Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för vatten och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Miljöövervakning av sjöar och vattendrag

Inom ramen för vårt arbete inom fortlöpande miljöanalys har vi en central roll inom miljöövervakningen av sjöar och vattendrag i landet. Våra uppdragsgivare är bl.a. Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Vattenmyndigheterna, olika länsstyrelser, kommuner, vatten­vårds­förbund och vattenförbund.

Vi är även på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten datavärdar för vattenkemiska och biologiska data för sjöar och vattendrag. 

Länkar

Nationell miljöövervakning

Flodmynningar
Trendvattendrag (tidigare tidserie- eller referensvattendrag)
Trendsjöar (tidigare tidserie- eller referenssjöar)
Omdrevssjöar

Vänern
Vättern
Mälaren

Integrerad KalkningsEffektUppföljning (IKEU)
Integrerad monitoring (IM)

Belastningen på havet

Statusklassade data

Gemensamma delprogram (inom den regionala miljöövervakningen)

Kiselalger i vattendrag


Nationell miljöövervakning

Vi har under drygt 50 år varit engag­erade inom den nationella miljööver­vakningen av sjöar och vattendrag, samt är sedan ett par decennier tillbaka nationella data­värdar för delar av söt­vattens­över­vakningen.

Den nationella sötvattensövervakningen finns beskriven i Fölster, J., R. K. Johnson, M. N. Futter och A. Wilander (2014). "The Swedish monitoring of surface waters: 50 Years of adaptive monitoring." Ambio 43: 3-18. Även ett flertal andra artiklar om den svenska sötvattensövervakningen finns fritt nedladdningsbara i samma volym av Ambio.

Det nationella sötvattensprogrammet reviderades kraftigt 2007 för att bättre uppfylla kraven som ställs inom EG:s ramdirektiv för vatten. För närvarande pågår nästa revidering av programmet och återigen står Ramdirektivet i fokus för revideringen. Det reviderade söt­vattens­programmet kommer tidigast att träda ikraft från och med 2016.

Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens sida om miljöövervakningen i sötvatten

Läs mer på Naturvårdsverkets sida om miljöövervakning


Regional miljöövervakning

Den regionala och lokala miljö­över­vak­ningen sker på uppdrag av olika intressenter och kan tjäna flera syften, såsom att ge lokala och regionala tids­serier av referens­karaktär, övervaka påverkan mm.

Vi sköter för närvarande över­vak­ningen av vattenkemi och vissa biologiska parametrar i Vänern, Hjälm­aren och dess till­flöden och ut­flöde (Eskils­tuna­ån), samt Arboga­ån. På uppdrag av olika läns­styrelser utför vi dessutom regional över­vakning i ett flertal vatten­drag och sjöar.

Vi är även datavärdar för regionala data som insamlats med finansiellt stöd av Havs- och vattenmyndigheten, samt för data från den samordnade recipientkontrollen (SRK).


Samordnad recipientkontroll (SRK)

Arbogaån
Dalälven
Eskilstunaån/Hjälmaren
Fyrisån

 


 

 

Ambio 43(1, suppl.) - Specialnummer om den svenska sötvattensövervakningen


Sidan uppdaterad: 2015-02-27. Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se
 
 
 
 

Institutionen för vatten och miljö, SLU • Tel. 018 67 10 00 (vxl) • Org.nr: 202100-2817
Besök: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala • Post: Box 7050, 750 07 Uppsala • Gods: Gerda Nilssons väg 5, 756 51 Uppsala