Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för mark och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biologi och miljövetenskap - introduktion, 10,0 hp

Kurstillfället ges ej som fristående kurs

Kursens syfte är att ge dig en introduktion till utbildningen och en orientering om frågeställningar som rör naturresursanvändningen och arbeten med miljö och naturvård i myndigheter och företag. Du ska även få inblickar i tänkbar framtida yrkesutövning en introduktion till universitetsstudier i biologi och miljövetenskap samt få möjlighet till övning i generella färdigheter som skriftlig och muntlig presentation.

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet och särskild behörighet enligt områdesbehörighet 14: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D alternativt områdesbehörighet A11: Biologi 2, Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4. Dessutom gäller meritkurser enligt respektive områdesbehörighet.

Studieavgift för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz

22 500 SEK

Tid

3 sep 2012 - 20 jan 2013, 35%, Dag

Nivå
Grund
Ämnen
Biologi, Miljövetenskap
Anmälningskod
SLU-10181
Ort
Uppsala
Distans
Nej
Språk
Svenska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö

Medansvariga

Institutionen för skogens produkter
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för ekologi
Institutionen för mark och miljö

Kursledare

Gunnel Alvenäs
Telefon: 018-671165
Epost: gunnel.alvenas@slu.se

Litteratur/länkar

Här hittar du kursens litteraturlista och tips på användbara länkar

Kurspärm för kurs BI0844 Biologi och miljövetenskap - introduktion
Inst. f. Mark och miljö
Säljes vid kursstart på inst f. Markvetenskap. Pris: 220:-. I priset ingår också kostnad för material som delas ut under kursen.

Vattnets väg från regn till bäck
Grip, H. & Rodhe, A. 1991
Hallgren & Fallgren, Uppsala
Boken är kurslitteratur på parallellkursen Geologi och hydrologi MV0193 och kan köpas i samband med den kursen. Endast sid 123-128 och 132-135 ingår i denna kurs. Pris ej klart (men förra året var det 220:-)

Utdelat material under kursens gång
Kurspärmen fylls vid olika moment under kursens gång. Kostnaden för detta betalas vid köp av kurspärmen vid kursstart.

Länkar

Översiktsschema

Terminsöversikt

Färdiga uppsatser

Gustav Backeus

Eriks Dalman

Patrik Hansson

Ellinor Grimma

Sara Jansson

Amelie Johansson

Emmy Mattisson

Jaquelin Molina

Magnus Persson

Anders Retzner

Amanda Sjölund

Lisa Stålberg

Maria Söderberg

Viktoria Thim

Elin Widmark

Sofia Willebrand

Maria Wålinder

Filip Ånöstam

Emelie Öhnstedt

Beskrivande statistik

Beskrivande statistik 1

Beskrivande statistik 2

Beskrivande statistik 3

Svar 111108

prov 111108

prov 120208

Uppsats

Översikt över uppsatsarbetet
Obs. I schemat i kurspärmen har det blivit slarvfel då jag skrev de sista datumen (3/1 och 4/1).

Prel uppsatsämnen och handledare
Här ser ni vilka handledare ni har fått och de preliminära rubrikerna på uppsatserna.

Exempeluppsats
Hanna Andrés uppsats från 2011

Exempeluppsats
Jenny Bernströms uppsats från 2011

Att opponera

Tips inför muntlig presentation

Respons på muntlig presentation

Ålandsexkursion

Program för exkursionen

Praktisk information om Ålandsresan
Här finns info om vad som behöver bestämmas i förväg gällande busspåstigning, lucnh dag två, grupper, boende osv.

Gruppindelning under exkursionen
Ni indelas i små arbetsgrupper som ansvarar för att samla information under varsin del av exkursionen.

Studenter

Gruppindelning introkurs

Biokolföreläsning

Lars Hylanders föreläsning om biokol
Materialet får inte kopieras och användas utan tillstånd från Lars Hylander

Instuderingsfrågro geologi

Gäller momentet Sveriges bergarts- och jordartsområden

Temadag i fält 7 september

Program för exkursion 7 september
Här finns exkursionen beskriven i detalj. Länkarna i dokumentet finns också klickbara i filen här under

Länkar - temdag 7 september
Länkarna i programmet finns klickbara i detta dokument - utm första länken som inte verkar fungera.

Kursstart

Kurspärm

register

Tema Miljömålen

Bara naturlig försurning
Material till Miljömålsdagen. Endast ett av tre miljömål läses in per person (se vilket som finns i din pärm)

Ingen övergödning
Material till Miljömålsdagen. Endast ett av tre miljömål läses in per person (se vilket som finns i din pärm)

Ett levande jordbrukslandskap
Material till Miljömålsdagen. Endast ett av tre miljömål läses in per person (se vilket som finns i din pärm)

Utvärdering

Kursutvärderingen är nu avslutad, här hittar du sammanställningen.

Kontakt

Kursledare

Gunnel Alvenäs
mark och miljö, avd för biogeofysik och vattenvård
Gunnel.Alvenas@slu.se
018-671165

Anne Olsson

Anne Olsson
mark och miljö, kurssekretariat
Anne.Olsson@slu.se
018-671275

Lärare

Gerd Johansson
mark och miljö, avd för växtnäring och markbiologi
Gerd.Johansson@slu.se
018-671228

Studentrepresentant

Anders Thufvesson Retzner
anrr0002@stud.slu.se

Kursplan

BI0844 Biologi och miljövetenskap - introduktion, 10 hp

Biology and environmental science - introduction

Kursen ges i Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram

Kursplan fastställd: 2011-11-22  (Gäller mellan ht 2012 och ht 2013)

Versionshistorik:     1.  ht 2007  -  vt 2012
2.  ht 2012  -  ht 2013
3.  vt 2014  -  

Ämnen: Biologi/Miljövetenskap

Biologiområde: Övriga biologikurser

Utbildningens nivå: Grundnivå

Fördjupning: Kurser på grundnivå med endast gymnasiala förkunskapskrav. (G1N)

Betygsskala: Godkänd / Icke godkänd
Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Förkunskapskrav:
Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet och särskild behörighet enligt områdesbehörighet 14: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D alternativt områdesbehörighet A11: Biologi 2, Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4.
Dessutom gäller meritkurser enligt respektive områdesbehörighet.

Mål:
Kursens syfte är att ge en introduktion till utbildningen och universitetsstudier i biologi och miljövetenskap samt att ge en orientering om frågeställningar som rör naturresursanvändningen och arbeten med miljö och naturvård i myndigheter och företag. Kursens syfte är också att ge inblickar i tänkbar framtida yrkesutövning, att ge en introduktion till statistik samt att ge en övning i skriftlig och muntlig presentation.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- översiktligt beskriva skogs- och jordbrukslandskapets naturresurser och hur dessa nyttjas samt kunna identifiera problemställningar som rör naturresursanvändning
- översiktligt beskriva nyttjandet av vattnet som resurs och effekten av mänsklig aktivitet på vattenresurserna
- översiktligt redogöra för Sveriges geologiska uppbyggnad
- förklara grundläggande begrepp i beskrivande statistik samt ha förmåga att tolka grafisk framställning av statistik
- söka och anskaffa litteratur på vetenskapliga bibliotek och i digitala databaser
- tolka kartografisk information och kunna ange karttyper som används på nationell nivå
- redovisa arbete utfört i grupp såväl muntligt som skriftligt

Innehåll
Kursens föreläsningar, och i förekommande fall övningar, behandlar
- översikt över våra biologiska och geologiska naturresurser, deras förekomst och hur de brukas för att generera varor och tjänster
- vattnet som resurs och mänsklig påverkan på vattenbalansen och vattenkvaliteten
- introduktion till beskrivande statistik
- introduktion till kartografi och tolkning av olika karttyper
- allmän bibliotekskunskap och studieteknik
- introduktion till muntlig presentation och uppsatsskrivande
På exkursioner besöks gårdar, företag, myndigheter och naturmiljöer för att öka kunskapen om bruket och förvaltningen

Genomförande
    Schemalagda aktiviteter Timmar Obligatorisk
     - Föreläsningar ca 30
     - Lektioner ca 35 Ja
     - Övningar ca 20 Ja
     - Handledning och redovisning av projektarbete ca 10 Ja
     - Studiebesök ca 20 Ja
     - Examination och utvärdering ca 10 Ja
     - Studieresa 3 dagar ca 25 Ja
     - Handledning, individuellt ca 5
    Självstudier utanför schemalagd tid
     - Litteraturstudier ca 75
     - Individuella uppgifter ca 40

    Totalt ca 270

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs:
Godkända projektarbeten och godkända redovisningar av övningar och projektarbeten samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinator rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande
Institutionen för mark och miljö. (fr.o.m. 2009-01-08)

Medansvariga
Institutionen för ekologi
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för mark och miljö
Institutionen för skogens produkter

Ort
Uppsala


Kompletterande uppgifter
Fastställd av: Utbildningsutskottet för ekologi, mark och miljö
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI0844


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se