Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för vatten och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Rapporteringar inom Datavärdskapet för sjöar och vattendrag

Institutionen är på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten datavärd för data som insamlats från sötvatten inom nationell och regional miljöövervakningen. Inom detta uppdrag sköter vi kontinuerligt en del årligt återkommande nationella och internationella rapporteringar av insamlade och/eller bearbetade data. Exempel på bearbetade data är de uppskattningar vi gör av belastningen på havet för olika ämnen som t ex olika näringsämnen. Vissa internationella rapporteringar av belastningen på havet sker inom ramen för vårt arbete inom Svenska MiljöEmissionsdata (SMED). Detta gäller framförallt när rapporteringarna även omfattar utsläpp från industrier och avloppsreningsverk

Nationella rapporteringar

  • Miljömålsuppföljning av Hav i balans och Ingen övergödning (båda avser tillförsel av kväve och fosfor till kusten)
  • Havet (nationell rapport över tillståndet i havet, startade 2007)
År Hela rapporten Belastningsavsnittet
2013/2014 pdf pdf
2012 pdf pdf
2011 pdf pdf
2010 pdf pdf
2009 pdf pdf
2008 pdf pdf
2007 pdf pdf

 

» Läs mer om miljötillståndet i våra havsområden på Havet.nu

 

Internationella rapporteringar

Vi bistår även med underlag till andra rapporteringar såsom HELCOM:s periodiska källfördelade belastningsberäkningar för Östersjön och fördjupade miljömålsuppföljningar.

 
Sidan uppdaterad: 2015-03-05. Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se

Institutionen för vatten och miljö, SLU • Tel. 018 67 10 00 (vxl) • Org.nr: 202100-2817
Besök: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala • Post: Box 7050, 750 07 Uppsala • Gods: Gerda Nilssons väg 5, 756 51 Uppsala