Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Höstraps

Förfrukts- och platsanpassad kvävetillförsel

Projektansvarig: Maria Stenberg, Institutionen för markvetenskap, SLU
Projektgrupp: Ann-Charlotte Wallenhammar HS Konsult AB, Lena Engström, SLU, Ingemar Gruvaeus, HS Skaraborg.

Växtnäringsförsörjningen är en nyckelfråga i ekologisk odling av höstraps (Brassica napus L.). Variationen är stor i praktisk gödsling och skördenivåerna varierar stort samtidigt som kunskapen är liten om behovet och lönsamheten av en gödslingsinsats vid olika förutsättningar, t ex olika förfrukter. Målsättningen med projektet är att undersöka möjligheterna och utveckla metoder för att förfrukts- och platsanpassa kvävetillförsel i ekologisk höstrapsodling. Vi skall göra detta i fältförsök där vi undersöker effekten av kvävenivåer under varierande förutsättningar för att kvantifiera grundskörd, avkastningspotential och kvävebehov i relation till markparametrar.

Vi avser att visa på hur kväveupptag i höstraps beror av kvävemineralisering från marken och kvantifiera hur stor variationen är mellan olika platser. Faktorer som påverkar storleken av kväveupptag och markmineralisering skall identifieras, dokumenteras och bestämmas. Målet skall vara förslag till underlag för beslut om kvävegödsling till höstraps.

Studien genomförs med åtta fältförsök per år i två år i Syd- och Mellansverige där kväve tillförs med olika mängder och strategier i form av Vinasse som givit god effekt på våren till höstsådda grödor. Olika förfrukter (vall, stråsäd, ärt, grödgödslings¬vall, åkerböna) jordart, radavstånd och klimatförhållanden väljs. Försöken skall läggas ut i befintliga grödor för att säkerställa ett jämnt bestånd.

  • Varje plats dokumenteras med avseende på odlings-historia, jordart, mullhalt mfl markparametrar.
  • Grödornas status och bestånd bestäms höst och i knoppstadiet med handburen N-sensor i alla led och på varje plats klipps grödprover vid dessa tillfällen.
  • Rothalsdiameter och maximalt rotdjup samt angrepp sjukdomar och skadegörare följs.
  • Markens innehåll av mineralkväve i 0-90 cm bestäms vid sådd, tidig vår och vid skörd.
  • Avkastning och frökvalitet inklusive kväveinnehåll bestäms rutvis på alla platser.
 

Resultat och redovisningar

Slutrapport 2013

Utilisation of manure and other residues as fertilizers. NJF Seminar 443. 29-30 November 2011.

Ultuna april 2010

Rapport 2009          

Rapport 2008

Dessutom har projektet presenterats vid ett flertal seminarier med lantbrukare, rådgivare och tjänstemän som målgrupper.

Publikationer

Engström L, Stenberg M, Wallenhammar A-C, Ståhl P.& Gruvaeus I. 2014. Organic winter oilseed rape response to N fertilisation and preceding agroecosystem. Field Crops Research 167, 94–101.

Engström, L., Stenberg, M., Wallenhammar, A.-C., Ståhl, P . 2012. Site, preceding crop and N management effects on yield of organic winter oil seed rape. In: Abstract book. 17th Nitrogen Workshop, Wexford, Ireland. p. 216-217. (Poster).

Stenberg, M., Engström, L., Wallenhammar, A.-C., Ståhl, P., Gruvaeus, I. 2011. Nitrogen management strategies in organic winter oilseed rape (Brassica napus L.) in Sweden. The 13th International Rapeseed Congress, 5-9 June, Prague, Czech Republic. (Poster). 

Stenberg, M., Engström, L., Wallenhammar, A.-C., Ståhl, P. 2011. Influence of preceding crop, site and nitrogen management on yield of organic oil seed rape (Brassica napus L.). In: Utilisation of manure and other residues as fertilizers. NJF Seminar 443. 29-30 November 2011. Falköping, Sweden. (Oral presentation). 

Stenberg, M., Engström, L., Wallenhammar, A.-C., Ståhl, P., Gruvaeus, I. 2010. Nitrogen management strategies in organic winter oilseed rape (Brassica napus L.) production. In: Raghuram et al. (Eds.). N2010 5th International Nitrogen Conference “Reactive Nitrogen Management for Sustainable Development - Science, Technology and Policy”, 3-7 December 2010, New Delhi, India. Book of Abstracts p. 34. (Oral presentation).

Sidan uppdaterad: 2016-01-13. Sidansvarig: Ullalena.Bostrom@slu.se