Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Spillningsinventering - datainsamling och analys för att studera renens habitatval

Spillningsinventering har länge använts som metod för att inventera och uppskatta populationsstorlekar hos vilda djur samt för att undersöka habitatval hos fritt strövande djur. Med spillningsinventering kan man på ett enkelt sätt skaffa sig en helhetsbild av effekter på både lokal och regional skala för hela populationen. Inom forskningsprogrammet Vindval finns ett projekt om hur tamren påverkas av storskaliga vindkraftsanläggningar. Detta projekt har hittills bland annat resulterat i en rapport som beskriver spillningsinventeringsmetodik och hur spillningsdata lämpligt kan analyseras. Här presenteras kompletterande information till rapporten och analysexempel.

Målet med projektet "Planeringsverktyg för konsekvensbedömningar vid etablering av storskaliga vindkraftanläggningar – effekter på tamren" var att utveckla ett GIS-baserat planeringsverktyg gällande domesticerad ren som kan användas under planering och implementering av nya vindkraftanläggningar. Projektet finansierades av Energimyndigheten och programmet Vindval och pågick under åren 2009-2012. I en delrapport från projektet presenteras två inventeringsmetoder - provyteinventering och distance sampling (inventering av avstånd). På denna sida finns kompletterande information om dessa metoder.

För att få information om en djurpopulation kan man räkna all spillning i ett område. Nackdelen med detta är att det är mycket kostsamt och opraktiskt, därför väljer man ofta metoder där inventerar delar av området istället. Ett sätt är att ta ut mindre provytor eller punkter för inventering, sk. Provyteinventering eller stickprovsinventering. Provytorna kan vara slumpmässigt eller systematiskt utvalda, och inom dessa räknar man all spillning man hittar. Om man vill se på hur djuren använder ett område i relation till omgivningen och hur det förändras, så räcker det att göra relativ jämförelse mellan olika år av var någonstans spillningshögarna befinner sig. Provyteinventering rekommenderas för just jämförelse av hur djurens habitatval ändras över tid.

Ett alternativ till provyteinventering är avståndsinventering eller distance sampling som det heter på engelska. Fördelen med distance sampling jämfört med provyteinventering är att metoden inte förutsätter att all spillning upptäcks och korregerar för detta. Nackdelen är att resultatet kan vara svårt att räkna ut utan förkunskaper. Vi rekommenderar att man använder distance sampling om man vill jämföra renarnas användning av två närliggande områden, t.ex. ett utbyggnadsområde och ett kontrollområde.

Läs mer om provyteinventering

Läs mer om distance sampling 

 

 

Länkar

Vindval

Projektet "Planeringsverktyg för konsekvensbedömningar vid etablering av storskaliga vindkraftanläggningar

Rapporten om Spillningsinventering (PDF)

_____________________________________________

Sidan är skapad av Anna Olofsson 
Sidansvarig är Anna Skarin

Sidan uppdaterad: 2015-03-09. Sidansvarig: Anna.Skarin@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen