Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Målgrupper

Naturvägledare är CNV:s mycket heterogena men primära målgrupp.

Målgrupp för naturvägledarnas aktiviteter kan i sin tur variera. Benägenhet att besöka naturen och delta i naturvägledningsaktiviteter kan variera beroende på ålder, kön, socioekonomisk och etnisk bakgrund.

CNV stöttar särskilt sådan verksamhet som syftar till att tillgängliggöra naturen för grupper där ovana naturbesökare är i majoritet, se exempel till höger. Barn och ungdomar är en prioriterad grupp.

Läs mer om CNV:s uppdrag.  

Naturvägledning för folk från andra kulturer och länder

Många naturvägledare identifierar personer med invandrarbakgrund som en grupp man gärna vill nå. Det är viktigt att hålla i minnet att det inte är en grupp man talar om utan människor med helt olika bakgrund och referensramar.Läs rapporten "Naturen med andra ögon"

Här finns några konkreta tips på vad man som naturvägledare kan tänka på:

Naturvägledning för folk från andra kulturer och länder

Här presenteras exempel på naturvägledning som riktar sig till personer som inte är så vana vid svensk natur och kulturmiljö. Det kan t ex vara personer som flyttat till Sverige nyligen eller turister.

 

Obemannad naturvägledning för folk från andra kulturer och länder

Vad man bör tänka på när man tar fram obemannad naturvägledning för folk från andra länder och kulturer?

På Interpret Europes konferens 2014 gav Susan Cross från TellTale i Storbritannien några konkreta råd:

  • Ta inte förförståelse för given. Anta inte att personer från andra länder förstår det som man antas förstå i vårt land. Vi har andra referensramar än vad de har. Förklara, eller undvik, t ex hänvisningar till historiska händelser eller kända personer i vårt land. Dikter som en del av naturvägledning kan vara svårt att förstå även om de är översatta till besökarens språk.
  • Använd mycket bilder och andra visuella medel för att förtydliga den skrivna naturvägledningen. Det är bra om bilderna och andra visuella medel även kan fungera fristående som naturvägledning för de som inte alls kan förstå texten. Visuella medel kan även minska behovet av mängden text. Inkludera gärna personer i bilderna för att besökare lättare ska förstå hur äldre föremål använts.
  • Genom att få besökaren att känna sig välkommen på sitt eget språk kan man få ett ökat intresse för naturvägledningen från hen.  
  • Symboler kan vara problematiska att använda gentemot personer från andra kulturer. Det kan t ex gälla förbudsskyltar. Om symboler ska användas börja med de som visar vad man får göra, för att skapa ett intresse hos besökaren, och ha förbudsskyltarna sist.
  • Färgkoder av text på olika språk fungerar bra för att besökare lätt ska kunna hitta sitt språk.
  • Använd gärna enkla uppmanande ord på besökarens eget språk för att få dem att använda olika sinnen. T ex: lyssna, känn efter, smaka etc.
  • Använd globish istället för engelska. Globish (global English) ses av många som ett eget språk. Det är det näst mest använda språket i världen och följande regler gäller för det:

- Använd vanliga ord i enkla meningar.
- Säg en sak i taget.
- Ha med pauser när du talar globish
- Repetera det du säger - på olika sätt
- Det du säger/skriver ska förstås av alla som har ett ordförråd i engelska på åtminstone 1 500 ord.

Läs Susan Cross artikel "Cultural differences and interpretation for international visitors" 

  

 I boken Att skriva om natur finns det ytterligare tips på hur man kan skriva texter inom naturvägledning. Här är en sammanfattning av boken.

 

Om Allemansrätten på flera språk

För att fler ska upptäcka den svenska naturen och få veta vad som gäller när man rör oss ute har Håll Sverige rent översatt material om allemansrätten till olika spårk, bl a farsi, dari, tigrinja, arabiska och somaliska. Läs mer här.

 

 

 

 

 

 

 

 
Barn och unga

Naturen är en fantastisk resurs för aktiviteter, upplevelser och lärande för barn och unga. För dig som vill arbeta med naturvägledning eller utomhuspedagogik för barn finns mycket användbart material i form av exempel på övningar, sagor och lekar, nyhetsbrev, kurser och konferenser.  Läs mer om naturvägledning för barn och unga

Människor med funktionsnedsättning

Det finns ett stort behov av naturupplevelser för alla. En undersökning från 1998 i Örebro visar att 90% av alla tillfrågade med funktionsnedsättningar vill vistas i skog och mark. Naturvägledning för personer med funktionsnedsättning kräver god kunskap och ställer vissa krav på anordnaren. Läs mer om naturvägledning för människor med funktionsnedsättning.


 
  
 Sidan uppdaterad: 2016-02-02. Sidansvarig: christina.svensson@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen