Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Enheten för skoglig fältforskning

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Miljöanalys/klimat

I denna viktiga del av verksamheten ingår studier om förändringar i vegetation, skogstillstånd, mark- och vattenförhållanden samt klimatmätningar.

Klimatmätning

Redan 1922 startade mätningar av klimat vid de äldsta försöksparkerna. Idag mäts luft- och marktemperatur, luftfuktighet, globalstrålning samt nederbörd på samtliga försöksparker. Mätdata bearbetas automatiskt till 10-minuters och dygnsvärden. Klimatet redovisas i årliga rapporter, som finns att hämta på enhetens hemsida. Årstidernas och därmed vegetationens utveckling kan följas via web-kameror och det dagsaktuella vädret kan beskådas.

Referensmätning av klimat sker vid alla skogliga försöksparker (Ätnarova enbart under sommaren). Den fick sin gemensamma utformning 1989 och startade rutinmässigt fr.o.m. januari 1990. Klimatmätningens basprogram omfattar luft- och marktemperaturer, luftfuktighet, globalstrålning samt nederbörd.

Mätdata bearbetas automatiskt med hänsyn till skogliga tillämpningar, varvid 10-minuters och dygnsvärden sparas. Klimatdata från referensstationerna lagras och finns tillgängliga vid respektive försökspark och vid Vindelns försöksparker, där också långtidsförvaring av originaldata sker och särskild databas är upprättad.

Målsättningen med referensmätningen av klimat vid försöksparkerna kan sammanfattas i följande punkter:

  • att utgöra grunden för långsiktiga klimatmätningar med hög kvalitet och kontinuitet i nära anslutning till respektive försökspark
  • att förse projekt och andra intresserade med meteorologiska bakgrundsdata
  • att utgöra referens till andra klimatrelaterade mätningar inom respektive försökspark.

Klimatet redovisas i årsrapporter, gemensamt för samtliga försöksparker. Det går också att se aktuella mätdata grafiskt!

Fenologi

Försöksparkerna gör sedan 2006 fältobservationer för att, tillsammans med Riksskogstaxeringen, kunna göra bärprognoser.

Ett projekt med fortlöpande fenologiska mätningar av björk, gran, tall, blåbär och lingon startade 2006.

Flera av försöksparkerna är utrustade med webbkameror, för att du ska kunna följa årstidernas växlingar i olika landsändar på Internet. Se på färska bilder från försöksparkerna här!

 

Flux-torn

Torn för mätning av utbytet av växthusgaser, t.ex. koldioxid, mellan skog och atmosfär.

Sidan uppdaterad: 2014-04-14. Sidansvarig: ola.langvall@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen