Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Emma Holmström

Jägmästare och postdoktor med inriktning på skogsskötsel

PÅ SVENSKA    IN  ENGLISH BELOW

 

ÄMNEN SOM JAG ÄR INTRESSERAD AV OCH SOM JAG JOBBAR MED SOM POSTDOC.
Etablering och skötsel av blandskog
Naturlig föryngring av björk
Betets påverkan på föryngring av lövträd i skogslandskapet
GIS baserade verktyg som kan användas i skötsel och och planering


Jag har tidigare jobbat som forskningsassistent på institutionen, från och till under åren 2007-2011. Därefter doktorerade jag i skogshushållning. De två närmsta åren kommer jag fortsätta jobba med projekt som rör blandskog men också en del frågor kring nya sätt att skatta ståndortsindex och bördighet.
I ett projekt som vi startar upp under 2016 så kommer vi titta på den fortsatta skötseln av blandskogsetableringar. Behöver vi använda andra metoder eller planeringsverktyg för att sköta blandbestånd jämfört med monokulturerna? Hur sköter vi blandbestånd där vi har två huvudträdslag, dvs två arter som vi vill ska växa bra och gynnas under hela omloppstiden? Vilka möjligheter finns det att röja och gallra för flera mål med rimliga kostnader och med bibehållen operativ effektivitet? Inom projektet jobbar vi både med tall-gran bestånd och björk-gran bestånd.

I mitt doktorandprojekt testade vi olika sätt att etablera blandskog av planterad gran och självföryngrad björk. Några av de viktigaste faktorerna för att kunna uppskatta föryngringsresultatet är mängden björkar på hygget eller i omgivande bestånd, markberedningstyp och markfuktighet. Vi kan idag göra bra uppskattningar om hur stort björkuppslaget kommer bli efter avverkning. Det gör det möjligt att anpassa både markberedning och minska antalet planterade plantor och därigenom kanske minska kostnaderna i både etablering och röjning. Jag visade också att det höga betestryck som vi har idag i södra Sverige påverkar möjligheten att bi behålla de övriga lövträden i landslaget eftersom den spontana föryngring som kommer betas ner långt under beståndets medelhöjd. Det gäller särskilt de arter som brukar gemensamt kallas RASE (rönn, asp, sälg och ek).
Vi testade även olika sätt att röja för olika mål med det framtida beståndet. Framförallt fann vi att tidiga röjningar, när granplantorna är 1-2 meter, ger en ökad tillväxt och att stubbskotten oftast inte har den stora påverkan som man kanske tidigare har trott. Att lämna ca 1000 stammar/ha av björk efter röjning påverkar inte de framtida huvudstammarna av gran. Däremot kan björkarna ha svårt att klara konkurrensen från granarna i längden. Om man vill ha ett inslag av björk på 10-20 % i slutbeståndet så behöver man minska granförbandet till 1000-1500 plantor/ha.

___________________________________________________________


MY RESEARCH INTERESTS CONCERNS:
Establishment and management of mixed forest
Modeling the natural regeneration of birch; seed dispersal and forest management.
The browsers impact on regeneration of broadleaves
GIS based modeling of forest production

I’m working at the department as postdoc with a couple of rather different projects. Some of them concerns management of mixed forests in southern Sweden and it’s impact on both production and biodiversity. Another project includes GIS modeling of climate and other site variables in order to estimate productivity and facilitate planning in forest management.
I have been employed at the department as research assistant since 2007, working with projects in forest management and forest conservation biology, among them Ädellövskogsprogrammet that ended 2009. In some of the projects I was working in field with experimental setup or inventory of trees and field vegetation. In other projects my main task was to provide GIS- analysis. I am teaching regularly in forest management and GIS on undergraduate and master courses. Since 2007 I have continuously been working with Snogeholm landskapslaboratorium, which is a joint long term project for forest and landscape management including all native tree species. The last years I worked almost full time on my ph D, which I defended in December 2015.

TEACHING
Sometimes I teach on courses held by the department:
Planning in Sustainable Forest Management: GIS-introduction & exercises,
Lectures in forest regeneration issues for Euroforester & Lantmästare
Bokskogsövningen på Sverigeresan


CV

DOCTORAL THESIS
Title: Regeneration and early management of birch and Norway spruce mixtures in southern Sweden. December, 2015
ISBN 978-91-576-8442-4
eISBN 978-91-576-8443-1
http://pub.epsilon.slu.se/12829/
Link to thesis: Regeneration and early management of birch and Norway spruce mixtures in southern Sweden 

Supervisors: Professor Urban Nilsson, Karin Hjelm (Skogforsk) Matts Karlsson (Södra skogsägarna). My phD was part of Future forest, a research program initiated by Mistra, the Swedish Foundation for Strategic Environmental Research, and the program was a joint initiative between SLU, Umeå University and Skogforsk.


PUBLICATIONS
Brunet, J., Hedwall, P.O., Holmström, E., Wahlgren, E. (2016). Disturbance of the herbaceous layer after invasion of an eutrophic temperate forest by wild boar. Nordic Journal of Botany, dx.doi.org/10.1111/njb.01010

Felton, A., Nilsson, U., Sonesson, J., Felton, A., Roberge, J.-M., Ranius, T., et al. (2016). (2016) Replacing monocultures with mixed-species stands: Ecosystem service implications of two production forest alternatives in Sweden. Ambio 45:124-139 doi:10.1007/s13280-015-0749-2

Holmström E, Hjelm K, Johansson U, Karlsson M, Valkonen S, Nilsson U (2016) Pre-commercial thinning, birch admixture and sprout management in planted Norway spruce stands in South Sweden. Scandinavian Journal of Forest Research:1-10 doi:10.1080/02827581.2015.1055792

Brunet J, Bukina Y, Hedwall PO, Holmstrom E, von Oheimb G (2014) Pathogen induced disturbance and succession in temperate forests: Evidence from a 100-year data set in southern Sweden. Basic and Applied Ecology 15:114-121 doi:10.1016/j.baae.201.02.002.

Brunet J, De Frenne P, Holmstrom E, Mayr ML (2012) Life-history traits explain rapid colonization of young post-agricultural forests by understory herbs. Forest Ecology and Management 278:55-62 doi:10.1016/j.foreco.2012.05.002.


INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES
Oral presentation at SNS Growth and Yield Network Conference, Simlångsdalen, Sweden. June 2015. Pre-commercial thinning, birch admixture and sprout management in planted Norway spruce stands in South Sweden.

Oral presentation at 8th International Forest Vegetation Management Conference, Halmstad, Sweden. August 2014. Mixed forest– managing natural regeneration of birch in spruce plantations.

Oral presentation at Seed Ecology Ⅳ Conf. Shenyang China. June 2013. Modeling regeneration success of birch on clearcuts.

Oral presentation at 2nd IUFRO Conf. on Complex Forest Ecosystems, New Orleans USA. Oct 2013. Combination of regeneration methods and multiple scenario analysis in order to achieve mixed stands.

Oral presenstation at 7th Int. Forest Vegetation Management Conf. Valdivia Chile. Nov 2011. Combination of regeneration methods to achieve mixed stands on clearcut areas in southern Sweden.


SUPERVISION OF MASTER THESIS
Sjostedt J. 2012. A literature study and survey of sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) in southern Sweden. Master thesis/ SLU, dep of SSFRC. Nr 193. Supervisor Emma Holmstrom.

Dippel T. 2012. Heritage oaks in a changing landscape : managing biodiversity in southern Sweden. Master thesis, SLU, dep of SSFRC. Nr 197. Supervisor Adam Felton & Emma Holmstrom.

RELATED ARTICLES IN FORESTRY PRESS
Regnbågsskogen omöjlig utan hägn. Skogsägaren nr 2 , 2014. Pär Fornling.
Låt naturen fixa blandskogen. Skog & framtidn nr 2, 2015. Lars Klingström


SELECTED EARLIER WORK EXPERIENCE AND OTHER ASSIGNMENTS
Snogeholms landskapslaboratorium: Contact person and secretary of the informal management group.

FOMAN-S, SLU, 2014, Ph D student representative in the environmental monitoring board, SLU forest faculty.

Research assistant in other ph D projects, SLU, Faculty of forest sciences:
-Widerberg, M. K. Oak as retention tree in commercial spruce forests. Doctoral thesis no 2013:66
-Jensen A. M. Effects of facilitation and competition on oak seedlings. Doctoral thesis no 2011:58
-Birkedal M. Reforestation by direct seeding of beech and oak… Doctoral thesis no 2010:13
-Övergaard R. Seed production and natural regeneration of beech... Doctoral thesis no 2010:12

Research assistant in projects of selected published papers:
Drössler, L., Övergaard, R., Ekö, P.M., Gemmel, P. & Böhlenius, H. (2015). Early development of pure and mixed tree species plantations in Snogeholm, southern Sweden. Scandinavian Journal of Forest Research, pp. 1-13. (Field work and measurements)
Lof, M., Bolte, A., Jacobs, D.F. & Jensen, A.M. (2014). Nurse Trees as a Forest Restoration Tool for Mixed Plantations: Effects on Competing Vegetation and Performance in Target Tree Species. Restoration Ecology, 22(6), pp. 758-765. (Field work and measurements)
Lindbladh, M. & Foster, D.R. (2010). Dynamics of long-lived foundation species: the history of Quercus in southern Scandinavia. Journal of Ecology, 98(6), pp. 1330-1345. (Construction of published maps over species distribution)

Skåne County Administrative Board, 2008. Working in the national heritage tree project.

Swedish Forest Agency, sept-dec. 2007. Temporary working as forest consultant.

LINKS

Snogeholm landskapslaboratorium, map and app:

Many of the projects I worked for as an assistant was part of Ädellövskogsprogrammet

My PhD is a part of Future Forest

List of work done as research assistent (in Swedish)

 

 

Kontaktinformation

Emma Holmström

Forskningsassistent, Postdoktor

    S - Fakulteten för skogsvetenskap
      Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Telefon:   040-415114

E-post:   emma.holmstrom@slu.se

Postadress: 
Inst för sydsvensk skogsvetenskap, Box 49
23053 ALNARP

Besöksadress: 
Sundsvägen 3, Alnarp

Sidan uppdaterad: 2016-01-25.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen