Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Elna Stenström

Mitt huvudsakliga forskningsområde är sjukdomar i skogsplantskolor och efter utplantering men jag arbetar också med Gremmeniella och hur infektionen påverkar utvecklingen av plantor, träd och vuxen skog. Jag undervisar på institutionens olika kurser i skogsskydd. Jag är också konsult åt skogsplantskolorna i Sverige när dom har problem med sjukdomar på plantorna.

Skogsplantskolor

Svenska skogsplantskolor producerar årligen 300 – 350 miljoner plantor. Många olika patogena svampar kan angripa plantorna under tiden i plantskolan. Flera av dessa sjukdomar har en lång latent fas mellan infektionstillfället till symptom på infektion visar sig. Fruktkroppsbildning tar ofta ännu längre tid. När man skall ställa diagnos kan man ofta utgå ifrån hur symptomen ser ut och utvecklas på den infekterade plantan, medan det i andra fall är nödvändigt att vänta till fruktkroppar bildas innan en säker diagnos kan ställas. Vissa svampar har en lång latent fas mellan infektionstillfället under sommar/höst då svampen utvecklas inne i värden tills symptomen på infektion som visar sig när plantan börjar växa på våren. Detta innebär stor risk att lagra, transportera och plantera ut till synes friska plantor men som i verkligheten är infekterade. Inom detta område arbetar jag med att utveckla och använda molekylära metoder för att diagnosticera olika sjukdomar under den latenta fasen. Hittills har vi metoder för detektion av Gremmeniella och tallskytte och arbetar på metoder för detektion av ytterligare svampsjukdomar.

Eftersom svampsjukdomar är vanligt förekommande i skogsplantskolor använder många plantskolor förebyggande fungicidbehandling. Det finns bara några få fungicider som är godkända för användning i skogsplantskolor och därför är risken stor att patogenerna utvecklar resistens. Jag vill gärna testa nya fungicider eller finna biologiska kontrollorganismer som kan registreras för användning i skogsplantskolor. Flera plantskolor är också belägna inom känsliga områden, t.ex. nära sjöar eller vattendrag och är därför intresserade att minska sin pesticidanvändning för att inte förorena omgivningen. Gråmögel (Botrytis cinerea) är den vanligaste svampsjukdomen i svenska skogsplantskolor och den kan orsaka skada under hela tillväxtsäsongen liksom under lagring och transport. För tillfället undersöker jag möjligheten att hämma gråmögelinfektioner under vinterlagringen med hjälp av biologiska medel.

Gremmeniellainfektioner i skog

Gremmeniella ger kräftsår eller skottskador på barrträd i tempererad boreal skog. Den är en av de svåraste skadesvamparna i svensk skog där alla åldrar kan infekteras, från plantor till avverkningsmogen skog. Den senaste epidemin som inträffade 1999 och 2001 var den svåraste hittills i Sverige. Upp till 500 000 ha angreps och stora områden fick avverkas i förtid. Under denna epidemi anlade vi försöksytor där vi har kunnat följa inverkan av Gremmeniella på såväl småplantor som större träd under kortare och längre tid.

 

Kontaktinformation

Elna Stenström

Extern resurs

NJ -Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
  Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
      Avdelningen för skoglig patologi

E-post:   elna.stenstrom@slu.se

Postadress: 
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA

Besöksadress: 
Almas Allé 5, Uppsala

Sidan uppdaterad: 2015-04-28.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen