Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig resurshushållning

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Lediga examensarbeten

Det här är de förslag på examensarbeten som finns vid institutionen för skoglig resurshushållning. Vid intresse kontakta respektive kontaktperson för mer information. De områden som finns representerade i listan nedan är Fjärranalys, Skoglig matematisk statistik, Skoglig resursanalys, Skogliga planering samt student- och lärarutbyte med Indien och Uganda.

Information Examensarbeten vid Srh

Fjärranalys - kontakt: Heather Reese

Projektnamn

 Beskrivning

 Företag

Förändringsanalys Remningstorp ALS

Identifiera gallringar med ALS data från 2010 & 2014.

Forskningsprojekt

Fastighetsvärdering

Fastighetsvärdering med stöd av Skogliga grunddata från laserskanning

Flera

Sågverkslager - virkesmätning med digital fotogrammetri

Att mha fotogrammetri mäta hur mkt virke som finns på olika delar av ett sågverks lager.

Flera
Laser vd digital fotogrammetri för höga skogsvolymer

Syfte - att göra skogliga skattningar med speciell tyngd på volym samt horisontella metriker i kombination med vanliga lasermetriker.

SCA

Utvärdering av SCAs system "Trestima"

  SCA

Utvärdering av diametermätningar från TLS från Asa

  med Urban Nilsson

Stormfälld skog: radar, digital fotogrammetri

Beräkna hur mkt skog som fallit, kolla på täthet. SCA, Sveaskog

Topografiska effekter i radardata (i Oregon och/eller Sverige)

  ESA GlobalBiomass

Skattning av lavtäckning från satellitdata mm.

Med detaljerad fältdata, skapa regressionsmodeller Forskningsprojekt

Kan man se vide i fjällen med 3D fjärranalysdata?

Undersöka möjligheter/begräsningar att se videbuskar med digital fotogrammetri och ALS data. Forskningsprojekt

Detektera döda träd med digital fotogrammetri

  Forskningsprojekt

Digital fotogrammetri för följande av utvecklingen av trädgränsen i fjällen

Med historiska flygbilder se om trädgränsen kan följas Lst Dalarna

Förändringsanalys med satellitbilder över NILS rutor

Jämföra post-klass vs multitemp förändringsanalyser NILS

Markfuktighetskartan som underlag för planering och avverkning

  Sveaskog

Tillämpning av 3D fjärranalysdata i verksamheten

  Holmen

Laserdata som verktyg för virkesköp

Erhålla förslag på konkreta tjänster som Holmen skog med hjälp av laserdata kan och bör erbjuda privata markägare samt beskriva vilka insatser som krävs för att implementera dessa i köpverksamheten.

Holmen

Skoglig matematisk statistik - kontakt: Anders Muszta

Proposed title

 Objective

Human tree selection behaviour in mixed-species forests

Analyse and model the way how humans select trees in forests for various purposes. A marteloscope (“provyta”) are set up in a mixed-species forest, a number of test persons will be asked to select trees. Analyses will provide a better understanding of the behaviour the persons.

Modelling of diameter distributions in continuous cover forests

Continuous cover forestry has recently received considerable attention for a number of reasons. Lack of clear guidelines how to manage CCF woodlands => Model of demographic equilibrium diameter distributions based on birth and death rates. These simple models illustrate the diameter distribution, and how to manage them

Analysing the relationship between mortality and relative growth rates     

Relative growth rates (RGR) = periodic increment / the growth quantity at the end of the inc. period. Low values of RGR indicate imminent tree death. The processes involved are not clearly understood, particularly in boreal forests. => Analyse trees that are likely to die. This analysis will shed light into the question how long trees can sustain low relative growth rates before eventually dying and will provide information on how reliable RGR is as an indicator of mortality.

Skoglig resursanalys - kontakt: Torgny Lind

Examensarbeten på temat jämställdhet i skogssektorn - utvärdera s k ”tjej-satsningar”:

- ”Skogskollo för tjejer” - organiseras av Mera skog i Västerbotten/Skogen i Skolan

- ”Tjejer drar till skogs” - en satsning som Skogsmästarskolan gör

Planering av renskötsel och skogsbruk utifrån data från renbruksplaner

Utvärdering av efterfrågan på metoder för beståndsinventering av död ved

Hur kan skogen mätas och beskrivas…

Skoglig planering - kontakt: Erik Wilhelmsson & Dianne Staal Wästerlund

Hur ska skogen skötas under olika förutsättningar, skogsägarnas mål, certifieringsregler, SVL, skogspolitik, framtidsscenarier, …

Skogen: ett stort skogsinnehav - en fastighet – ett bestånd

Historiska analyser, hur har skogen skötts

Uppföljning av hänsyn

Hur värderar andra intressenter olika skötselstrategier eller skogstillstånd

Skogens sociala värden – kartläggning av den ideella sektorns nyttjande av skog och natur inom …. kommun (pågår om Vilhelmina kommun)

Hur arbetar skogsföretag med planering, certifiering, ajourhållning, uppföljning …

Skogsägare - samarbetspartners eller konkurrenter?

Implementeringen av coachande ledarkultur i organisationen (preliminär titel), Företag - Stora Enso
Vad vill de anställda ha för information på de interna websidorna (preliminär titel), Företag - Stora Enso

Laserdata som verktyg för virkesköp - Erhålla förslag på konkreta tjänster som Holmen skog med hjälp av laserdata kan och bör erbjuda privata markägare samt beskriva vilka insatser som krävs för att implementera dessa i köpverksamheten. - Holmen

Student- och lärarutbyte Indien & Uganda - Kontakt: Erik Wilhelmsson & Mats Sandewall

Indien 1

During the joint international MSc courses in India and Sweden we will introduce and discuss two different methodological approaches and tools/”forecast scenario models” for forestry sustainability analysis (The Swedish Heureka System and the Area Production Model for tropical environments). It would be of interest if a Swedish student, having tested both approaches during the course and its exercises, could analyze differences and applicability in different contexts, environments and for addressing various issues of natural resource management. If possible and convenient, one Swedish and one Indian student could do parallel studies (e.g. by collecting and applying different data sets and models) and interact on the conclusions. This study concerns methods of inventory and data collection, modeling and data analysis and issues of forest and natural resource management.

Indien 2

A special issue in the course is climate change. There is a need to dig deeper in the “forest, land use and climate change issues” outline what are the big global issues, and what issues could be specifically addressed in scenario modeling. This study builds on existing knowledge on forest and climate change (research literature) and a modeling case study in relation to the course.

Uganda 1

Vi har vidare fått en förfrågan från Klara Jacobson, SLU, institutionen för Stad och Land (tvärvetenskaplig) om intresserade studenter med skogsanknytning att göra ett exjobb/Minor Field Study i Uganda. Det gäller Study 1 nedan. Vi anar att det blir svårt att hinna samordna den föreslagna Studie 1 med den planerade studie 2 med tanke på planering och finansierings-arrangemang, men en separat studie kan i så fall vara möjlig. Studien kan ev. huvudhandledas av (eller sam-handledas med) Institutionen för skoglig resurshushållning i Umeå och utformas med andra fokus beroende på önskemål (historiska trender i markanvändning, biodiversitet kontra ekonomi och arbete, skogsskötsel och marknadsefterfrågan, drivkrafter och policies, fattigdom och klimat etc.) Kommentar: Vi tror att studien är ett bra sätt att få en inblick i den här typen av skog-klimatrelaterade projekt. Ökande plantering av lokala bönder är f.n. en ganska stark trend i många utvecklingsländer. Hur denna trend (som till stor del drivs fram av policies och förändringar i omvärlden) påverkar levnadsvillkor och miljö står högt på den internationella utvecklingsagendan.

Uganda 2 One of the things that the company has done for the local people in terms of contributing to local sustainable development is to train a few local women to make more energy effective stoves from local materials (such as mud). They can sell these stoves to other people in the villages and make money from that. The stoves are supposed to contribute a lot to reducing fuel wood consumption, which means that women have to work less hard to collect firewood. The stoves also have the added advantage that they produce much less smoke - and smoke from cooking is a major cause of respiratory problems in many areas where fuel wood is used. Nevertheless, our initial interviews showed that people had not adopted the stoves as much as would be expected from the apparent benefits. Our short interviews did not manage to shed light on what the reason behind this was, but we suspect that it could have something to do with the way the stoves behave when cooking the food - perhaps they take too long to cook, burn the food more easily, perhaps the taste becomes different? We would like a master's project to dig into this question through in-depth interviews with a few selected women in the villages and through participant observation in the firewood collection, cooking and stove-making activities. "Participatory cooking" with local women is likely to be a main component of the research methods. Literature on rural livelihoods, development interventions and adoption/ resistance to new technology will be key for this project. Note that the cooking is not likely to be a culinary highlight since local food is bland and consists mainly of starch and boiled or fried vegetables, and that the student will have to put up with a smoky environment during part of the cooking.
 
Sidan uppdaterad: 2015-04-29. Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se