Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för ekologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Independent Project in Environmental Science - Master´s thesis, 30,0 hp

Kurstillfället ges som fristående kurs

För att bli antagen till kursen ska du ha valt ett uppsatsämne och fått en handledare. Kursen innehåller gemensamma föreläsningar och seminarier som behandlar presentationsteknik, informationssökning och vetenskapsteori. Detta tillämpar du sedan i din uppsats, och när du presenterar ditt arbete för de andra studenterna och lärarna. Vid kursens slut ska du presentera ditt arbete i ett slutseminarium och du ska också genomföra en opposition på en annan students arbete.

Det skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och plagiatgranskas i Urkund.

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå (A1N, A1F) inom miljövetenskap. Godkänt självständigt arbete på grundnivå alternativt kandidatexamen. Kunskaper motsvarande Engelska B.

Studieavgift för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz

67 500 SEK

Tid

29 aug 2011 - 15 jan 2012, 100%, Dag

Nivå
Avancerad
Ämne
Miljövetenskap
Anmälningskod
SLU-10150
Ort
Uppsala
Distans
Nej
Språk
Engelska

Övrigt

För att antas på kursen krävs att studenten innan kursstart ska ha gjort en överenskommelse med handledande institution om frågeställning och handledare för arbetet.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vatten och miljö

Medansvariga

Institutionen för akvatiska resurser
Institutionen för ekologi
Institutionen för mark och miljö
Institutionen för mikrobiologi
Institutionen för växtproduktionsekologi
Institutionen för ekonomi
Institutionen för energi och teknik
Institutionen för stad och land

Kursledare

Ulf Grandin
Telefon: 018-673104
Epost: ulf.grandin@vatten.slu.se

Schema


Litteratur/länkar

Här hittar du kursens litteraturlista och tips på användbara länkar

Länkar

Utvärdering

Kursutvärderingen har ännu inte öppnat

Betygskriterier


Kontakt

Kursplan

EX0431 Independent Project in Environmental Science - Master´s thesis, 30 hp

Independent Project in Environmental Science - Master´s thesis

Kursen ges i Agronomprogrammet (antagna före 1 juli 2007), Miljöföroreningar och riskbedömning - masterprogram, Uthållig mark- och vattenanvändning - masterprogram, Hållbar utveckling - masterprogram, Miljökommunikation - masterprogram, Hållbar vattenförvaltning - masterprogram och EnvEuro - European Master in Environmental Science

Kursplan fastställd: 2008-02-28  (Gäller mellan vt 2008 och vt 2015)

Versionshistorik:     1.  vt 2008  -  vt 2015
2.  ht 2015  -  

Ämne: Miljövetenskap

Utbildningens nivå: Avancerad nivå

Nivå: E

Fördjupning: Kurser på avancerad nivå som utgör självständigt arbete (examensarbete) för masterexamen, med minst 30 hp kurs/er på avancerad nivå inom huvudområdet/ämnet som förkunskapskrav. (A2E)

Betygsskala: 5 / 4 / 3 / U
Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Förkunskapskrav:
Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå (A1N, A1F) inom
miljövetenskap.
Godkänt självständigt arbete på grundnivå alternativt kandidatexamen.
Kunskaper motsvarande Engelska B.

Mål:
Kursen skall ge färdigheter i att självständigt planera, genomföra och presentera en vetenskaplig studie inom ett valt problemområde. Studenten ska genom det självständiga arbetet fördjupa sina ämneskunskaper inom området.
Efter genomgången kurs skall studenten inom valt problemområde kunna:
- utifrån tidigare förvärvade kunskaper identifiera, avgränsa och formulera vetenskapliga problem
- självständigt planera och genomföra en vetenskaplig undersökning
- självständigt söka, värdera, kritiskt tolka och sammanställa relevant information
- skriftligt redovisa vetenskapliga resultat på engelska
- muntligt redovisa och diskutera resultat
- populärvetenskapligt sammanfatta ett vetenskapligt arbete
- kunna ge konstruktiv kritik till andra studenters vetenskapliga arbeten

Innehåll
Huvuddelen av kursen består av ett självständigt arbete som skall resultera i en skriftlig och muntlig projektredovisning. Gemensamma föreläsningar och övningar behandlar informationssökning, vetenskapsteori, samt skriftlig och muntlig framställning. Seminarierna behandlar vetenskapligt skrivande. Arbetet redovisas muntligt vid en offentligt redovisning under former som bestäms vid respektive institution.

Genomförande
    Schemalagda aktiviteter Timmar Obligatorisk
     - Föreläsningar ca 10 Ja
     - Övningar ca 5 Ja
     - Handledning och redovisning av projektarbete ca 15 Ja
     - Seminarier ca 5 Ja
    Självstudier utanför schemalagd tid
     - Individuella uppgifter ca 775

    Totalt ca 810

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs:
Godkänd skriftlig och muntlig redovisning, godkänd opposition samt deltagande i obligatoriska moment.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinator rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinator kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbild-ningens regelsamling.

Övriga upplysningar
Det godkända skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och plagiatgranskas.
För att antas på kursen krävs att studenten innan kursstart ska ha gjort en överenskommelse med handledande institution om frågeställning och handledare för arbetet.
För eventuella programspecifika anvisningar hänvisas till bilaga 3 i utbildningsplanen för respektive program gäller för studenter antagna efter den 1 juli 2007).
Avsnitt Genomförande: Undantag från obligatorium kan göras för gemensamma moment som genomförts t.ex. i samband med självständigt arbete på grundnivå G2E.

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande
Institutionen för vatten och miljö.

Medansvariga
Institutionen för akvatiska resurser
Institutionen för ekologi
Institutionen för mark och miljö
Institutionen för mikrobiologi
Institutionen för växtproduktionsekologi
Institutionen för ekonomi
Institutionen för energi och teknik
Institutionen för stad och land

Ort
Uppsala


Kompletterande uppgifter
Fastställd av: Utbildningsnämnden, Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se