Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Svampdetektion

Vi undersöker hur svampsamhällen är sammansatta i till exempel träd och skörderester, eftersom svampsamhällena utgör en central faktor för ekosystemfunktionen. Vi använder en kombination av klassisk taxonomi och molekylär identifiering.


Infekterade tallbarr i Storbritannien. Orsaken är den patogena svampen Dothistroma som ännu inte är ett problem i Sverige. Foto: Hanna Millberg.

Vår kompetens omfattar samhällsstrukturen av patogena svampar samt svampsamhällen i skogar, träd, död ved, förna och skörderester. Traditionellt sett har morfologisk taxonomi använts för att identifiera arter och beskriva svampsamhällen. Även om vår institution har haft en hög kompetens inom detta område, så bygger morfologisk taxonomi i många fall på produktionen och detektionen av svampens fruktkroppar och kan ge en ofullständig bild av mångfalden av arter. I allt högre grad används molekylära metoder för att upptäcka och identifiera svampar. Vår institution har gått i spetsen för att utveckla dessa metoder och den nyaste tekniken, 454-pyrosekvensering, erbjuder ett nytt sätt att genomföra omfattande provtagning av svampsamhällen samt upptäcka arter som finns i små mängder och de som inte producerar fruktkropppar.

Personal:

Jan Stenlid (Professor)
Rimvydas Vasaitis (Forskare)
Elna Stenström (Forskare)
Pia Barklund (Forskare)
Katarina Ihrmark (Forskare)
Ariana Kubartova (Forskare)
Johanna Boberg (Forskare)
Hanna Millberg (Doktorand)

Våra projekt om svampdetektion


Mikrobiell mångfald och kitinnedbrytning längs ett markbundet-akvatiska kontinuum
Kontakt: Jan Stenlid 

Svampdiversitet och aktivitet i död ved
Kontakt: Ariana Kubartova och Jan Stenlid

Succession av trä-levande svampsamhällen i förmultnande granstockar
Kontakt: Anders Dahlberg

Detektion av svampsamhällen i tallbarr
Kontakt: Hanna Millberg, Johanna Boberg och Jan Stenlid

Svampar associerade med barkborrar
Kontakt: Rimvydas Vasaitis och Jan Stenlid

Artspecifik detektering av skogpatogener
Kontakt: Elna Stenström & Katarina Irhmark

Molekylär detektion och prognos av svampsjukdomar
Kontakt: Rimvydas Vasaitis
 

 
Sidan uppdaterad: 2014-02-27. Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen