2015-03-30

Stubbar som biobränsle intresserar många

Stubbar som biobränsle, är det en bra idé? Intresset för biobränsle från skogen är stort och efterfrågan på olika bränslesortiment ökar. Den 26:e mars träffades forskare, myndigheter och företag på World Trade Center i Stockholm för att ta del av resultat från ett åtta år långt forskningsprogram.

 

Johnny Sved från Tapio, Skogsbrukets utvecklingscentral, Finland berättade om hur stubbskörd bedrivs i Finland. Idag ger stubbränslet 2,4 TWh varje år i Finland, att jämföras med vindkraft som ger 1 TWh/ år. Foto: Cajsa Lithell.

Det har tidigare funnits betydande kunskapsluckor om hur stubbskörd bör utföras för att inga negativa effekter ska uppstå på miljön. Många av frågorna fick nu ett svar på den här slutkonferensen om stubbskörd för ökad klimatnytta och begränsad miljöpåverkan.

– I dagsläget är inte efterfrågan på bränsle från stubbar särskilt stor, men det kan ändras snabbt, och då är det viktigt att ha en strategi klar för stubbskörd, säger Anna Lundborg från Energimyndigheten.

För att uttag av skogsbränsle ska accepteras av samhället krävs att effekter på miljö och skogsproduktion är kända och att Skogsstyrelsen kan utforma rekommendationer för hur stubbar kan skördas med minimerad risk för oönskade miljöeffekter berättade Anna Lundborg från Energimyndigheten. Foto: Cajsa Lithell.

På konferensen deltog ett 80-tal personer från Miljö- och energidepartementet, Skogsstyrelsen, Energimyndigheten, FSC, WWF, skogsföretag, olika energibolag, Finska TAPIO och forskare från Sverige och Finland. Under dagen fick deltagarna höra om ny teknikutveckling kring stubbskörd, effekter på mark, vatten och växthusgaser, hur kolbalansen och klimatet påverkas, samt vilken påverkan stubbskörd har på den biologiska mångfalden.

 

Deltagare under postersessionen. Foto: Cajsa Lithell.

Tryggve Persson, programkoordinator, är nöjd med dagens slutkonferens:

– Det har varit roligt att se ett så pass stort intresse för programmet! Diskussionerna har varit intressanta och givande. Nu kommer de nya forskningsresultaten sannolikt att resultera i nya rekommendationer för stubbrytning från Skogsstyrelsen.

 

Astrid Taylor tackar Tryggve Persson å programdeltagarnas vägnar. Foto: Cajsa Lithell.

Konferensens presentationer byggde på två stora forskningsprogram under 2008-2011 och 2015-2015, och finansierat av SLU, Energimyndigheten och skogsnäringen. Totalt har ett 40-tal forskare medverkat.

Slutdiskussionerna leddes av Gustaf Egnell från SLU, och där konstaterades att det inte verkar finnas några stora hinder för att öka stubbskörden i Sverige, förutom en viss risk för en nedgång av mångfalden av främst skalbaggar.

Kontakt

Tryggve Persson

e-post: tryggve.persson@slu.se

Publicerat av: Cajsa Lithell
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen