Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Hedersdoktorer 2012

Hedersdoktorerna från SLU:s fyra fakulteter håller sina föreläsningar den 5 oktober 2012. Promotionshögtiden hålls den 6 oktober 2012 vid SLU i Uppsala.

Hedersdoktorernas föreläsningar direktsänds mellan kl 9.00 och ca 15.00, gå in via SLU-webbens startsida, www.slu.se.  


Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap


Bild på Mark Peoples. Dr Mark Peoples, CSIRO Plant Industry, Canberra, Australien

Mark Peoples disputerade 1980 vid Melbourne-universitetet. Han är i dag stf chef för CSIRO Plant Industry i Australien. Han är en högt skattad forskare inom agrikulturella system, bl a odlingssytem med hänsyn tagen till kväve- och vattenförsörjning, markbiologi och biologisk kvävefixering hos baljväxter.

Han insatser för vetenskapen är stora inom spannmåls- och baljväxtodlingen i Asien och Australien och hans forskning tar hänsyn både till produktivitet och till hållbarhet. Han arbetar ofta nära odlarna.

Bild på Mahmoud Solh.


Dr Mahmoud Solh, Aleppo, Syrien

Mahmoud Solh är generaldirektör för ICARDA (International Center for Agricultural Research in the Dry Areas) i Aleppo, Syrien. Aleppo är på många sätt jordbrukets vagga, där sädesslag som vete och korn först började odlas. Hedersdoktoratet är ett sätt att uppmärksamma hans stora insatser för att föra ut forskningsresultat till jordbrukare I torra områden I framför allt Nordafrika, Mellanöstern och Centralasien. ICARDA är ett s k CGIAR-center med vilket SLU har ett mångårigt samarbete.

Mahmoud Solh, född i Libanon, disputerade vid universitetet i Davis i Kalifornien och har varit verksam vid ICARDA i ett kvarts sekel, varav de senaste sex åren som chef. Genom hela sin karriär har han fokuserat på livsmedelssäkerhet, fattigdomsbekämpning och kunskapsuppbyggnad inom de nationella jordbruken.

 

Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskapBild på Bengt Ehnström.


Fältentomolog Bengt Ehnström, Nås

Bengt Ehnström är en av Nordens främsta entomologer och som nybliven pensionär är han fortfarande mycket aktiv. Han har ägnat hela sitt vuxna liv åt insekter, först som anställd vid Skogshögskolan i Stockholm, från 1977 vid SLU i Uppsala.

Före de flesta uppmärksammade Bengt Ehnström att åtskilliga insektsarter riskerade att försvinna. I början av 1980-talet var han därför med och bildade Databanken för hotade arter, nuvarande ArtDatabanken. Successivt ökade han sina insatser inom naturvårdsentomologin och från 1995 arbetade han på heltid vid ArtDatabanken.

Hans böcker om faunavård i skogsbruket 1979 och 1986 är unika pionjärarbeten som fått ett oerhört genomslag inom det praktiska skogsbruket och hans idéer och råd kan numera avläsas i den svenska skogen.


Dr Catherine Bastien, Orleans, Frankrike

Catherine Bastien är en nationellt och internationellt mycket respekterad forskare i kvantitativ genetik. Hennes viktigaste insatser har varit att utveckla skogsträdsförädling genom att kombinera traditionella och molekylära urvalsmetoder för att förädla framför allt poppel. Hon har stort förtroende i forskarvärlden och är mycket efterfrågad som rådgivare för olika forskningsprojekt.

Hon har också framgångsrikt lyckats att visa en god förståelse för kopplingen mellan processer på molekylär nivå och komplexa ekologiska samspel.

Hon har ansvaret för de franska förädlingsprogrammen för tall och poppel och har deltagit i flera stora europeiska projekt för bevarande och nyttjande av poppel. Hennes insatser har haft stor betydelse för förädlingen av vedartade väster i Europa. Hon är också en drivande kraft i det s k Samba-projektet (Salix molecular breeding activities) som delvis bedrivs inom NL-fakulteten vid SLU.

 

Fakulteten för skogsvetenskap

Bild på Godwin Kowero.
Professor Godwin Kowero, African Forest Forum, Nairobi, Kenya

Godwin Kowero har haft betydande inflytande för att utveckla afrikansk skogsvetenskap. Under förhållanden av resursknapphet som råder inom afrikansk akademi har Kowero visat på stor förmåga till institutionellt byggande, forskning, syntes och inte minst som förmedlande av viktiga budskap inom policybildning. På senare år, som generalsekreterare i African Forest Forum (en nätverksorganisation för afrikanska skogsforskare), har Kowero lyckats förmedla viktig kunskap kring skogsfrågor upp mot regional och global politisk nivå. På så sätt har han haft stor vikt för att ge röst åt ett växande inhemsk afrikanskt skogsforskarsamhälle – på en kontinent där diskussionen dominerats av internationella forskare, ideella organisationer och biståndsgivare.

Kowero har drivit sin forskning först vid olika universitet i Afrika, och sedan vid Centre for International Forestry Research (CIFOR, först i Västafrika, sedan vid högkvarteret i Indonesien och slutligen som regionchef för östra och södra Afrika). Forskningen berör ekonomi, policy, och uthålligt utnyttjande av skog och andra naturresurser. Det gäller såväl regnskogen som industriplantager, samt, inte minst, de stora ”miombo-skogarna” i sydöstra Afrika. Vid sidan av sin akademiska grund i skogsekonomi, besitter Kowero en akademisk bredd som blir allt mer sällsynt i en ofta starkt specialiserad internationell akademi.


Bild på Sreenivasa Rao Jammalamadaka. Professor Sreenivasa Rao Jammalamadaka, University of California, Santa Barbara, USA

Sreenivasa Rao Jammalamadakas forskningsintressen täcker ett brett spektrum av både teoretisk och tillämpad statistik samtidigt som han har betydande erfarenhet av konsultverksamhet. Han är världsledande inom flera olika områden av statistik, något som numera med specialisering inom allt snävare områden är sällsynt.

Vid ett sektorsuniversitet som SLU är det viktigt med både djup och bredd inom forskningen samt att kombinera teoriutveckling med tillämpningar. Denna förmåga är utmärkande för Jammalamadaka. Från en specifik tillämpning utvecklar han en allmän teori, vilket medför att hans resultat kan tillämpas inom många olika områden. Hans forskningsområden är mycket relevanta för den forskning som bedrivs vid SLU. Som världsledande inom flera områden är han flitigt citerad och har publicerat sig såväl i de mest prestigefyllda matematisk statistiska tidskrifterna som i tillämpade tidskrifter.

Han är en mycket uppskattad handledare, samarbetspartner och föreläsare och är därför väldigt ofta inbjuden talare vid konferenser samt vid statistiska institutioner. Under mer än 25 år har forskare vid skogsvetenskapliga fakulteten haft ett återkommande samarbete med University of California at Santa Barbara och professor Jammalamadaka i synnerhet.

 

Bild på Andrés Weintraub Pohorille.  Professor Andrés Weintraub Pohorille, University of Chile

Andrés Weintraub Pohorille har av S-fakulteten utsetts till hedersdoktor. Professor Weintraub har dessvärre inte möjlighet att delta i promotionshögtiden utan kommer i stället att promoveras 2013.

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap


Agronom Christina Planck, Tidaholm

Från slutet av 1970-talet och fram till i dag har agronom Christina Plancks engagemang och medverkan för att öka kunskapen inom utfodringsområdet varit mycket omfattande och har bedrivits främst i skrift, böcker och artiklar, som lärare och föredragshållare i olika utbildningar och kurser, som rådgivare och som inspiratör till FoU-verksamhet. Hon har under hela sin yrkesverksamma tid följt forskningen på hästutfodringsområdet, förutom genom litteraturen bland annat genom ett aktivt deltagande i EAAP:s kongresser och i dess hästkommission. Planck har också varit idégivare till olika forskningsprojekt.

Christina Planck utsågs 1993 att tillsammans med tre kolleger utreda förutsättningarna för att starta en hippologutbildning vid SLU och spelade även en viktig roll för utbildningens genomförande sedan regeringen fattat beslut om att starta utbildningen.


Dr Henning Steinfeld, FAO, Rom, Italien

Dr Henning Steinfeld är chef för The Livestock Information, Sector Analysis and Policy Branch vid FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO i Rom, där han har arbetat i mer än tjugo år. Steinfeld är den mest inflytelserika personen i den globala debatten om animalieproduktionens miljöpåverkan; ett område där VH-fakulteten har ett stort engagemang. Allt sedan boken Livestocks´ Long Shadow publicerades för fem år sedan, med Steinfeld som huvudförfattare, har han flitigt anlitats av olika organisationer, universitet och regeringar för att utveckla sina tankar om hur en miljömässig uthållighet i livestock-sektorn kan kombineras med social och ekonomisk uthållighet. Inom detta område är han en världsauktoritet.

 
Sidan uppdaterad: 2012-10-29. Sidansvarig: Mikael.Jansson@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se