Uppföljning av naturtyper - ett LIFE-projekt för metodutveckling
Uppföljning av naturtyper - ett LIFE-projekt för metodutveckling

MOTH – uppföljning av naturtyper

MOTH (Demonstration of an integrated North-European system for monitoring terrestrial habitats) är ett projekt för utveckling av metoder för uppföljning av naturtyper på land.

Arbetet med MOTH bedrivs inom institutionen för skoglig resurshushållning vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Projektet finansieras till hälften av EU:s miljöprogram LIFE+, till hälften av Naturvårdsverket. Det startade 1 januari 2010 och avslutas 30 juni 2014.

Målsättning

MOTH-projektet går ut på att ta fram ett fullständigt system för bedömning av naturtyper. Ett sådant system behövs för att Sverige ska kunna genomföra EU:s art- och habitatdirektiv på ett bra sätt. Enligt direktivet ska nämligen medlemsstaterna vart sjätte år lämna in en redovisning över bevarandestatusen för alla de naturtyper som räknas upp i direktivet. Senast detta skedde var våren 2013, och MOTH kunde då leverera användbara data.

MOTH utvecklas i samarbete med befintliga svenska program för landskapsuppföljning, framför allt NILS och Riksskogstaxeringen. Tanken är att systemet också ska kunna anpassas till andra europeiska länders behov.

Inventering av gräsmarker.


Kontakt

Programchef: Hans Gardfjell, 070-620 17 06.

Postadress: MOTH, Skoglig resurshushållning, SLU, 901 83 Umeå.

 

  

 

 

 


Nyheter

2013-10-23 -  Strandinventeringen 2013
Inför fältsäsongen 2013 flygbildstolkades 3 365 strandpunkter (något färre än 2012, då 3 523 punkter tolkades). 235 av dessa besöktes i fält.
2013-10-11 -  EU-monitor på besök
MOTH får besök av EU:s monitor Inga Racinska som följer upp projektet för kommissionens räkning.
2013-10-08 -  LIFE-träff i Vindeln
MOTH-projektet samordnar tillsammans med Vindel River-projektet det svenska LIFE-nätverkets träff i Vindeln 8–9 oktober.
2013-10-03 -  Miljöövervakning i Tällberg
Åsa Hagner från MOTH-projektet är en av talarna vid Miljöövervakningsdagarna i Tällberg 2–3 oktober.
2013-09-16 -  LIFE Platform meeting
Den 24–25 september deltar Hans Gardfjell, Åsa Hagner och Linda Ågren från MOTH-projektet vid LIFE Platform Meeting i Östersund.
 
Sidan uppdaterad: 2013-12-13.

Sveriges lantbruksuniversitet har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Sidansvarig för MOTH: Gudrun Norstedt