Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Röta på gran

Svampen rotröta är den skadegörare som orsakar de största ekonomiska skadorna i norra och tempererade barrskogar. I Sverige uppvisar så mycket som 15 procent av granbeståndet symptom på röta och olyckligtvis ser vi en tendens till ökning.

Svenskt skogslandskap utanför Sundsvall. Foto: Jonàs Oliva.

Den allra största andelen av rötad ved orsakas av rotrötesvampen Heterobasidium annosum som årligen ger upphov till förluster för skogsbruket på 50-100 miljoner euro. Rotrötans frammarsch underlättas genom gallring och slutavverkning i ett skogsbestånd. Gallringar kan dock utföras under sommaren med relativt låg risk för infektion om stubbarna behandlas omedelbart efter gallring (se en film om hur det går till till höger på sidan). Stubbarna kan antingen behandlas med urea eller med en suspension av sporer från den Phlebiopsis gigantea, en icke-patogen svamp. Om Heterobasidion introduceras i ett bestånd kan den sprida sig vidare till nästa generation skog. I dessa fall kan stubbarna antingen avlägsnas eller behandlas efter slutavverkningen för att hindra fortsatt spridning. 

Institutionen har traditionellt sett spelat en ledande roll i forskning om Heterobasidion annosum där professorerna Martin Johansson och Jan Stenlid har en ledande roll. Institutionens vision på detta område är en minskning av skadorna orsakade av H. annosum i Sveriges skogar. Institutionens uppdrag är att förse skogssektorn med praktiska lösningar baserade på en grundlig förståelse av biologin bakom interaktionen mellan patogen och värdträd.

Vi som arbetar inom detta område:

Jan Stenlid (Professor)
Åke Olson (Forskare)
Malin Elfstrand (Forskare)
Magnus Karlsson (Forskare)
Rimvydas Vasaitis (Forskare)
Karl Lundén (Forskare)
Mikael Brandström-Durling (Forskare)
Jonàs Oliva (Forskare)
Mårten Lind (Forskare)
Kerstin Dalman (Forskare)
Kajsa Himmelstrand (Doktorand)
Natalija Arhipova (Doktorand)

Våra projekt:


Rottickans (Heterobasidion annosum) genom
Kontaktpersoner: Jan Stenlid, Åke Olsonoch Mikael Brandström-Durling

Validering av rotröte modellen Rotstand -modellering av röta orsakad av Heterobasidion annosum på tall och gran bestånd
Kontaktpersoner: Jonàs Oliva och Jan Stenlid

Epidemiologi  av Heterobasidion sp. på gran, med fokus på inter-specifika skillnader mellan H. parviporum och H. annosum ss
Kontaktpersoner: Jonàs Oliva och Jan Stenlid

Effekter av Heterobasidion annosum på trädens tillväxt
Kontaktpersoner :Jonàs Oliva, J.J. Camarero och Jan Stenlid 

Praktiska metoder för bekämpning av H. annosum, med fokus på stubbbrytning och stubbehandling
Kontaktpersoner: Natalija Arhipova, Jonàs Oliva, Rimvydas Vasaitis och Jan Stenlid 

Kalibrering och optimering av Rotfinder -ett instrument för att upptäcka röta i stående granar
Kontaktpersoner: Jonàs Oliva, Carmen Romeralo och Jan Stenlid 

Den potentiella effekten av höga temperaturer (skogbrand) på livskraften hos H. annosum i fält.
Kontaktpersoner: Rimvydas Vasaitis och Jan Stenlid 

 

Utvalda publikationer

Evolutionary history of the conifer root rot fungus Heterobasidion annosum sensu lato.
K. Dalman et al. 2010. Molecular  Ecology

Long term effects of mechanized stump treatment against Heterobasidion annosum s.l. root rot in Picea abies.
J. Oliva et al. 2010. Can. J. Forest Res. 40: 1020-1033 

Urea treatment reduced Heterobasidion annosum root rot in Picea abies after 15 years
J. Oliva et al. 2008. Forest Ecol. Man. 255:2876-2882

Fler PUBLIKATIONER


Populärvetenskapliga artiklar 

Rotröta - skogens värsta skadegörare
Future Forest reportage 3, Sept 2010


Se hur det ser ut när stubbar behandlas


Filmen är gjord av Jonàs Oliva.

 


Kurser

Ekologi och förvaltning av sjukdomar och skadedjur hos skogsträd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2013-12-17. Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen