Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biokontrollsvampen Clonostachys rosea

I ett nordiskt program i mitten av 90-talet identifierades svampen Clonostachys rosea "IK726" av danska forskare som en potentiell biologiskt bekämpningsmedel mot Fusarium culmorum som orsakar sjukdomar på vete och korn.

Svampen isolerades från kornrötter i Danmark. Sedan dess har "IK726" visat sig vara effektiv mot flera växtsjukdomar. Exempel på detta är sjukdomar som orsakas av sjukdomsalstrande svamparter av Fusarium, Pythium, Botrytis, Alternaria, Tilletia och Bipolaris. Forskningen har omfattat isolering, screening, urval och framställning av "IK726" samt test av effektiviteten både i fält och växthusmiljöer. Även flera riskbedömningar som är relevanta för en senare EU-registrering av "IK726" som ett biologist bekämpningsmedel har utförts.

Biokontrollsinteraktioner studeras med hjälp av olika DNA-tekniker där gener märks med fluoroscerande substrat, fluorescensmikroskopi, gen knock-outs, kvantitativ PCR och med metoder inom den evolutionär genetiken. Vi arbetar med genomsekvensering av Clonostachys rosea, baserat på Solexa-sekvensering och flera transkriptomsekvenseringar av "IK726" där isolatet interagerar med patogena svampar. I samarbete med jordbruksindustrin och slutanvändare kommer svampisolatet "IK726" utvecklas för att bekämpa sjukdomar ute i fält.


Exempel på pågående projekt:

Biological control of nematodes

Biological control of plant pathogenic nematodes in organic crop production by the nematode-parasitizing fungus Clonostachys rosea

Plant diseases caused by nematodes are a serious constraint to sustainable crop production, and the persistent nature of these soil borne diseases can make a soil virtually useless for production of certain crops.

To grow crops in a sustainable way is increasingly important to ensure food safety in the world. On the picture is a carrot field in Gotland, Sweden. Photo: Annika Gustafsson.

Diseases caused by nematodes are expected to increase with warmer and wetter conditions caused by climate change, especially in organic crop production.

In this project we aim to explore the potential for biological control of plant-pathogenic nematodes under Swedish conditions, using the nematode parasitizing fungus Clonostachys rosea, an organism which is also being used for biological control of fungal plant diseases. The effect on the nematode community and plant disease symptoms of soil application of the fungus will be studied in naturally infected field soils, with the culturable root knot nematode Meolidogyne hapla as a reference system.

Interactions between the fungus and different nematode life stages will be studied in vitro, in situ and in planta using advanced microscopy and gfp-tagged fungal strains. Gene expression of the fungus and the plant during the interactions will be studied using modern tools, to identify key candidate enzymes secreted by the fungus when in contact with the nematodes, and if induced resistance mechanisms in the plant have a part in the biological control effect. Field trials will be conducted to evaluate the efficacy of biological control under practical conditions.

Contact person: Dan Funck Jensen

This project is financed by FORMAS

 

 Biologisk bekämpning av sjukdomar på potatis under lagring

Konsortia av biologiska bekämpningsorganismer formulerade för bättre växtskydd - en ny teknologi för hållbart växtskydd

 

Kontaktperson

Dan Funck Jensen


LÄNKAR:

Sök efter PUBLIKATIONER

Improving industry through nature (populärvetenskaplig artikel på engelska)


Hanna Friberg berättar om hur svampar kan användas inom biologisk bekämpning och om sin egen forskning kring detta.

Sidan uppdaterad: 2015-03-31. Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen