KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel
KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel

MACRO-DB

Innehåll på sidan

Aktuellt

MACRO-DB Steg 1 och 2

Kurstillfällen

Utvärdering

CKB:s diskussion med myndigheter

Vad är MACRO-DB?

Aktuellt

Ny karta över klimatzonerna

En ny karta över klimatzonerna finns nu tillgänglig för nedladdning under Frågor & svar. Den nya kartan går att zooma in så att det är lättare att se mer exakt var gränserna går. Ladda ner kartan

Ny version av Steg 1 samt ny ämnesdatabas att ladda ner

Den 5 februari 2016 uppdaterades Steg 1 till version 1.1. Den uppdaterade versionen innebär att man nu har möjlighet att ange andel åkermark i tillrinningsområdet redan i Steg 1 och att spara flera resultat i samma lista som därefter kan sparas till datorn för senare utskrift.

Steg 1 har också uppdaterats med nya produkter, ändringar i innehåll i vissa befintliga produkter och ändrade egenskaper för en del ingående substanser. 

Den nya ämnesdatabasen som används för Steg1 kan också laddas ner till MACRO-DB Steg 2. Alla som använder Steg 2 bör göra detta för att det senaste underlaget gällande substansernas egenskaper ska användas. Resultaten kan i vissa fall bli annorlunda, vi har sammanställt förändringarna i ett dokument nedan.

 Läs mer om hur du laddar ner den nya ämnesdatabasen

 Information om ändringar i ämnesdatabasen 2016-02-04 (pdf)

 Jag vill ha fortsatt information om nyheter via mejl

MACRO-DB Steg 1 och 2

Hjälpverktyg för tillståndsprövning i vattenskyddsområden

MACRO-DB simulerar risken för transport av bekämpningsmedel till grundvatten och ytvatten.

Steg 1 utgörs av en mycket snabb och enkel riskbedömning som motsvarar så kallade värsta-falls-förhållanden och bygger på resultaten från ett stort antal simulering med MACRO-DB vilka gjorts i förväg. Verktyget består av en web-applikation här på CKB:s hemsida som är tillgänglig för alla intressenter och som inte behöver laddas ner till datorn.

 Till MACRO-DB Steg 1

Steg 2 körs om resultatet från steg 1 visar att det skulle kunna finnas tillfällen då produkten kan transporteras till grundvatten och/eller ytvatten i halter över 0,1 µg/l och innebär realistiska simuleringar med MACRO-DB under de förutsättningar som råder i aktuellt område baserat på tillgänglig information om jordar, grödor etc.

 Till sida för nedladdning av MACRO-DB 4.1

 Mer information om MACRO-DB Steg 1 och 2 (pdf)

Spridningsvägar saknas för ytvatten

Än så länge är verktyget främst avsett för grundvatten men man kan även simulera vad som kommer till ytvatten via dränering. Spridningsvägarna ytavrinning och partikelbunden transport finns däremot inte med i simuleringarna. Arbete pågår för att kunna inkludera dessa transportvägar i kommande versioner av verktyget.  

Tar inte hänsyn till olyckor och spill

MACRO-DB simulerar transport av bekämpningsmedel från normal användning och tar inte hänsyn till felaktig användning, spill t.ex. från påfyllning och rengöring av spruta eller olyckor.

Jordartshjälpen

För att använda MACRO-DB krävs kunskap om flera olika variabler på den aktuella platsen. I många fall är underlaget bristfälligt när det gäller markegenskaper och CKB har därför utvecklat CKB:s jordartshjälp för MACRO-DB, ett system där användare kan få en rapport med information om jordarter och markegenskaper i det specifika vattenskyddsområdet.

 Läs mer om jordartshjälpen och hur du gör här

Kurstillfällen

För närvarande är inga öppna kurstillfällen inplanerade. Om ni har intresse av att gå en utbildning var vänlig kontakta Mikaela Gönczi. Vi anordnar fler utbildningstillfällen om tillräckligt många är intresserade.

Utvärdering

En utvärdering av MACRO-DB inför uppdateringen till version 4 har gjorts och består av följande delar:

  • Resultaten från en jämförelse mellan MACROinFOCUS och MACRO-DB för grundvattenscenarierna Näsbygård och Önnestad.
  • Utredning om varifrån underlagsdata för inneboende egenskaper ska hämtas.
  • Sammanställning av svaren på enkäten som skickades ut till de som visat intresse för verktyget den 15 januari 2013.
  • Redogörelse av och slutsatser från omfattande dialog med användare och ansvariga myndigheter.

 Ladda ner utvärderingen (pdf)

CKB:s diskussion med myndigheter

CKB för diskussioner med ansvariga myndigheter om problematiken med briställigt och varierande underlag för beslut om tillstånd i vattenskyddsområden och om MACRO-DB. Vi har i flera omgångar presenterat modellen för CKB:s  referensgrupp med representanter från alla berörda nationella myndigheter. Vi har också i andra sammanshang varit delaktiga i diskussioner kring frågan, bl.a. deltog vi på mötet med Växtskyddsrådet den 19 dec 2012 där hela mötet ägnades åt frågan med bekämpningsmedelsanvändning i vattenskyddsområden. Vi har även medverkat i Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets arbete med en vägledning om tillståndsprövning i vattenskyddsområden vilken var ute på remiss under hösten 2015.

Vad är MACRO-DB?

MACRO-DB är ett scenariobaserat simuleringsverktyg (jord-gröda-klimat) för bekämpningsmedel i marken, baserat på modellen MACRO 5.2. Med simuleringsverktyget kan man genomföra simuleringar av bekämpningsmedelstransport för ett fält och bedöma förluster av bekämpningsmedel till yt- och grundvatten.

Målgrupp

Främsta målgrupperna är:

  • Kommuner; parallellt med annan information vid prövning av tillstånd i vattenskyddsområden.
  • Rådgivare och lantbrukare; som extra underlag i arbetet och vid ansökan om tillstånd i vattenskyddsområden.

Resultat

För bedömningen av risken för transport av bekämpningsmedel till grundvatten redovisas en medelkoncentration vid botten på den simulerade profilen. Förluster till ytvatten simuleras som förluster via dränering eller via ytavrinning och erosion. Observera dock att i denna version presenteras inte förluster via ytavrinning och erosion, arbete pågår för att kunna inkludera dessa transportvägar. De simulerade förlusterna till ytvatten är avsedda att användas för bedömningar ur ett dricksvattenperspektiv, och inte med avseende på ekotoxikologiska effekter då hänsyn till fler faktorer såsom toppkoncentration, återhämtning etc. bör beaktas.

Det finns möjlighet att göra en enkel spädningsberäkning för att få en uppfattning om vilken halt det aktuella pesticidläckaget skulle kunna ge upphov till i hela grundvatten- respektive ytvattentäkten.

MACRO-DB simulerar transport av bekämpningsmedel från normal användning och tar inte hänsyn till felaktig användning, spill t.ex. från påfyllning och rengöring av spruta eller olyckor. Mer stöd för tolkning av resultaten finns under Frågor & svar

Användning

Användaren av modellverktyget definierar en simulering genom att göra val angående jord (modermaterial, texturklass och mullhaltsklass), aktiv substans, gröda, klimatzon och besprutningar. Utifrån de val som användaren gör definieras en MACRO-simulering. Användaren har inte tillgång till modellens faktiska parametrar utan modellparametrarna bestäms med en kombination av s.k. pedotransfer-funktioner (samband som relaterar exempelvis jordegenskaper till en viss modellparameter), standardvärden, och rimliga värsta-falls-antaganden.

Val av markegenskaper och hydrologiska faktorer

Val av markegenskaper och hydrologiska faktorer för en viss plats görs genom att användaren besvarar ett antal frågor, exempelvis angående modermaterial, textur i matjord och alv, samt mullhalt i matjorden. Svaren på dessa frågor mynnar ut i val av en viss jordprofil och en viss hydrologisk situation.

Klimat, aktiva substanser och grödor

Användaren väljer en klimatzon (av 22 totalt) med tillhörande väderserie (26 år med dagliga värden på nederbörd och avdunstning) som används som drivdata till modellsimuleringen.

Egenskaper för aktiva substanser tas från databasen PPDB (Pesticide Properties Database).

Nedbrytningsprodukter (metaboliter) simuleras inte förutom när den aktiva substansen har en halveringstid på 2 dagar eller mindre. I de fallen simuleras en relevant metabolit i stället för modersubstansen.

Ett antal vanliga grödor finns att välja för simulering. Användaren definierar också de besprutningar av aktiv substans som ska genomföras i simuleringen.

Användarmanual

Ett utförligt stöd för användande av MACRO-DB finns i en användarmanual som kan laddas ner i fältet till höger. Manualen beskriver alla val steg för steg och ger mer information om hur modellen fungerar. 

 
Sidan uppdaterad: 2016-04-08. Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen