Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för vatten och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till vatten och miljö

Vi studerar hur miljötill­stån­det förändras i Sverige och vad det beror på. Vi mäter förändringar i vattnens kemi och organism­samhällen, samt spridning och effekter av olika miljö­gifter som metaller, bekämpningsmedel och läkemedels­rester.

Läs mer om institutionen

 


Vi är miljöcertifierade enligt ISO14001!

Detta innebär att vi har kartlagt vår miljöpåverkan och arbetar systematiskt för att ständigt förbättra oss på miljöområdet.

Läs mer om vår miljöcertifiering

Datavärdskapet för sjöar och vattendrag

Vi är på uppdrag av Havs- och vatten­myndig­heten data­värd för data som samlats in från söt­vatten inom nationell och regional miljö­över­vak­ning. Vårt uppdrag är att lagra, kvalitets­säkra och till­gäng­lig­göra data för sjöar och vatten­drag.

» Läs mer om datavärdskapet

 


Nyheter

2014-12-04 -  Intervju i lokaltidningen
"Så ska gifter i vattnet stoppas" - forskningsprojekt uppmärksammat i Uppsala Nya Tidning
2014-11-26 -  FORMAS-anslag till vatten och miljö
Totalt drygt 15 miljoner kr tilldelas tre forskningsprojekt på institutionen
2014-11-25 -  Två projekt beviljade från Stiftelsen Oscar & Lilli Lamm
Totalt 2,5 Mkr har beviljats till två forsknings­­projekt som skall undersöka hur inter­belast­ningen av fosfor i sjöar kan minskas, samt studera långtidsförändringar i sjöar
2014-11-25 -  Kungens gästprofessur i miljövetenskap till vatten och miljö
Professor Chris Evans har utsetts till den tjugonde innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap med placering vid vatten och miljö
2014-11-25 -  Renare Östersjö
Sambandet mellan starkt förorenade bottensediment och höga halter av miljögifter i näringskedjan ska undersökas av bla forskare från institutionen
2014-11-20 -  Ambio - 50 år av sötvattensövervakning
Ett specialnummer av Ambio om vår 50-åriga historia av miljöövervakning i sjöar och vattendrag finns ute nu

Forskning och miljöanalys

Vår verksamhet är fokuserad på vatten­miljön och är till stor del knuten till verk­samhets­området fort­löpande miljö­analys. Vårt arbete syftar till att beskriva, ut­värdera och infor­mera om miljö­till­ståndet, hur det ändrar sig över tiden, samt vilka orsaker och sam­band som ligger bakom för­änd­ring­arna. En viktig del i vårt arbete är att skilja på naturlig variation från den som orsakas av människan.

Läs mer om vår forskning och vårt arbete inom fortlöpande miljöanalys och miljöövervakningen

Våra ackrediterade laboratorier

Vi arbetar framförallt med provtagning och analys av vattenprover och biologi från sjöar och vattendrag. Vi utför även analyser av främst bekämpningsmedel (pesticider) i olika matriser. Vi kan även erbjuda kvalificerade utvärderingar av analyserat materiel genom våra täta kontakter med institutionens forskare. Samtliga våra laboratorier är ackrediterade för analyser, samt för provtagningar för vattenkemi och biologiska undersökningar.

Läs mer om våra olika laboratorier

Ladda ner en informationsbroschyr (pdf)


 
Sidan uppdaterad: 2015-01-06. Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se

Institutionen för vatten och miljö, SLU • Tel. 018 67 10 00 (vxl) • Org.nr: 202100-2817
Besök: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala • Post: Box 7050, 750 07 Uppsala • Gods: Gerda Nilssons väg 5, 756 51 Uppsala