Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för akvatiska resurser

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Aqua reports

Aqua reports är en rapportserie som ges ut av institutionen för akvatiska resurser. Aqua reports innehåller resultat från institutionens forskningsprojekt, utredningar, rådgivning mm. Författarna ansvarar själva för innehållet.

Rapporterna ligger i kronologisk ordning med de nyaste rapporterna överst.

Rapporter utgivna under 2016

Aqua reports 2016:10 Förvaltningsmål för nationellt förvaltade fiskbestånd - En översikt av kvantitativa mål

Aqua reports 2016:9 Supplement Fisk som miljöindikator

Aqua reports 2016:8 Sekretariatet för selektivt fiske - Rapportering av 2015 års verksamhet

Aqua reports 2016:7 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk. Årsrapport 2015

Aqua reports 2016:6 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Årsrapport 2015

Aqua reports 2016:5 Expeditionsrapport IBTS, januari 2016

Aqua reports 2016:4 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Årsrapport 2015

Aqua reports 2016:3 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Sammanfattande resultat av undersökningar framtill år 2014

Aqua reports 2016:2 Expeditionsrappport BITS, november 2015

Aqua reports 2016:1 Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö. Årsrapport för 2015.

 

Rapporter utgivna under 2015

Aqua reports 2015:19 Effekter av fångstbegränsningar på spöfiskad lax - På Västkusten

Aqua reports 2015:18 Supplement. Fisk och fiske i Mälaren.

Aqua reports 2015:17 Bedömning av morfologisk påverkan i vattendrag med elfiskedata

Aqua reports 2015:16 A national data collection framework for recreational fishing - In fisheries, sea and water management

Aqua reports 2015:15 Expeditionsrapport IBTS augusti 2015 

Aqua reports 2015:14 Varför har fiskeriförvaltningen inte varit lyckosam?

Aqua reports 2015:13 Using catch statistics from the small scale coastal Baltic fishery for status assessment of coastal fish

Aqua reports 2015:12 Baltic International Acoustic Survey report, October 2014

Aqua reports 2015:11 Assessment of the eel stock in Sweden, spring 2015 - Second post-evaluation of the Swedish Eel Management Plan

Aqua reports 2015:10 Undersökning av hårdbottenfauna vid Forsmarks kärnkraftverk - Metodikutveckling av artificiella substrat för övervakning avbottenfaunasamhällen på områden som saknar sediment

Aqua reports 2015:9 Expeditionsrapport BITS, februari 2015

Aqua reports 2015:8 Expeditionsrapport IBTS, januari 2015

Aqua reports 2015:7 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk. Årsrapport för 2014.

Aqua reports 2015:6 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Sammanfattande resultat av undersökningar fram till år 2013..

Aqua reports 2015:5 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Årsrapport för 2014.

Aqua reports 2015:4 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Årsrapport för 2014.

Aqua reports 2015:3 Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö. Årsrapport för 2014.

Aqua reports 2015:2 Expeditionsrapport BITS, november 2014

Aqua reports 2015:1 Sälmask och spiralmask i torsk och rötsimpa i svenska kustvatten. 

Rapporter utgivna under 2014

Aqua reports 2014:15 (12 MB) Standardiserat elfiske i vattendrag. En manual med praktiska råd.

Aqua reports 2014:15 (15 MB) Standardiserat elfiske i vattendrag. En manual med praktiska råd.

Aqua reports 2014:14 Expeditionsrapport IBTS, augusti 2014.

Aqua reports 2014:13 Effekthöjningsprogrammet vid Forsmarks kärnkraftverk - Sammanfattande rapport från de tre första årens undersökningar

Aqua reports 2014:12 Nationell plan för kunskapsförsörjning om fritidsfiske inom fisk-, havs- och vattenförvaltningen

Aqua reports 2014:11 Baltic International Acoustic Survey report, October 2013. Expeditionsrapport från akustiska undersökningar av pelagisk fisk i Östersjön.

Aqua reports 2014:10 Mellanskarven i Roxen. Förändringar i fisksamhället och mellanskarvens (Phalacrocorax carbo sinensis) föda.

Aqua reports 2014:9 Återetablering av vandrande storöring i övre Österdalälven. En genetisk utvärdering av utsättningar av Siljansöring i biflödet Fjätälven.

Aqua reports 2014:8 Expeditionsrapport BITS, februari 2014 (Internationellt koordinerad fiskundersökning i Östersjön)

Aqua reports 2014:7 Expeditionsrapport IBTS, januari 2014 (Internationellt koordinerad fiskundersökning i Västerhavet)

Aqua reports 2014:6 Expeditionsrapport BITS, november 2013 (Internationellt koordinerad fiskundersökning i Östersjön)

Aqua reports 2014:5 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk - Årsrapport för 2013.

Aqua reports 2014:4 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk - Årsrapport för 2013.

Aqua reports 2014:3 Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö - Årsrapport för 2013.

Aqua reports 2014:2 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk - Årsrapport för 2013.

Aqua reports 2014:1 Födoval hos vikaresäl i Bottenviken: Rapport från den svenska forskningsjakten 2007-2009.

Rapporter utgivna under 2013

Aqua reports 2013:21 Cod or clupeids? Economic consequences for fisheries operating in different ecosystem states.

Aquareports 2013:20 Laxing och felvandrad lax i Mörrumsån. En genetisk analys.

Aqua reports 2013:19 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk - Sammanfattande resultat av undersökningar fram till år 2012.

Aqua reports 2013:18 Jämförvärden från provfisken. Ett komplement till EQR8.

Aqua reports 2013:17 Marmorkräftan i Märstaån. Riskanalys och åtgärdsförslag.

Aqua reports 2013:16 Expeditionsrapport IBTS, augusti 2013

Aqua reports 2013:15 Waking the Deads

Aqua reports 2013:14 Rödingen i Rostujávri. En konkurrens- och klimatstyrd naturresurs som gäckar sportfisket.

Aqua reports 2013:13 Baltic International Acoustic Survey report, October 2012

Aqua reports 2013:12 Inventering och modellering av fisk- och kräftdjurssamhället i Stigfjorden sommaren 2012.

Aqua reports 2013:11 Expeditionsrapport BITS, februari-mars med U/F Dana

Aqua reports 2013:10 Expeditionsrapport IBTS, januari 2013 med U/F Dana

Aqua reports 2013:9 Expeditionsrapport BITS, november 2012 med U/F Dana

Aqua reports 2013:8 Expeditionsrapport IBTS, augusti 2012 med U/F Dana

Aqua reports 2013:7 Riktlinjer för uppföljning av fiskevårdsåtgärder i kustmynnande våtmarker med fokus på gädda

Aqua reports 2013:6  Fisksamhället i Storsjön, Jämtland. Undersökningar med ekolodning, trålning och nätprovfiske år 2011.

Aqua reports 2013:5 Betydelse av fiskens ålder vid bedömning av fiskfaunans status

Aqua reports 2013:4 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Årsrapport för 2012.

Aqua reports 2013:3 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Årsrapport för 2012.

Aqua reports 2013:2 Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö. Årsrapport för 2012.

Aqua reports 2013:1 Förvaltning av signalkräfta i sjöar – en litteraturstudie

Rapporter utgivna under 2012

Aqua reports 2012:14 Expeditionsrapport BITS, februari 2012

Aqua reports 2012:13 Expeditionsrapport BITS, november 2011

Aqua reports 2012:12 Expeditionsrapport IBTS, januari 2012

Aqua reports 2012:11 Genetisk kartläggning av öring i Mjörn

Aqua reports 2012:10 Fiskförluster i svenska kärnkraftverk. En sammanställning av kunskapsläget.

Aqua reports 2012:9 Assessment of the eel stock in Sweden, spring 2012. First post-evaluation of the Swedish Eel Management Plan.

Aqua reports 2012:8 Laxparasiten Gyrodactylus salaris i västkustens laxåar - Fyndhistorik samt effekter på laxungarnas överlevnad och numerär

Aqua reports 2012:7 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk. Årsrapport för 2011.

Aqua reports 2012:6 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Årsrapport för 2011.

Aqua reports 2012:5 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Årsrapport för 2011.

Aqua reports 2012:4 Populationsgenetisk kartläggning av Vänerlax

Aqua reports 2012:3 Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö. Årsrapport för 2011.

Aqua reports 2012:2 Cod catches onboard Swedish tour boats in the Sound during 2011

Aqua reports 2012:1 Mellanskarv – ett problem för svenskt fiske och fiskodling?

 

Rapporter utgivna under 2011

Aqua reports 2011:3 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Sammanställning av undersökningar till och med år 2008.

Aqua reports 2011:2 Status of the eel stock in Sweden in 2011

Aqua reports 2011:1 Ålbeståndets status i Sverige 2011

 

Nya publikationer

Aqua reports 2016:9 Supplement Fisk som miljöindikator
Aqua reports 2016:7

Sidan uppdaterad: 2016-05-24. Sidansvarig: teresa.soler@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen