Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Eva Edin AgrD, forskare

Publikationslista

Jag bytte vete mot potatis våren 2009 och arbetar numera både med svampsjukdomar på potatis och nematoder.  Sedan 2012 arbetar jag tillsammans med Maria Viketoft på Inst för ekologi med att undersöka om det finns några samband mellan nematoder och svampen Rhizoctonia solani som  orsakar groddbränna på potatis. Jag har under åren inventerat förekomsten av Alternaria solani och Alternaria alternata vilka orsakar torrfläcksjuka och en stor del är numera att undersöka hur de båda svamparnas känslighet mot fungicider står sig.

Jag har insett att potatis är en mycket betydelsefull och komplex gröda och framför allt krävs det duktiga odlare för att få fram bra matpotatis. Eftersom jag samlar in i både ekologiska och konventionella fält får jag träffa flera olika människor, däribland rådgivare och representanter från industriernas olika delar. Ibland blir jag även inbjuden att tala om projektet vid diverse sammankomster, vilket är en stor fördel eftersom jag räknar det som ett viktigt erfarenhetsutbyte. Jag undervisar en del på växpatologikurserna vilket gör att jag håller kunskaperna om andra grödor och dess sjukdomar a´jour samt handleder exjobbare vilket också bidrar till utvidgningen av mina kunskaper. Livet är ett ständigt lärande och nyfikenheten är grunden till utveckling.

Det fleråriga projektet ”Förekomst av Alternaria spp. i potatis och svamparnas känslighet mot strobiluriner” finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning och sker i samarbete med Björn Andersson under 2009-2012 med en fortsättning finansierad av Jordbruksverket. I projektet undersöks utbredningen av och orsaken till problemen med angrepp av de patogena svamparna Alternaria solani och Alternaria alternata som orsakar torrfläcksjuka på potatis. Värst drabbade är odlingarna i sydöstra Sverige och svamparna kontrolleras oftast med fungicider baserade på strobiluriner. Odlare har under senare år observerat kraftiga angrepp på bladen trots upprepade behandlingar. En orsak kan vara att Alternaria spp. har förlorat känsligheten mot strobiluriner, vilket är en av de aspekter som undersöks. Artidentifiering i kombination med strobilurinkänslighet analyseras genom DNA-baserad molekylär diagnostikverksamhet (sekvensering av DNA). I framtiden är det önskvärt att studera den genetiska strukturen hos populationer av A. solani.

Projektet ”Samband mellan groddbränna och frilevande nematoder” är finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning och sker i samarbete med Maria Viketoft, Inst för ekologi. Groddbränna och andra skador orsakade av den patogena svampen Rhizoctonia solani är ett stort problem för potatisodling runt om i landet, speciellt eftersom den leder till stor ekonomisk förlust.  I samarbete med rådgivare, lantbrukare och andra forskare har vi utvecklat en hypotes om att det finns ett samband mellan skador av groddbränna och frilevande nematoder. Detta grundar sig på undersökningar av nematodförekomsten som visade på en hög förekomst av stubbrots- och rotsårsnematoder i fält med hög andel groddbränna. I projektet odlas potatis  under kontrollerade förhållanden i odlingskamrar med olika behandlingar av svamp och nematoder. Målet med projektet är att kunna identifiera interaktionen och förstå orsakssambanden mellan nematoder och R. solani för att få inblick i och analysera problemen med dålig uppkomst. Det är av stor vikt att ha kunskap om vad som är orsak och verkan för att kunna upprätta underlag för utvecklandet av bekämpningsstrategier.

 

Kontaktinformation

Eva Edin

Forskare

NJ -Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
  Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
      Avdelningen för växtpatologi/epidemiologi

Telefon:   018-672376, 073-4388232

E-post:   eva.edin@slu.se

Postadress: 
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA

Besöksadress: 
Almas Allé 5, Uppsala

Sidan uppdaterad: 2015-04-28.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen