Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för mark och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Markvetenskap, 10,0 hp

Kurstillfället ges som fristående kurs

Kursen behandlar markens uppbyggnad, mineralogi samt dess grundläggande fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper och reaktioner. Hit hör funktioner som reservoar för vatten och närsalter för växtlighetens behov och dess funktion i det geokemiska kretsloppen. Viktiga markprocesser som behandlas är vittring, vattnets bindning och rörelse, jonbytesreaktioner, försurning-kalkning, utlakning samt humus- och jordmånbildning.

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 5 hp matematik, minst 15 hp kemi samt totalt minst 15 hp inom ämnesområdena geologi/hydrologi/biogeofysik/markvetenskap.

Studieavgift för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz

22 500 SEK

Tid

26 mar - 1 jun 2012, 65%, Dag

Nivå
Grund
Ämnen
Markvetenskap, Miljövetenskap
Anmälningskod
SLU-40056
Ort
Uppsala
Distans
Nej
Språk
Svenska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö

Medansvariga

Institutionen för mark och miljö

Kursledare

Magnus Simonsson
Telefon: 018-671272
Epost: magnus.simonsson@slu.se

Litteratur/länkar

Här hittar du kursens litteraturlista och tips på användbara länkar

Litteraturlista

Läsanvisningar
Version med rättelse i litteraturen till växtnäringsämnen, uppladdad 2012-04-30

Länkar

Bilder till bindningsk.-övning

Ålbo fältbilder

Helgesta fältbilder

Kloten fältbilder

Näs fältbilder

Säbyholm fältbilder

Kloten jordprofil

Helgesta jordprofil

Närs jordprofil

Ultuna jordprofil

Karta

Markbiologi, föreläsningar

Nedbrytning och humusbildning i skogsmark

Markbiologi, övningstentamen

Övningstenta från 2011

Markkemi, bredvidläsning

Kretslopp i odling och samhälle
Om växtnäringsämenas flöden. Skriften ingår inte i den ordinarie kurslitteraturen (inga separata tentafrågor på detta alltså), men den ger en övergripande bild av villkoren för kretslopp i odlingssystemen, och är högintressant för den som är intresserad av odling och/eller odlingens miljökonsekvenser.

Markkemi, övningstentamen

Övningstenta från 2011

Kommentarer till övningstentan från 2011
Ni kan bortse från de kommentarer som bara rör MV0153 (jag gjorde en kombinerad kommentarsfil för båda kurserna).

Profilsammanställning

Diagram och tabeller

Markfysikdiagram

klimatdiagram

Utvärdering

Kursutvärderingen är nu avslutad, här hittar du sammanställningen.

Kontakt

Kursledare

Magnus Simonsson
mark och miljö, avd för biogeokemi-miljöanalys, box 7014
Magnus.Simonsson@slu.se
018-671272

Lärare

Gunnel Alvenäs
mark och miljö, avd för biogeofysik och vattenvård
Gunnel.Alvenas@slu.se
018-671165

Håkan Marstorp
mark och miljö, avd för växtnäring och markbiologi
hakan.marstorp@slu.se
018-672556

Jan Eriksson
mark och miljö, avd för biogeokemi-miljöanalys, box 7014
Jan.O.Eriksson@slu.se
018-671271

Ingmar Messing
mark och miljö, avd för jordbearbetning och hydroteknik
Ingmar.Messing@slu.se
018-671173

Studentrepresentant

Anna Minnefors
anmi0004@stud.slu.se

Kursplan

MV0152 Markvetenskap, 10 hp

Soil sciences

Kursen ges i Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram

Kursplan fastställd: 2007-11-07  (Gäller fr.o.m. vt 2008)

Versionshistorik:     1.  vt 2008  -  

Ämnen: Markvetenskap/Miljövetenskap

Utbildningens nivå: Grundnivå

Nivå: B

Prov (delkurser):
Välj den termin då du registrerades på kursen. Då visas de ingående prov som ingick vid kursstart
   Prov saknas för det valda kurstillfället

Fördjupning: Kurser på grundnivå med mindre än 60 hp kurser på grundnivå inom huvudområdet/ämnet som förkunskapskrav. (G1F)

Betygsskala: 5 / 4 / 3 / U
Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Förkunskapskrav:
Kunskaper motsvarande minst 5 hp matematik, minst 15 hp kemi samt totalt minst 15 hp inom ämnesområdena geologi/hydrologi/biogeofysik/markvetenskap.

Mål:
Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- beskriva markens egenskaper, de fysikaliska, kemiska och biologiska processerna i marken samt samspelet mellan dessa processer
- tolka utvalda markprofildata
- diskutera och presentera markegenskapers betydelse för utvecklingen av olika växtsamhällen och markanvändning.

Innehåll
Vid föreläsningar (F), laborationer (Ö) och övningar (Ö) behandlas följande moment:
- Markens struktur och porsystem (FÖ)
- Vattnets förekomst och bindning; bindningskarakteristika, vattenhaltsjämvikter (FÖ)
- Markvattnets rörelser; hydraulisk konduktivitet, flödesbalanser i mättad och omättad jord (F)
- Markluftens massrörelse och diffusion (F)
- Vittring, primära och sekundära mineral (F)
- Markens organiska material; humusbildning, omsättning och nedbrytning (FÖ)
- Katjoners och anjoners adsorption till markpartiklarna; jonbytesprocesser (F)
- Markens pH; försurning och kalkning (F)
- Markorganismer; deras samspel, funktioner och anpassningar till olika markmiljöer (F)
- Omsättning i mark av kol och kväve (F)
- Förekomst och bindning av växtnäringsämnen i marken (F)
- Transport av lösta ämnen i markvattnet; konvektion, diffusion, dispersion, utlakning (F)
- Jordmåner och deras egenskaper, klassifikation och geografi. (F)
- Markprofilbeskrivning i fält (Ö)
- Grupparbete: utvärdering och presentation av egenskaper hos jordar i ett stadsnära område i Uppsala med hänsyn till olika växtsamhällen och markanvändning (Ö).

Genomförande
Schemalagda aktiviteter
Föreläsningar ca 30 tim
Övningar och laborationer ca 50 tim (obligatoriskt)
Grupparbete ca 20 tim (obligatoriskt)
Redovisning grupparbete ca 5 tim (obligatoriskt)
Examination och utvärdering ca 5 tim

Självstudier utanför schemalagd tid
Litteraturstudier ca 160 tim

Summa ca 270 tim

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs:
Godkända tentamina, godkända övningar, laborationer och grupparbeten samt deltagande i obligatoriska moment.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinator rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.

Övriga upplysningar
Grundläggande mikrobiologi motsvarande 5 hp samt växtanatomi/växtfysiologi motsvarande totalt 5 hp rekommenderas.
Kursen ersätter kursen MV0130.
Kursen överlappar kursen Markvetenskap, 15 hp.

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande
Institutionen för mark och miljö. (fr.o.m. 2009-01-08)

Medansvariga
Institutionen för mark och miljö

Ort
Uppsala


Kompletterande uppgifter
Fastställd av: Utskottet för naturvetenskapliga utbildningar, grundnivå (UNG)
Överlappar: #03759
Ersätter: MV0130


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se