, Michael och Zimmerman, Ron. 1992.  ISBN 0-932310-17-6. (Ingår i Gross, Michael och Zimmerman, Ronald (red.) Interpreter´s Handbook Series.)

Boken inleds med ett kort avsnitt om tolkningens historia och syften. Fokus är på program i form av miniföredrag, kostymerade dramatiseringar, vandringar, tolkning för barn m.m. Boken avslutas med ett kapitel om utvärdering. Boken är rikt illustrerad och ger en mängd praktiska tips, byggda på egen erfarenhet.

Signs, Trails, and Wayside Exhibits. Trapp Suzanne, Gross Michael och Zimmerman Ron. 1994.  ISBN 0-932310-16-8. (Ingår i Gross, Michael och Zimmerman, Ronald (red.) Interpreter´s Handbook Series.)

Här beskrivs i detalj hur man producerar skyltar och utomhus utställningar i form flera skyltar samlade under tak, ibland även föremål. Den andra metod som skildras är tolkning längs en stig, såväl via guide som med skyltar, foldrar eller ljudguider.

Visitor Centres. A Practical Guide to Planning, Design and Operation. Scottish Natural Heritage. ISBN 1 85397 214 2

Heltäckande handbok för den som planerar ett besökscentrum.

Interpretive writing. Leftridge Alan, 2006. The National Association for Interpretation. ISBN 1- 879931-21-4

Författaren vill dela med sig av de erfarenheter han fått som skribent. Alan Leftridge är redaktör för flera tidningar inom naturvägledningsområdet och han ordnar även workshops och seminarier. Boken innehåller även kapitel som handlar om att utvärdera sina texter.

Bibliografi:

Bibliography of Interpretive Resources. Lee, Cassandra (ed). 2003.  Journal of Interpretation, special issue.

Övrig litteratur på engelska:

Applied interpretation – Putting research into practice Doug Knapp

Creating Great Visitor Experiences Stephanie Weaver

Personal Interpretation. Connecting your audience to heritage ressources.

Brochu, Lisa and Tim Merriman 2008. 2nd ed. InterpPress (NAI)
Heritage Interpretation. Hems, Alison (ed.) 2006. , London/New York: Routledge.
Explaining our World: an approach to the art of environmental interpretation. Pierssene, Andrew 1999. UK: Routledge.
Animate Earth Stephan Harding

Läs Pella Thiels recension

 

 

 

 
 

 

 

Bästa sättet att hitta och beställa den här refererade litteraturen är via nätet. USA:s stora föreningar för ”interpretors”, National Association for Interpretation (NAI), har en mindre bokhandel med de mest centrala verken: http://www.naimembers.com/store/

Dessutom finns ett förlag som ger ut bland annat naturvägledarböcker, men som också säljer en mängd andra läromedel: www.acornnaturalists.com

Begagnade böcker kan man hitta på: www.amazon.com

En utförlig förteckning över referenser till böcker och tidskrifter om natur- och kulturtolkning finns i följande: Journal of Interpretation Research, Vol 8, No 2. 2003. Special issue: Bibliography of Interpretive Resources. Drygt 2000 verk finns upptagna, fördelade på teman som planering, stadsmiljöer, besökarstudier och utvärdering, att skriva texter, ekoturism m.m.

Sidan uppdaterad: 2014-06-13. Sidansvarig: christina.svensson@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se