Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Resurseffektiv kontroll av kvickrot

Optimal tidpunkt för stubbearbetning och avslagning av gräs/klöver som fånggröda

Projektansvarig: Lars Andersson, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU.

Projektgrupp: Göran Bergkvist, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU; Helena Aronsson, Institutionen för mark och miljö, SLU; Anders Eriksson, Hushållningssällskapet.

Detta projekt är samordnat med ett SLF-finansierat projekt (Effektiv kontroll av kvickrot med minskat näringsläckage – en anpassning till Integrerat växtskydd) med det övergripande målet att utveckla strategier för kvickrotsbekämpning utan användning av kemiska bekämpningsmedel och med samtidigt begränsat växtnäringsläckage och reducerad energiåtgång. Strategierna bygger på tidsoptimerad och minimerad stubbearbetning samt utnyttjande av konkurrensförhållanden i kombination med putsning. Projektet omfattar fältstudier i två delprojekt, där det ena omfattar även mätningar av kväve- och fosforläckage. Det innefattar också ett doktorandprojekt som samfinansieras med Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF).

I SLF-projektet använder vi oss av en gräsart som fånggröda, med känd och säker konkurrerande förmåga samt god förmåga att fånga upp kväve under hösten. I EkoForsk-projektet har vi lagt till ytterligare en aspekt, nämligen förmågan att fixera kväve och därmed gynna efterföljande gröda. Denna multi-funktionalitet betraktar vi som mycket intressant, eftersom den är en del av lösningen på ekoodlingens dilemma; att på samma gång producera kväve, minska utlakningen och kontrollera de perenna ogräsen. I de försöken kommer vi därför använda oss av en gräs/klöver-blandning som fånggröda.

Vår hypotes är att gräs/klöver-blandningens goda förmåga att minska kvävehalterna i marken under hösten och dess bättre förmåga att producera en stor biomassa under hösten, eftersom den kan använda kväve från luften, gör att den är minst likvärdig med enbart gräs när det gäller konkurrensförmåga mot kvickrot.

Till projektet är också knuten en referensgrupp med representanter för forskning, rådgivning och fältförsöksverksamhet, bestående av: Ann-Marie Dock-Gustavsson (rådgivare, JV), Per Ståhl (rådgivare, HS), Anders Ericsson (rådgivare, HS), Erik Ekre (Fältförsöksansvarig, Växa), Angelika Neumann (post-doc-forskare, SLU) samt Maria Stenberg och Gunnar Torstensson (forskare, SLU).

 

Resultat

Rapport 2012

Ogräsdagen i Uppsala 2012

FoU-dag i Mjölby 2012

Rapport 2011

Publikationer

Ringselle, B. 2015. Resource efficient control of Elymus repens. Doktorsavhandling. Uppsala: Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:36

Ringselle B, Bergkvist G, Aronsson H, Andersson L. 2015. Under-sown cover crops and post-harvest mowing as measures to control Elymus repens. Weed Research. I press.

I Björns avhandling ingick också:

Ringselle B, Bergkvist G, Aronsson H, Andersson L.  Importance of timing and repetition of stubble cultivation for post-harvest control of Elymus repens (inskickat manuskript).

Aronsson H, Ringselle B, Andersson L, Bergkvist B. Combining mechanical control of couch grass (Elymus repens L.) with reduced tillage and cover crops to decrease N and P leaching (inskickat manuskript).

Ringselle B, Andersson L, Aronsson H, Ruiz I, Bergkvist G. Biomass allocation in Elymus repens as affected by competition from perennial ryegrass and red clover (manuskript).

Sidan uppdaterad: 2015-05-20. Sidansvarig: Ullalena.Boström@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se