Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Prioriteringar

Från beskrivning av basuppdrag 2013

Under 2013 forsätter CNV inom ramen för basverksamheten att tillhandhålla verktyg för naturvägledare genom t ex publikationer och seminarier. Att utveckla ämnet och sammanställa kunskap om naturvägledning samt att fortsätta bidra till att naturvägledning som forskningsspår etableras på SLU. Samt att upprätthålla ett nätverk för naturvägledare och på så sätt verka för att stärka branschen av naturvägledare.

Breda tematiska fokusområden för året är:
1. naturvägledning som förenar natur- och kulturmiljöperspektiv.
2. naturvägledning som arena för demokratisk dialog.
3. naturvägledning för barn och unga (med särskilt fokus på skyddad och/eller tätortsnära natur).
4. allemansrättens betydelse för naturvägledning.

Målgrupper:
1. Naturvägledare i Sverige från t ex företag, ideella organisationer, myndigheter, kommuner och museer är CNV:s målgrupp.
2. Naturum och ansvariga för naturvägledning hos länsstyrelserna och andra förvaltare är särskilt prioriterade inom målgruppen.

TIDIGARE SKRIVNINGAR:

Från CNV:s verksamhetsplan 2012


De teman för naturvägledning som ges särskild uppmärksamhet är liksom under perioden 2010-2011 ett integrerat natur- och kulturmiljöperspektiv samt naturvägledning riktad till barn och unga. Konferensen Människan och landskapet som riktar till till naturvägledare och kulturmiljöpedagoger genomförs under hösten. Ett projekt som finansieras av Nordiska ministerrådet i samverkan mellan de nordiska länderna med utveckling av naturvägledning för barn och unga i fokus kommer att genomföras under året. Dessutom fortsätter arbetet med att utveckla utvärdering och kvalitetssäkring. Utvärderingsarbetet kommer att drivas i samverkan med Stiftelsen Tyrestaskogen och kopplas ihop med det pågående samarbetet med naturvägledning för barn och unga som sker där.

Från inledning till CNV:s verksamhetsplan för 2010 och 2011

CNV:s insatser ska ske där de bedöms ge bäst utdelning för att stärka naturvägledare och naturvägledning. Både genom riktade insatser för delar av den pågående naturvägledningen i landet och genom insatser för att lyfta naturvägledningen och dess status i stort.

En fortlöpande diskussion om vad naturvägledning egentligen är och ”ska” vara har förts i CNV:s styrgrupp. Dialog om syftet med naturvägledning har genom intervjuer och enkäter också förts med naturvägledare. Verksamheten har dessutom fått ledning genom det inledande samrådet ”Natur för fler hur ger vi mer?” hösten 2008 och de fyra seminarier ”Visa natur – möjligheter och utmaningar” som genomförts hösten 2009.

Naturvägledning definieras av dess utövare genom de aktiviteter som genomförs. Form och mål varierar beroende på syfte och sammanhang. CNV har landat i följande prioritering av naturvägledning som organisationen särskilt stöttar och verkar för att utveckla.

Ett huvudmotiv för CNV är att bidra till att utveckla och lära ut effektiva metoder för naturvägledning. Syfte och mål med aktiviteterna är dock en viktig prioriteringsgrund i val av vilka metoder och målgrupper som väljs ut. Verksamheter som syftar till att sprida kunskap om samband mellan människa och natur, om miljökvalitetsmål, motiv för naturskydd och hållbar utveckling och/eller att påverka deltagarna till en mer miljöanpassad livsstil prioriteras.

Att använda och levandegöra platsen är enligt erfarenhet en nyckelfaktor för god naturvägledning. Aktiviteter som äger rum på plats i naturen är prioriterade i CNVs verksamhet. Detta gäller även naturvägledning som syftar till att leda människor till platsen, förutsatt att den samtidigt har ett kunskapsfördjupande och känsloväckande innehåll. Naturvägledning i denna form, genom till exempel foldrar och webbsidor, kan bjuda fördjupad kunskap om och känsla för platsen inför eller efter besöket. Behov av vägledning till natur tas upp av många naturvägledare – särskilt i storstadsområden där många inflyttade har en svag relation till sin närnatur.

Naturvägledare är CNV:s mycket heterogena men primära målgrupp. Målgrupp för naturvägledarnas aktiviteter kan i sin tur variera. CNV stöttar särskilt sådan verksamhet som syftar till att öppna naturvägledningen för grupper utöver redan vana naturbesökare. Benägenhet att delta i naturvägledning liksom att besöka natur kan variera beroende på ålder, kön, socioekonomisk och etnisk bakgrund. Verksamhet som riktas till barn och ungdom samt grupper som inte annars hittar ut i natur i stort är prioriterad av CNV. En viktig målgrupp är verksamheter som vänder riktar sig till skolelever.

CNV vill också stötta verksamheter som vägleder till de positiva hälsoeffekter naturvistelse kan ge eller som stimulerar samverkan och lokal delaktighet i beslutsprocesser och förvaltning. Dessutom prioriteras verksamheter inom natur- och kulturlandskapsturism som har som syfte att förädla arrangemang genom att utveckla naturvägledning inom ramen för verksamheten.

Slutligen vill CNV särskilt stärka naturvägledning som överbryggar avståndet mellan natur- och kulturhistoriskt perspektiv.

 
Sidan uppdaterad: 2013-09-03. Sidansvarig: erika.hagegard@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se