Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för mark och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Kvalificerad agronompraktik 2, 7,5 hp

Kurstillfället ges ej som fristående kurs

Detta är kursen för dig som vill ha praktik inom ditt blivande yrke som Agronom. Kursen ges under valfri tid på året och omfattar totalt 5 veckor. Under 4 av dessa veckor deltar du i arbetet på en arbetsplats. Den sista veckan ägnas åt att analysera, sammanställa och redovisa sina erfarenheter från praktikperioden. I kursen tilldelas du en akademisk handledare som stöd för frågor och diskussion.
Praktik på sommaren!? Observera att du då söker kursen redan den 15/3!

Förkunskapskrav

Minst 150 hp inom något av Agronomprogrammen samt kursen Kvalificerad agronompraktik 1.

Studieavgift för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz

16 875 SEK

Tid

3 sep 2012 - 20 jan 2013, 25%, Dag

Nivå
Avancerad
Ämne
Lantbruksvetenskap
Anmälningskod
SLU-10054
Ort
Ortsoberoende
Distans
Nej
Språk
Svenska

Övrigt

Du som student meddelar kursledningen när du har hittat en praktikplats. Beskriv kortfattat vad du ska göra under praktiken samt skicka med kontaktuppgifter till den person som vi ska mejla ett avtal till. Kontakta gärna tidigt någon på SLU som kan vara din SLU-handledare och läsa din praktikrapport. Meddela kursledningen vem du väljer. Kursledningen eller programstudierektorn kan hjälpa till att föreslå lämplig SLU-handledare. Kursen tillämpar självregistrering, d.v.s. du kan som student själv registrera dig under terminstid. Studenter som är antagna med villkor kan inte registrera sig själva utan ska kontakta kursledningen för att få hjälp med detta.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Medansvariga

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Institutionen för mark och miljö
Institutionen för mikrobiologi
Institutionen för växtproduktionsekologi
Institutionen för ekonomi
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Institutionen för livsmedelsvetenskap
Institutionen för energi och teknik
Institutionen för stad och land
Institutionen för husdjursgenetik
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kursledare

Jan Olofsson
Telefon: 018-671636
Epost: Jan. Olofsson@slu.se

Kurssidan är ännu inte aktiverad, den aktiveras senast 8 veckor innan kursstart. Ditt schemat kommer att finnas tillgängligt senast 4 veckor före kursstart.

Kurssidan är ännu inte aktiverad, den aktiveras senast 8 veckor innan kursstart. Ditt schemat kommer att finnas tillgängligt senast 4 veckor före kursstart.

Kurssidan är ännu inte aktiverad, den aktiveras senast 8 veckor innan kursstart. Ditt schemat kommer att finnas tillgängligt senast 4 veckor före kursstart.

Kurssidan är ännu inte aktiverad, den aktiveras senast 8 veckor innan kursstart. Ditt schemat kommer att finnas tillgängligt senast 4 veckor före kursstart.

Kurssidan är ännu inte aktiverad, den aktiveras senast 8 veckor innan kursstart. Ditt schemat kommer att finnas tillgängligt senast 4 veckor före kursstart.

Kursplan

LB0048 Kvalificerad agronompraktik 2, 7,5 hp

Applied Practicies for Agronomists 2

Kursen ges i Agronomprogrammet - ekonomi, Agronomprogrammet - husdjur, Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling, Agronomprogrammet (antagna före 1 juli 2007), Agronomprogrammet - livsmedel och Agronomprogrammet - mark/växt

Kursplan fastställd: 2008-11-19  (Gäller fr.o.m. vt 2008)

Versionshistorik:     1.  vt 2008  -  

Ämne: Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå: Avancerad nivå

Betygsskala: Godkänd / Icke godkänd
Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Förkunskapskrav:
Minst 150 hp inom något av Agronomprogrammen samt kursen Kvalificerad agronompraktik 1.

Mål:
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- redogöra för kunskaper om och färdigheter i praktiska moment kopplade till den specifika yrkesrollen,
- beskriva arbetsvillkoren och olika yrkesroller inom en organisation inom lantbruksnäringen,
- redogöra för organisationens roll inom lantbruksnäringen
- diskutera yrkesrollen som agronom.

Innehåll
Kursens syfte är att ge de studerande en insikt i kvalificerade arbetsuppgifter inom lantbruksnäringen kopplat till den framtida yrkesrollen som agronom. Under ungefär 80% av kurstiden deltar studenterna i de dagliga rutinerna inom ett företag, myndighet eller annan organisation inom lantbruksnäringen. De studerande tilldelas en akademisk handledare samt en handledare på arbetsplatsen som en resurs för frågor och diskussion. Efter praktikperioden analyserar och sammanfattar studenterna sina erfarenheter samt redovisar dessa såväl skriftligt som muntligt.

Genomförande
    Schemalagda aktiviteter Timmar Obligatorisk
     - Examination och utvärdering ca 5 Ja
     - Handledd övningstid ca 160 Ja
    Självstudier utanför schemalagd tid
     - Individuella uppgifter ca 35

    Totalt ca 200

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs:
Godkänt deltagande under praktiktiden, godkänd skriftlig och muntlig redovisning samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinator rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.

Övriga upplysningar
Studenten tillfrågar och föreslår lämplig praktikplats inom lantbruksnäringen vilken dock måste granskas och tillstyrkas av SLU. I kursen medverkar handledare från ett flertal institutioner vid SLU. Praktikperioden får ej genomföras på samma praktikplats, eller på en praktikplats med liknande inriktning, som i kursen Kvalificerad agronompraktik 1.

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande
Institutionen för husdjurens utfodring och vård.

Medansvariga
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Institutionen för mark och miljö
Institutionen för mikrobiologi
Institutionen för växtproduktionsekologi
Institutionen för ekonomi
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Institutionen för livsmedelsvetenskap
Institutionen för energi och teknik
Institutionen för stad och land
Institutionen för husdjursgenetik
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Ort
Ortsoberoende


Kompletterande uppgifter
Fastställd av: Grundutbildningsnämnden, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Ersätter: LB0003


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se