Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Röta på gran

Svampen rotröta är den skadegörare som orsakar de största ekonomiska skadorna i norra och tempererade barrskogar. I Sverige uppvisar så mycket som 15 procent av granbeståndet symptom på röta och olyckligtvis ser vi en tendens till ökning.

Svenskt skogslandskap utanför Sundsvall. Foto: Jonàs Oliva.

Röta och behandlingar

Den allra största andelen av rötad ved orsakas av rotrötesvampen Heterobasidium annosum som årligen ger upphov till förluster för skogsbruket på 50-100 miljoner euro. Rotrötans frammarsch underlättas genom gallring och slutavverkning i ett skogsbestånd. Gallringar kan dock utföras under sommaren med relativt låg risk för infektion om stubbarna behandlas omedelbart efter gallring (se en film om hur det går till till höger på sidan). Stubbarna kan antingen behandlas med urea eller med en suspension av sporer från den Phlebiopsis gigantea, en icke-patogen svamp. Om Heterobasidion introduceras i ett bestånd kan den sprida sig vidare till nästa generation skog. I dessa fall kan stubbarna antingen avlägsnas eller behandlas efter slutavverkningen för att hindra fortsatt spridning. 

Vi tar fram praktiska lösningar för skogssektorn

Institutionen har traditionellt sett spelat en ledande roll i forskning om Heterobasidion annosum där professorerna Martin Johansson och Jan Stenlid har en ledande roll. Institutionens vision på detta område är en minskning av skadorna orsakade av H. annosum i Sveriges skogar. Institutionens uppdrag är att förse skogssektorn med praktiska lösningar baserade på en grundlig förståelse av biologin bakom interaktionen mellan patogen och värdträd.

 

Kontaktperson

Jan Stenlid


Se hur det ser ut när stubbar behandlas


Filmen är gjord av Jonàs Oliva.


Populärvetenskapliga artiklar 

Rotröta - skogens värsta skadegörare
Future Forest reportage 3, Sept 2010

Sök efter vetenskapliga publikationer


Exempel på projekt inom området

Rottickans (Heterobasidion annosum) genom

Sidan uppdaterad: 2015-04-14. Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen