Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för mark och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Tillämpad markvetenskap, avancerad kurs, 5,0 hp

Kurstillfället ges som fristående kurs

Mark- och vattenrelaterade frågor i verkliga, aktuella projekteringssituationer tas upp i form av fallstudier. Föreläsningar av inbjudna miljökonsulter och individuella fördjupningsuppgifter och är viktiga inslag i kursen. Exempel på frågor som kan behandlas är växtbäddar på bjälklag, storskalig restaurering, dagvattenhantering, hantering av förorenad mark samt värdering av mark för olika användning. Kursen samordnas till en del med Markprojektering, avancerad kurs.

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 90 hp inom landskapsarkitektur och/eller landskapsplanering samt 15 hp markvetenskap. Kunskaper motsvarande svenska B och engelska A

Studieavgift för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz

11 250 SEK

Tid

26 mar - 1 jun 2012, 35%, Dag

Nivå
Avancerad
Ämnen
Markvetenskap, Landskapsarkitektur
Anmälningskod
SLU-40060
Ort
Uppsala
Distans
Nej
Språk
Svenska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö

Kursledare

Sigrun Dahlin
Telefon: 070-6712299
Epost: Sigrun.Dahlin@slu.se

Litteratur/länkar

Här hittar du kursens litteraturlista och tips på användbara länkar

Växtbäddar

Jordpackning och markstruktur
Arvidsson, J och Pettersson, O

The quality of topsoil
Bradshaw, A. D.
Denna utdelas men kan också laddas ned från Ultunabibliotekets hemsida.

Växtbäddar i Stockholm stad, en handbok
Stockholms stad

Föreläsningar

Kursstart

Jordarter

Planering markanvändning

Exploatering av åkermark

Extramaterial

Biodiken

Vattenpark

Bluegreen fingerprints

Planera för sol och torka
Evalena Öman

Kompendium från grundkursen, MV0180

MIFO rapport 4918

Introduktionsuppgift

Instruktion Introduktionsuppgift

Helgesta

Fånö

Ultuna

Vipängen

Vattenhantering

Hållbar dag- och dränvattenhantering, råd vid planering och utformning, publikation P105 augusti 2011
Denna kommer ni att kunna beställa från Svenskt Vatten till ett mycket förmånligt pris. Jag tar upp beställningarna vid kursstarten.

Mark i Urban miljö

The genesis, classification, and mapping of soils i urban areas
Effland, W. R. och Pouyat, R. V.
Denna utdelas men kan också laddas ned från Ultunabibliotekets hemsida.

A description of urban soils and their desired characteristics
Craul P. J.
Denna utdelas men kan också laddas ned från Ultunabibliotekets hemsida.

Förorenade områden

Förorenade områden och fysisk planering, rapport 5608
Naturvårdsverket
91-6205608-5

Att välja efterbehandlingsåtgärd, rapport 5978
Naturvårdsverket
978-91-620-5978-1

Bortglömda sopdeponier kartlagda

Kommentar till "Förorenade områden..."

Fördjupningsuppgift

Instruktioner för fördjupningsuppgift

Länkar

Utvärdering

Kursutvärderingen är nu avslutad, här hittar du sammanställningen.

Kontakt

Kursledare

Sigrun Dahlin
mark och miljö, avd för biogeokemi-miljöanalys, box 7014
Sigrun.Dahlin@slu.se
070-6712299

Kursadministratörer

Anne Olsson
mark och miljö, kurssekretariat
Anne.Olsson@slu.se
018-671275

Föreläsare

Jonas Forsman
Vectura
Jonas.Forsman@vectura.se
0771159159

Anna Hedlund
SWECO Geolab
anna.hedlund@sweco.se
+46 (08) 6956363

Erik Jonsson
Vectura Consulting AB
Erik.Jonsson@vectura.se
saknas

Josefin Kofoed-Schröder
Vectura
josefin.kofoed.schroder@vectura.se
0771159159

Chistina Odén
SWECO Environment
christina.oden@sweco.se
saknas

Lina Werneman
Vectura Consulting AB
Lina.Wernerman@vectura.se
saknas

Studentrepresentant

Nann Sommarström
l06naso1@stud.slu.se

Kursplan

MV0182 Tillämpad markvetenskap, avancerad kurs, 5 hp

Applied soil science, advanced

Kursen ges i Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna, Landskapsarkitektprogrammet (antagna före 1 juli 2007) och Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna

Kursplan fastställd: 2009-08-14  (Gäller mellan ht 2009 och vt 2012)

Versionshistorik:     1.  ht 2009  -  vt 2012
2.  ht 2012  -  vt 2013
3.  ht 2013  -  

Ämnen: Markvetenskap/Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå: Avancerad nivå

Nivå: D

Fördjupning: Kurser på avancerad nivå med endast kurser på grundnivå som förkunskapskrav, totalt minst 120 hp varav minst 90 hp inom något av relevanta huvudområden/ämnen. (A1N)

Betygsskala: 5 / 4 / 3 / U
Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Förkunskapskrav:
Kunskaper motsvarande 120 hp varav 90 hp inom landskapsarkitektur och/eller landskapsplanering samt 15 hp markvetenskap. Kunskaper motsvarande svenska B och engelska A

Mål:
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- tillämpa markvetenskaplig och geoteknisk teori och terminologi i för landskapsarkitekten relevanta projekteringssituationer och ur ett hållbarhetsperspektiv
- förklara funktionen hos vanliga typer av byggda markprofiler utifrån ett markvetenskapligt perspektiv

Innehåll
Kursen är uppbyggd kring fallstudier som belyser olika mark- och vattenrelaterade problemställningar i projekteringssituationen. Fallstudierna belyser projekteringar som parker och andra storskaliga planteringar, mindre planteringar som urbana växtbäddar inklusive växtbäddar på bjälklag och gatuträd, samt ställningstaganden kring markanvändning i landskapet. Vid föreläsningar behandlas storskalig restaurering efter t.ex. gruvdrift och vattenkraftanläggningar, förorenad mark samt vattenhantering i stor och liten skala. Kursen behandlar såväl naturgivna platsförutsättningar som konstruerade miljöer.
Kursen samordnas med Markprojektering, avancerad kurs som ges i samma period.

Genomförande
    Schemalagda aktiviteter Timmar Obligatorisk
     - Föreläsningar ca 10
     - Seminariearbete ca 10 Ja
     - Handledd övningstid ca 10 Ja
    Gruppaktiviteter utanför schemalagd tid
     - Projektarbete i grupp ca 105 Ja

    Totalt ca 135

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs:
Godkända övningsuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier och övriga obligatoriska moment

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinator rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.

Övriga upplysningar
Kursen ges på engelska vid behov.

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande
Institutionen för mark och miljö.

Ort
Uppsala


Kompletterande uppgifter
Fastställd av: Programutskottet för landskapsarkitektprogrammet
Ersätter: MV0155


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se