Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för mark och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Geologi och hydrologi, 5,0 hp

Kurstillfället ges som fristående kurs

Inom denna kurs om geologi och hydrologi ges den grundläggande kunskap om berg, jord och vatten som behövs för ett hållbart nyttjande av naturresurser. Förutsättningarna ges av geologin med berg och jord. Vattnet ger den dynamiska kopplingen till biologin och är därtill vårt viktigaste livsmedel men har också betydelse som transportör av ämnen i naturen.

Kursens mål är att ge en introduktion till geovetenskaper samt att belysa hithörande processer och samband. Här behandlas de processer som leder till bildandet av mineral, berg- och jordarter. Det hydrologiska kretsloppet och vattenbalansen ingår liksom grundvattnets bildning, förekomst och nyttjande. Speciell tonvikt läggs på det svenska landskapets geologiska uppbyggnad och utveckling med tillhörande vattenresurser.

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Ma D, Fy A, Ke B, Bi B, SvB/Sv 2B, En A.

Studieavgift för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz

11 250 SEK

Tid

29 aug - 6 nov 2011, 35%, Dag

Nivå
Grund
Ämnen
Markvetenskap, Miljövetenskap
Anmälningskod
SLU-10143
Ort
Uppsala
Distans
Nej
Språk
Svenska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö

Medansvariga

Institutionen för mark och miljö

Kursledare

Lars Lundin
Telefon: 018-671070
Epost: Lars.Lundin@mark.slu.se

Litteratur/länkar

Här hittar du kursens litteraturlista och tips på användbara länkar

Geologi

Berg och Jord
Sveriges Nationalatlas
Säljs bl.a. på kurssekretariatet på Mark och miljö. Nytryckt: 240:- eller begagnad 100:-

Under kursen utdelat material
Kompletterar Berg och jord

Mineral- och bergartskännedom.
Per-Arne Melkerud
Ingår i kurspärmen för kurs BI0844 och LB0018 (introduktion till Biologi/miljövetenskap och mark/växt) och behöver alltså inte köpas av programstudenter som köpt kurspärmen på parallellkursen. Säljs på kurssekretariatet på Mark och miljö. prisförra året 40:-.

Geologisk ordlista
Per-Arne Melkerud
Ordlistan ligger på kurshemsidan, under "Länkar"

Hydrologi

Vattnets väg från regn till bäck
Grip, H & Rodhe, A
1991. Hallgren & Fallgren, Uppsala:
Säljes på kurssekretariatet, inst f Markvetenskap. Pris: 210:-. Även andra upplagor duger. Används också på parallellkurserna BI0844 (biologi/miljövetenskap) resp LB0018 (Mark/växt)

Kompendium i hydrologi. Kurs Geologi och hydrologi
Säljes vid kursstart på kurssekretariatet på Markvetenskap. Pris för hydrologikompendium och exkursionsguide tillsammans: 50:-

Gemensamt

Exkursionsguide
Säljs på kursssekretariatet tillsammans med hydrologikompendiet. För pris - se hydrologikompendiet

Länkar

Geologisk ordlista

Lite geologisk encyklopedi

Exkursion

Stuglista

Exkursionsinfo

Studenter

Gruppindelning

Översiktsschema hela terminen

Översiktsschema för termin

Utvärdering

Kursutvärderingen är nu avslutad, här hittar du sammanställningen.

Betygskriterier

MV 0173 - Geologi och hydrologi, 5hp

Lärandemål (enligt kursplanen)

Studenten ska få en övergripande förståelse för de geologiska förhållanden och processer som formar landskapet och påverkar jordarnas egenskaper samt kunskap om vattnets förekomst och omsättning i landskapet. Detta utgör grund för fortsatta studier inom markvetenskap, biologi och miljövetenskap.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

1) redogöra för landskapets geologiska uppbyggnad och utveckling

2) beskriva vattnets förekomst och omsättning i landskapet

3) redogöra för grundläggande begrepp och proccesser inom geologi och hydrologi

4) identifiera de i Sverige vanligast förekommande jordarterna

5) utföra enkla hydrologiska beräkningar.

Innehåll:

Geologi:

- orientering om jordklotets uppbyggnad, plattektonik och processer som formar berggrunden.

- orientering om sammansättning och egenskaper hos de vanligaste bergartsbildande mineralen och bergarterna

- isavsmältningens och strandförskjutningens effekter på jordarternas fördelning i landskapet

- vittring, frostfenomen, erosion samt massrörelser

- jordartslära

- exkursion.

Hydrologi:

- det hydrologiska kretsloppet

- vattenbalans

- grundvattnets bildning och förekomst i landskapet

- enkla hydrologiska beräkningar

- introduktion till markens vatten

- exkursion.

.

Specificering av krav på olika betygsnivåer

Betyg 3.

Godkänd tentamen på kursen teoridel (60 % på varje deltentamen (geologi resp. hydrologi) )

Aktivt deltagande i obligatoriska övningar.

Aktivt deltagande i exkursionen

Betyg 4.

Godkänd tentamen på kursen teoridel (75 % i snitt på de två deltentorna, minst 70% på varje deltentamen (geologi resp. hydrologi))

Aktivt deltagande i obligatoriska övningar.

Aktivt deltagande i exkursionen

Betyg 5.

Godkänd tentamen på kursen teoridel (90 % i snitt på de två deltentorna, minst 85% på varje deltentamen (geologi resp. hydrologi))

Aktivt deltagande i obligatoriska övningar.

Aktivt deltagande i exkursionen

Betyg relaterade till lärandemålen:

Betyg 3

Studenten kan redogöra för landskapets geologiska utveckling och uppbyggnad samt för vattnets förekomst och omsättning i landskapet

Studenten kan redogöra för grundläggande begrepp och processer inom geologi och hydrologi

Studenten kan utföra enkla hydrologiska beräkningar

Studenten kan redogöra för de i Sverige vanligaste jordarterna

Betyg 4-5

Studenten kan förklara och diskutera landskapets geologiska utveckling och uppbyggnad

Studenten kan redogöra för och analysera sambanden meteorologi, geologi och hydrologi för regioner av Sverige

Studenten kan diskutera och analysera hur den geologisk lagerföljd påverkar vattnets förekomst och tillgänglighet i landskapet

Studenten kan förklara och diskutera sambandet mellan markens egenskaper och vattnets förekomst, flöde och bindning

Examination:

Skriftlig tentamenKontakt

Kursledare

Lars Lundin
ivm, geokemi och hydrologi
Lars.Lundin@slu.se
018-673109, 018-671070070-3736243

Gunnel Alvenäs
mark och miljö, avd för biogeofysik och vattenvård
Gunnel.Alvenas@slu.se
018-671165

Kursadministratörer

Anne Olsson
mark och miljö, kurssekretariat
Anne.Olsson@slu.se
018-671275

Lärare

Bengt-Åke Nystand
UU
bengt-ake.nystrand@natgeog.uu.se
070-222 88 90

Maja Larsson
mark och miljö, f-grupp biogeokemi-miljöanalys, box 7014
maja.larsson@slu.se
018-671230

Studentrepresentant

Agnes Bondesson
agbo0001@stud.slu.se

Kursplan

MV0173 Geologi och hydrologi, 5 hp

Geology and Hydrology

Kursen ges i Agronomprogrammet - mark/växt och Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram

Kursplan fastställd: 2008-06-02  (Gäller mellan ht 2008 och vt 2012)

Versionshistorik:     1.  ht 2008  -  vt 2012
2.  ht 2012  -  vt 2014
3.  ht 2014  -  

Ämnen: Markvetenskap/Miljövetenskap

Utbildningens nivå: Grundnivå

Nivå: A

Fördjupning: Kurser på grundnivå med endast gymnasiala förkunskapskrav. (G1N)

Betygsskala: 5 / 4 / 3 / U
Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Förkunskapskrav:
Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Ma D, Fy A, Ke B, Bi B, SvB/Sv 2B, En A.

Mål:
Studenten ska få en övergripande förståelse för de geologiska förhållanden och processer som formar landskapet och påverkar jordarnas egenskaper samt kunskap om vattnets förekomst och omsättning i landskapet. Detta utgör grund för fortsatta studier inom markvetenskap, biologi och miljövetenskap.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- redogöra för landskapets geologiska uppbyggnad och utveckling
- beskriva vattnets förekomst och omsättning i landskapet
- redogöra för grundläggande begrepp och proccesser inom geologi och hydrologi
- identifiera de i Sverige vanligast förekommande jordarterna
- utföra enkla hydrologiska beräkningar.

Innehåll
Geologi:
- orientering om jordklotets uppbyggnad, plattektonik och processer som formar berggrunden.
- orientering om sammansättning och egenskaper hos de vanligaste bergartsbildande mineralen och bergarterna
- isavsmältningens och strandförskjutningens effekter på jordarternas fördelning i landskapet
- vittring, frostfenomen, erosion samt massrörelser
- jordartslära
- exkursion.
Hydrologi:
- det hydrologiska kretsloppet
- vattenbalans
- grundvattnets bildning och förekomst i landskapet
- enkla hydrologiska beräkningar
- introduktion till markens vatten
- exkursion.

Genomförande
Föreläsningar ca 28 tim
Övningar ca 6 tim (obligatoriskt)
Exkursion ca 20 timmar (obligatoriskt)
Examination och utvärdering ca 6 tim
Litteraturstudier ca 75 tim
Summa ca 135 tim

Examination:
Sluttentamina i geologi respektive hydrologi. Fordringar för godkänd kurs:
Godkända tentamina samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinator rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande
Institutionen för mark och miljö. (fr.o.m. 2009-01-08)

Medansvariga
Institutionen för mark och miljö

Ort
Uppsala


Kompletterande uppgifter
Fastställd av: Programutskottet för naturresursprogrammet- biologi och mark och agronomprogrammets mark/växtinriktning
Ersätter: MV4064


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se