Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för vatten och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till vatten och miljö

Vi studerar hur miljötill­stån­det förändras i Sverige och vad det beror på. Vi mäter förändringar i vattnens kemi och organism­samhällen, samt spridning och effekter av olika miljö­gifter som metaller, bekämpningsmedel och läkemedels­rester.

Läs mer om institutionen

 


Vi är miljöcertifierade enligt ISO14001!

Detta innebär att vi har kartlagt vår miljöpåverkan och arbetar systematiskt för att ständigt förbättra oss på miljöområdet.

Läs mer om vår miljöcertifiering

Datavärdskapet för sjöar och vattendrag

Vi är på uppdrag av Havs- och vatten­myndig­heten data­värd för data som samlats in från söt­vatten inom nationell och regional miljö­över­vak­ning. Vårt uppdrag är att lagra, kvalitets­säkra och till­gäng­lig­göra data för sjöar och vatten­drag.

» Läs mer om datavärdskapet

 


Nyheter

2014-04-16 -  Ny jordartskarta
Baserat på data från drygt 12 500 nya mätpunkter har en förbättrad jordartskarta över Sveriges åkermark tagits fram.
2014-04-14 -  Effekter av minskad försurning
Försurningen minskar och vattenkemin har förbättrats i svenska sjöar, men den biologiska återhämtningen är inte lika snabb.
2014-02-06 -  SafeDrink
Se kortfilmen om projektet för säkert dricksvatten
2013-12-16 -  Miljöövervakningen av bekämpningsmedel
Årsrapport 2012: Miljöövervakning av bekämpningsmedel
2013-12-13 -  Prisad ny doktor
Karin Eklöf har av KSLA fått pris för sitt framstående doktorsarbete
2013-12-02 -  Miljöövervakningen i svenska sjöar och vattendrag kartlagd i rapport
En sammanställning av pågående övervakningsprogram och hur stationer och parametrar fördelar sig i sjöar och vattendrag

Forskning och miljöanalys

Vår verksamhet är fokuserad på vatten­miljön och är till stor del knuten till verk­samhets­området fort­löpande miljö­analys. Vårt arbete syftar till att beskriva, ut­värdera och infor­mera om miljö­till­ståndet, hur det ändrar sig över tiden, samt vilka orsaker och sam­band som ligger bakom för­änd­ring­arna. En viktig del i vårt arbete är att skilja på naturlig variation från den som orsakas av människan.

Läs mer om vår forskning och vårt arbete inom fortlöpande miljöanalys och miljöövervakningen

Våra ackrediterade laboratorier

Vi arbetar framförallt med provtagning och analys av vattenprover och biologi från sjöar och vattendrag. Vi utför även analyser av främst bekämpningsmedel (pesticider) i olika matriser. Vi kan även erbjuda kvalificerade utvärderingar av analyserat materiel genom våra täta kontakter med institutionens forskare. Samtliga våra laboratorier är ackrediterade för analyser, samt för provtagningar för vattenkemi och biologiska undersökningar.

Läs mer om våra olika laboratorier

Ladda ner en informationsbroschyr (pdf)


 
Sidan uppdaterad: 2014-04-16. Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se

Institutionen för vatten och miljö, SLU • Tel. 018 67 10 00 (vxl) • Org.nr: 202100-2817
Besök: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala • Post: Box 7050, 750 07 Uppsala • Gods: Gerda Nilssons väg 5, 756 51 Uppsala