Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Djurfysiologi, 10,0 hp

Kurstillfället ges ej som fristående kurs

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om kroppens anatomi, organens struktur och funktion samt samverkan mellan organsystemen hos människa och husdjur.

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 15 hp i biokemi och cellbiologi.

Studieavgift för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz

22 500 SEK

Tid

21 jan - 31 mar 2013, 65%, Dag

Nivå
Grund
Ämnen
Biologi, Husdjursvetenskap
Anmälningskod
SLU-30004
Ort
Uppsala
Distans
Nej
Språk
Svenska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Kursledare

Sara Wernersson
Telefon: 018-672151
Epost: Sara.Wernersson@slu.se

Examinator

Katja Höglund
Telefon: 018-672118
Epost: Katja.Hoglund@slu.se

Utvärdering

Kursutvärderingen är nu avslutad, här hittar du sammanställningen.

Kontakt

Kursledare

Sara Wernersson
avdelningen för anatomi och fysiologi
Sara.Wernersson@slu.se
018-672112

Kursadministratörer

Susanna Hallgren
vhc utbildningsadministration
Susanna.Hallgren@slu.se
018-672155

Lärare

Anna Wistedt
avdelningen för anatomi och fysiologi
Anna.Wistedt@slu.se
018-672821

Katja Höglund
avdelningen för anatomi och fysiologi
Katja.Hoglund@slu.se
018-672118

Andrzej Madej
sektionen för anatomi och fysiologi
Andrzej.Madej@slu.se
018-672114

Clarence Kvart
avdelningen för anatomi och fysiologi
Clarence.Kvart@slu.se
018-672131, 070-5925352

Elisabeth Ekstedt
avdelningen för anatomi och fysiologi
Elisabeth.Ekstedt@slu.se
018-672148

Elisabeth Persson
avdelningen för anatomi och fysiologi
Elisabeth.Persson@slu.se
018-672154, 070-6975244

Göran Dalin
fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
goran.dalin@slu.se
018-671084

Kristina Dahlborn
avdelningen för anatomi och fysiologi
Kristina.Dahlborn@slu.se
018-672186, 0762-170136

Kjell Malmlöf
sektionen för anatomi och fysiologi
Kjell.Malmlof@slu.se
018-672185

Lena Holm
avdelningen för anatomi och fysiologi
Lena.Holm@slu.se
018-672110

Olle Håstad
fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, kansli
Olle.Hastad@slu.se
018-672665

Madeleine Högberg
sektionen för anatomi och fysiologi
madeleine.hogberg@slu.se
018-672142, 070-3207529

Kjell Holtenius
avdelningen för idisslare, näringslära och skötsel
Kjell.Holtenius@slu.se
018-671629

Eva Sandberg
avdelningen för anatomi och fysiologi
Eva.Sandberg@slu.se
018-672107

Studentrepresentant

Eva Edlund Tjernberg
eved0001@stud.slu.se

Kursplan

BI0857 Djurfysiologi, 10 hp

Animal Physiology

Kursen ges i Agronomprogrammet - livsmedel (270 hp), Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram, Mat & Hälsa - kandidatprogram och Livsmedel - kandidatprogram

Kursplan fastställd: 2008-06-02  (Gäller fr.o.m. vt 2008)

Versionshistorik:     1.  vt 2008  -  

Ämnen: Biologi/Husdjursvetenskap

Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)

Utbildningens nivå: Grundnivå

Nivå: B

Fördjupning: Kurser på grundnivå med mindre än 60 hp kurser på grundnivå inom huvudområdet/ämnet som förkunskapskrav. (G1F)

Betygsskala: 5 / 4 / 3 / U
Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Förkunskapskrav:
Kunskaper motsvarande minst 15 hp i biokemi och cellbiologi.

Mål:
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- översiktligt beskriva kroppens grundläggande anatomiska byggnad
- beskriva vävnaders och organs struktur och funktion
- redogöra för hur kroppens organ och reglersystem samverkar under olika betingelser
- redogöra för de viktigaste skillnaderna i byggnad och funktion mellan människa, livsmedelsproducerande husdjur och de vanligaste laboratoriedjuren.

Innehåll
Undervisningen sker i form av föreläsningar och demonstrationer samt praktiska moment med anatomiska modeller, mikroskopering, dataprogram och gruppdiskussioner. Kursens huvudområden består av muskulatur och nervsystem, andning och cirkulation, endokrina funktioner, fodersmältning, reproduktion och mjölkbildning samt exkretion. Vidare behandlas centrala regleringsmekanismer och samspelet mellan olika organsystem.

Genomförande
Schemalagd tid:
Föreläsningar ca 50 tim
Demonstrationer ca 5 tim (compulsory)
Mikroskopering ca 5 tim
Gruppdiskussioner ca 5 tim
Övningar ca 5 tim
Examination ca 5 tim
Uppskattad ej schemalagd tid:
Övningar ca 25 tim
Litteraturstudier ca 170 tim

Summa ca 270 tim

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs:
Godkända skrifliga och/eller muntliga tentamina samt godkänt deltagande i obligatoriska moment

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinator rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.

Övriga upplysningar
Ersätter kursen BI0707 Djurfysiologi, 15 hp. Överlappar kursen Husdjurens anatomi & fysiologi, 25 hp.

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi.

Ort
Uppsala


Kompletterande uppgifter
Fastställd av: Utskottet för naturvetenskapliga utbildningar, grundnivå (UNG)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Överlappar: HV0002, #03551 Husdjurens anatomi & fysiologi 25hp
Ersätter: BI0707


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen