Centrumbildningar och projekt
Centrumbildningar och projekt

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK)

Jordbruksverkets försök och utveckling inom ekologisk produktion

Beviljade projekt 2012

Jordbruksverket har 2012 fördelat nästan tre miljoner kronor till försöks- och utvecklingsverksamhet för ekologisk produktion och förbättrad djurhälsa inom ekologisk produktion. Syftet med projekten är att ge tillämpad kunskap inom områdena djurhälsa, djurhållning, trädgård och växtodling i ekologiskt lantbruk.

Husdjur

 • Ökad proteinkvaliteten på inhemska foderråvaror genom värmebehandling på gårdsnivå, Ansvarig: Rolf Spörndly, SLU, Inst. f. husdjurens utfodring och vård, Kungsängens forskningscentrum, Bidrag 2012: 82 065 kr
 • Förbättrad proteinkvalitet på lokala foderråvaror genom värmebehandling Ansvarig: Mårten Hetta, SLU, Inst. f. norrländsk jordbruksvetenskap Umeå, Bidrag 2012: 300 000 kr

Trädgård

 • Växtskydd i ekologisk hallonodling under förlängd säsong, Ansvarig: Birgitta Svensson, SLU, Inst. f. växtvetenskap Alnarp, Bidrag 2012: 200 000 kr
 • Ogräsbekämpning vid tidig etablering av radodlade grönsaker i ekologisk odling, Ansvarig: David Hansson, SLU, Jordbruk - odlingssystem, teknik och produktkvalitet Alnarp, Bidrag 2012: 579 700 kr
 • Biologisk bekämpning av Acrotheciumröta i morötter, Ansvarig: Margareta Hökeberg, SLU, Inst. f. skoglig mykologi och patologi Uppsala, Bidrag 2012: 485 000 kr

Växtskydd

 • Bekämpning av renkavle (Alopecurus myosuroides Huds.) genom olika integrerade odlingsåtgärder Ansvarig: Anders TS Nilsson, SLU, Område Agrosystem Alnarp. Bidrag: 2012: 331 000 kr

Växtodling

 • Kväveeffekt av organiska gödselmedel till vår- och höstsäd, Ansvarig: Sofia Delin, SLU, Skara, Precisionsodling och pedometri, Bidrag 2012: 570 000 kr
 • Utvärdering av nya genkällor för ogräskonkurrerande förmåga i höstvete som alternativ till kemisk bekämpning, Ansvarig: Nils-Ove Bertholdsson SLU, Inst. f. växtvetenskap, Alnarp. Bidrag2012:100 000 kr
 • Höstgödsling i ekologisk timotejfrövall, Ansvarig: Eva Stoltz, HS Konsult AB Örebro. Bidrag2012: 167 876 kr
 • Optimalt utnyttjande av kväve vid tillförsel av organiska specialgödselmedel till höstvete, Ansvarig: Henrik Nätterlund, HIR Malmöhus AB. Bidrag 2012: 17 350 kr
 • Putsning av olika sorter av ekologisk rödklöver, Ansvarig: Henrik Strindberg, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek. förening (SFO) Alnarp, Bidrag 2012: 36 542 kr

 

Beviljade projekt 2011

Husdjur

 • Genom deltagardriven forskning undersöka inverkan av foderstaten på kvalitén hos ekologiskt producerad mjölk. Ansvarig: Ritha Jonsson, Länsstyrelsen Västernorrlands län. Bidrag 2011: 270 150 kr 

Trädgård

 • Ogräsbekämpande åtgärder i ekologiska grönsaker - före grödans uppkomst och i dess tidiga utvecklingsstadier. Ansvarig: David Hansson, Sveriges lantbruksuniversitet, Agrosystem. Bidrag 2011: 546 000 kr 
 • Ekologisk odling av hallon och björnbär i tunnel. Ansvarig: Birgitta Svensson, Sveriges lantbruksuniversitet, Hortikultur. Bidrag 2011: 300 000 kr

Växtodling

 • Försök med miljömedvetna och uthålliga odlingssystem med jordbruks-, grönsaks- och energigrödor 2006-2012. Ansvarig: Ingemar Larsson, Hushållningssällskapet. Bidrag 2011: 689 000 kr
 • Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling. Ansvarig: Per Ståhl, Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB. Bidrag 2011: 219 898 kr
 • Biologisk kontroll av jordbruna sjukdomar i potatis - ökad skalkvalitet och skörd. Ansvarig: Sadhna Alström, Sveriges lantbruksuniversitet, Skoglig mykologi och patologi. Bidrag 2011: 674 790 kr
 • Säkrare trindsädesodling till mogen skörd i ekologisk odling. Ansvarig: Åsa Käck, Hushållningssällskapet Väst. Bidrag 2011: 373 634 kr
 • Inverkan av borgödsling på skörden av röd- och vitklöverfrö i ekologisk produktion. Ansvarig: Eva Stoltz, HS Konsult AB. Bidrag 2011: 573 626 kr
 • Ekologisk sortprovning av vallgräs. Ansvarig: Magnus A. Halling, Sveriges lantbruksuniversitet, Växtproduktionsekologi. Bidrag 2011: 368 100 kr
 • Etablering av ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete. Ansvarig: Per Ståhl, Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB. Bidrag 2011: 233 581 kr
 • Skyddsgrödans betydelse för skörd och ogräsbestånd i förstaårsvallar med ekologiskt gräsfrö. Ansvarig: Henrik Stridsberg, Sveriges Frö- och Oljeväztodlare ek. för. (SFO). Bidrag 2011: 60 000 kr
 • Växtnäringsförsörjning vallfrö. Ansvarig: Åsa Käck, Hushållningssällskapet Väst. Bidrag 2011: 193 428 kr
 • Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär fortsättning 2010 och 2011. Ansvarig: Birgitta Svensson, Sveriges lantbruksuniversitet, Hortikultur. Bidrag 2011: 280 000 k

Vill du veta mer

Informationen är hämtad från Jordbruksverkets hemsida. Du hittar mer information om projekten i Jordbruksverkets FoU-databas. Där kan du söka upp projekt och läsa de redovisningar som kommit in. I databasen kan du även läsa om projekten som fått bidrag tidigare år samt slutrapporter som kommit in de senaste åren.

Sidan uppdaterad: 2012-04-23.
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen