Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biokontrollsvampen Clonostachys rosea

I ett nordiskt program i mitten av 90-talet identifierades svampen Clonostachys rosea "IK726" av danska forskare som en potentiell biologiskt bekämpningsmedel mot Fusarium culmorum som orsakar sjukdomar på vete och korn.

Svampen isolerades från kornrötter i Danmark. Sedan dess har "IK726" visat sig vara effektiv mot flera växtsjukdomar. Exempel på detta är sjukdomar som orsakas av sjukdomsalstrande svamparter av Fusarium, Pythium, Botrytis, Alternaria, Tilletia och Bipolaris. Forskningen har omfattat isolering, screening, urval och framställning av "IK726" samt test av effektiviteten både i fält och växthusmiljöer. Även riskbedömningar och EU-registrering av "IK726" som ett biologist bekämpningsmedel har utförts.

Biokontrollsinteraktioner studeras med hjälp av olika DNA-tekniker där gener märks med fluoroscerande substrat, fluorescensmikroskopi, gen knock-outs, kvantitativ PCR och med metoder inom den evolutionär genetiken. Vi arbetar med genomsekvensering av Clonostachys rosea, baserat på Solexa-sekvensering och flera transkriptomsekvenseringar av "IK726" där isolatet interagerar med patogena svampar. I samarbete med jordbruksindustrin och slutanvändare kommer svampisolatet "IK726" utvecklas för att bekämpa sjukdomar ute i fält.

Ett nytt projekt med titeln ”Konsortium av biologiska bekämpningsorganismer formulerade för bättre växtskydd - en ny teknologi för hållbart växtskydd” stöds av forskningsrådet Formas och startades i januari 2013. Målet är att undersöka möjligheter för att kombinera C. rosea med andra biologiska bekämpningsorganismer, som till exempel bakterier. Målet är att kunna bekämpa flera olika växtsjukdomar i samma behandling. Det är också möjligt att kombinera ”IK726” med full eller reducerat dos av vanliga fungicider. 

 
Sidan uppdaterad: 2014-06-16. Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen