Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för mark och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Marken i odlingen, 15,0 hp

Kurstillfället ges som fristående kurs

Kursens mål är att ge fördjupade och samtidigt praktiskt tillämpbara kunskaper om hur odlingsåtgärder inom växtnäringsförsörjning, jordbearbetning, markvattenreglering och precisionsodling påverkar marken, grödan och miljön. Kursen behandlar grundläggande markmekaniska begrepp, dränering och bevattning, markpackning och markstrukturfrågor. Vidare behandlas organiska och oorganiska gödselmedel, försurningsprocesser och kalkning samt metoder för att platsspecifikt analysera inomfältsvariationer och bedöma odlingsåtgärder. Vid tillämpningsövningar tränas gödsling- och kalkningsplanering och studenterna ges färdighetsträning i utformning av system för dränering, bevattning och jordbearbetning. Vid en 3-dagars studieresa belyses tillämpningar och aktuella frågeställningar inom kursens ämnesområden.

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav 90 hp biologi eller 90 hp markvetenskap. Detta ska inkludera 15 hp växtproduktion och 15 hp markvetenskap. Kunskaper motsvarande engelska B och svenska B.

Studieavgift för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz

33 750 SEK

Tid

21 jan - 31 mar 2013, 10hp, 50%, Dag
2 apr - 9 jun 2013, 5hp

Nivå
Avancerad
Ämnen
Markvetenskap, Biologi
Anmälningskod
SLU-30115
Ort
Uppsala
Distans
Nej
Språk
Svenska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö

Kursledare

Helena Aronsson
Telefon: 018-672466
Epost: helena.aronsson@slu.se

Litteratur/länkar

Här hittar du kursens litteraturlista och tips på användbara länkar

Precisionsodling

Precisionsskolan
Mats Söderström
Kursivt: koordinater och GPS (s 3-10) , markkartering med NIR (s 17) Interpoleringsavsnittet inte överkurs

Precisionsbrevet_3_2007
Kjell Gustafsson

Adamchuk (eng)
Adamchuk et al.
Marksensorer

Remote sensing (eng)
Joseph K. Berry
Fjärranalys

Rapport_4_del
Sofia Delin
Interpolering Del av längre rapport

Postek_21
Mats Söderström
interpolering Lite utförligare än avsnittet i presisionsskolan. s. 13-15 Det första steget - undersök om data är lämpliga att interpolera

NDVI, skörd, N-sensor
Mats Söderström mfl

Länkar

Betygskriterier

Betygskriterier

Fordringar_examination

Seminariearbeten

Rost i rören

Fånggrödor

Växtskyddsmedel IG

Växtskyddsmedel EA

Vattendirektivet

Fasta körspår

Conservation agriculture

Datorövningar

Data precisionsodling

Datorövning - interpolering

Datorövning - styrfil

Data punktfiler

Betygskriterier

Förslag på ämnen

Instruktion seminariearbete

formatmall

Kväveläckage Helena Aronsson

Gammal tenta

Fosforföreläsning Faruk Djodjic

Datorövning - interpolering

Data precisionsodling

Datorövning - styrfil

Gödsling, kalkning interpolering Johanna Wetterlind

Marksensorer Johanna Wetterlind

Fjärranalys Johanna Wetterlind

Data punktfiler

Fordringar_examination

Rost i rören

Fånggrödor

Växtskyddsmedel IG

Växtskyddsmedel EA

Vattendirektivet

Fasta körspår

Conservation agriculture

Utvärdering

Kursutvärderingen är nu avslutad, här hittar du sammanställningen.

Betygskriterier

Se under länkarKontakt

Kursledare

Helena Aronsson
mark och miljö, f-grupp biogeofysik och vattenvård
Helena.Aronsson@slu.se
018-672466

Kursadministratörer

Anne Olsson
mark och miljö, kurssekretariat
Anne.Olsson@slu.se
018-671275

Johanna Wetterlind
mark och miljö, avd för precisionsodling och pedometri
Johanna.Wetterlind@slu.se
0511-67112

Gerd Johansson
mark och miljö, avd för växtnäring och markbiologi
Gerd.Johansson@slu.se
018-671228

Kerstin Berglund
mark och miljö, avd för jordbearbetning och hydroteknik
kerstin.berglund@slu.se
018-671185

Johan Arvidsson
mark och miljö, avd för jordbearbetning och hydroteknik
Johan.Arvidsson@slu.se
018-671210, 070-6953732

Kursplan

MV0185 Marken i odlingen, 15 hp

Soil management in crop production

Kursen ges i Agronomprogrammet - mark/växt och Agronomprogrammet (antagna före 1 juli 2007)

Kursplan fastställd: 2009-11-11  (Gäller mellan vt 2010 och ht 2013)

Versionshistorik:     1.  vt 2010  -  ht 2013
2.  vt 2014  -  vt 2014
3.  ht 2014  -  

Ämnen: Markvetenskap/Biologi

Biologiområde: Övriga biologikurser

Utbildningens nivå: Avancerad nivå

Prov (delkurser):
Välj den termin då du registrerades på kursen. Då visas de ingående prov som ingick vid kursstart
   Prov saknas för det valda kurstillfället

Fördjupning: Kurser på avancerad nivå med endast kurser på grundnivå som förkunskapskrav, totalt minst 120 hp varav minst 90 hp inom något av relevanta huvudområden/ämnen. (A1N)

Betygsskala: 5 / 4 / 3 / U
Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Förkunskapskrav:
Kunskaper motsvarande 120 hp, varav 90 hp biologi eller 90 hp markvetenskap. Detta ska inkludera 15 hp växtproduktion och 15 hp markvetenskap. Kunskaper motsvarande engelska B och svenska B.

Mål:
Kursens syfte är att ge fördjupade och samtidigt praktiskt tillämpbara kunskaper om hur odlingsåtgärder inom områdena växtnäringsförsörjning, jordbearbetning, markvattenreglering och precisionsodling påverkar marken, grödan och miljön.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- utförligt beskriva de markvattenreglerade åtgärderna dränering och bevattning, dimensionering och utformning av dräneringssystem och bevattningsanläggningar
- utförligt beskriva grundläggande begrepp inom markmekanik av betydelse inom jordbearbetning och körning på åkermark
- förklara sambanden mellan egenskaper hos olika gödsel- och
jordförbättringsmedel och deras effekter på växtproduktion och
markprocesser
- redogöra för långsiktiga effekter av gödsling och kalkning på mark samt kunna tolka analys- och försöksresultat inom området
- förklara principer för framställning av kartor som är användbara vid platsspecifika odlingsåtgärder med hjälp av bl a fjärrranalys, GIS och geostatistik
- bedöma behov av samt planera praktiska odlingsåtgärder utifrån kunskap om variation inom enskilda fält för tex gröda, skördenivå och markegenskaper
- beskriva mekanismerna bakom olika odlingsåtgärders påverkan på yt-och grundvatten genom läckage av näringsämnen och pesticider och kunna utforma förslag till åtgärdsprogram

Innehåll
Vid föreläsningar behandlas jordarnas fysikaliska egenskaper, markens vatten- och lufthushållning, strömningsförhållanden i dränerad jord, växtens rotutveckling, vattenupptag, evaporation och tillväxt, samt grundläggande hydromekaniska begrepp. En koppling sker till dränerings- och bevattningsbehov under skilda klimat- och markförhållanden. Vidare behandlas dräneringens och bevattningens effekter på mark, gröda, och miljö samt markstrukturfrågor. Med hjälp av praktiska projekteringsövningar och datamodeller ges deltagarna en grundläggande färdighet i att utforma och dimensionera dräneringssystem och bevattningsanläggningar.
Grundläggande markmekanik behandlas i räkneövningar. Jordbearbetningsredskap och effekterna av bearbetning visas bl.a. genom demonstrationer och övningar i fält. Vid föreläsningar behandlas mineral- och organiska gödselmedel, deras sammansättning och egenskaper. Vidare behandlas försurningsprocesser och kalkning samt markfaktorernas och avkastningens långsiktiga förändringar beroende på gödslings- och kalkningsstrategi. Vid övningar tränas bearbetning och tolkning av fältförsöksresultat, tolkning av växt- och jordanalysresultat samt kalknings- och gödslingsplanering.
Mekanismer för och orsaker till odlingens påverkan på vattenmiljön genom läckage av näringsämnen och pesticider tas upp vid föreläsningar. Möjliga motåtgärder gås igenom och exemplifieras vid övningar. Försöksanläggning för utlakningsmätning i fält studeras i samband med besök hos växtnäringsrådgivare. Mätmetoder för kartläggning av mark- och grödegenskaper behandlas i
föreläsningar. GIS, geostatistik och interpolering presenteras på
föreläsning och tillämpas i datorövningar. Tillämpningar såsom platsspecifikgödsling och kalkning, presenteras och diskuteras på studiebesök. GIS-övningar, GPS-övningar i fält och tolkning av kartor knyts ihop i ett projektarbete. Aktuella frågeställningar inom kursens ämnesområden belyses och diskuteras dels i ett seminariearbete och dels vid en 3-dagars studieresa i Mellansverige.

Genomförande
    Schemalagda aktiviteter Timmar Obligatorisk
     - Föreläsningar ca 70
     - Övningar ca 50 Ja
     - Handledning och redovisning av projektarbete ca 40 Ja
     - Examination och utvärdering ca 10
     - Exkursion ca 30 Ja
     - Handledning o redovisning av seminariearbete ca 15 Ja
    Gruppaktiviteter utanför schemalagd tid
     - Projektarbete i grupp ca 80
    Självstudier utanför schemalagd tid
     - Övningsuppgifter ca 20
     - Litteraturstudier ca 60
     - Individuella uppgifter ca 30

    Totalt ca 405

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs:
Godkänd skriftlig eller muntlig tentamen, godkända redovisningar av projektarbete, seminariearbete och övningsuppgifter samt deltagande i obligatoriska moment.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinator rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande
Institutionen för mark och miljö.

Ort
Uppsala


Kompletterande uppgifter
Fastställd av: Utbildningsutskottet för ekologi, mark och miljö
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: MV0165


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se