Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

I fokus - miljöanalys, arkiv

Här hittar du tidigare utgivna inslag.

2011

nr 10 (december) Mindre kväve och fosfor från jordbruket till haven
nr 9 (november) Skogens mångfald behöver mer plats
nr 8 (september) Nu kommer SLU:s sorkfeberprognos varje år
nr 7 (augusti) Rapportera dina fynd i nya Artportalen
nr 6 (juli) Östersjön vinner på minskad överdosering av gödsel 
nr 5 (maj) Marken försurad i många år till
nr 4 (april) Skogslandskap också rika på fjärilar
nr 3 (mars) Ungskog bra komplement i naturskyddsområden
nr 2 (februari) Vill ge bredare perspektiv på viltet
nr 1 (januari) Svenska skogen lagrar mer kol

2010

nr 10 (december) Fosforbelastningen på hav minskar
nr 9 (november) Luftprovtagning fångar fler växtskyddsmedel
nr 7/8 (september) Så kan bebeyggelseutvecklingen följas
nr 6 (juli) Kiselalger visar hur vattnet mår
nr 5 (maj) Hägg och syren blommar tidigare
nr 4 (april) Ny rödlista på gång
nr 3 (mars) Små förändringar i åkermarkens tillstånd
nr 1/2 (februari) Svensken ändrar inställning till rovdjur

2009
nr 9 (2 december) Ökat biobränsleuttag märks knappt i kolbudget
nr 8 (4 november) Ny sorts törskate kan vara på väg söderut
nr 7 (2 september) Ingen minskad risk med växtskyddsmedel för vattenliv
nr 6 (1 juli) NILS samlar kunskap om natur- och kulturlandskapet
nr 5 (3 juni) Djurlivet undersöks på Skagerraks djupa bottnar (169 KB)
nr 4 (6 maj) Vildlaxen ökar i Östersjön (150 KB)
nr 3 (1 april) Skogsavverkning ger mer kvicksilver i fisk (134 KB)
nr 2 (4 mars) Ökad skogsavverkning påverkar kolbudget (156 KB)
nr 1 (4 februari) SLU samlar kompetens om övergödning (1 MB)

2008
nr 9 (9 december) Portaler öppnar för sötvattensmusslor och träd (1 MB)
nr 8 (4 november) Allt mer virke i Sveriges skogar (1241 KB)
nr 7 (30 september) Kor föredrar näringsrika beten (1225 KB)
nr 6 (26 augusti) Snytbaggeskador väntas öka (880 KB)
nr 5 (24 juni) Fjällmyrars växtliv kartlagt (1454 KB)
nr 4 (27 maj) Ökande halter av kvicksilver i fisk (1732 KB)
nr 3 (23 april) Gudrun gjorde tillfällig utsläppskälla av skogen (983 KB)
nr 2 (12 mars) Fjärilar och fladdermöss riskerar att försvinna (683 KB)
nr 1 (5 februari) Växtskyddsmedel på webben (896 KB)

2007
nr 10 (12 december) Mer grönträda gav minskat näringsläckage (1383 KB)
nr 8/9 (7 november) Ökat virkesförråd trots stormar (973 KB)
nr 7 (3 oktober) SLU utvärderar sjökalkning (355 KB)
nr 6 (5 september) Minken kan varna för kemikalier (343 KB)
nr 5 (20 juni) Övervakning av nedströmsvandrande fisk utökas (349 KB)
nr 4 (16 maj) Kartläggning av bottenliv fortsätter (492 KB)
nr 3 (11 april) Miljöåtgärder prioriteras (380 KB)
nr 1 (31 januari) Bråttom att stoppa fruktat kryp (418 KB)

2006
nr 10 (13 december) Mer död ved i skyddad skog (841 KB)
nr 9 (8 november) Nya metoder fann insektmedel i vattendrag (425 KB)
nr 8 (4 oktober) Skogsbruk kan påverka kvicksilver i fisk (425 KB)
nr 6/7 (6 september) Kräldjur och småkryp i utökad Artportal (128 KB)
nr 5 (21 juni) Oväntat mycket lax och havsöring i Sävarån (544 KB)
nr 4 (24 maj) Bättre koll på vilda djurs hälsa (148 KB)
nr 3 (19 april) Kalkning återskapar skogsjöars vattenvegetation (354 KB)
nr 2 (8 mars) Enklare bedöma risk för fosforläckage (207 KB)
nr 1 (1 februari) Skogen sämre koldioxidfälla än väntat (209 KB)

2005
nr 10 (14 december) Skogen har blivit tätare, grövre och mer lövrik (734 KB)
nr 9 (9 november) Svavel och körspår sätter fart på kvicksilvret (685 KB)
nr 8 (28 september) Våtmarksmyller på webben (130 KB)
nr 6/7 (31 augusti) Skötsel av dikade skogsmarker i fokus (899 KB)
nr 5 (22 juni) Järvens okända liv (83 KB)
nr 4 (25 maj) Torsken rödlistas i Sverige (136 KB)
nr 3 (20 april) Minskat näringsläckage till åar i jordbrukslandskapet (97 KB)
nr 2 (9 mars) Indikatorer för småbiotoper i jordbrukslandskapet (80 KB)
nr 1 (9 februari) Mot en europeisk standard för biologiska undersökningar (224 KB)

2004
nr 10 (15 december) Framtida skogslandskap ur arters perspektiv (93 KB)
nr 9 (17 november) Riktvärden för bekämpningsmedel överskreds (80 KB)
nr 8 (11 oktober) Ny metod för bedömning av aluminiumrisker (80 KB)
nr 6/7 (1 september) Kolet i marken rostjord yngre än man trott (167 KB)
nr 4 (19 maj) Unikt om myrstackar och hackspettspår (384 KB)
nr 2 (3 mars) Miljöstöd gav effekt mot kväveutlakningen (335 KB)
nr 1 (4 feb) Aluminiums väg från mark till vatten (335 KB)

2003
nr 10 (17 dec) ArtDatabanken stärker marin kompetens (32 KB)
nr 9 (12 nov) Skogens struktur beskrivs i årets Skogsdata (41 KB)
nr 8 (15 okt) Ekologisk odling kan läcka mer kväve (31 KB)
nr 6/7 (3 sept) Övergödning kartlagd för Göta älv (70 KB)
nr 5 (18 juni) Svampar kandiderar för europeiskt skydd (32 KB)
nr 4 (14 maj) Bättre miljökvalitet i sjöar och vattendrag (38 KB)
nr 3 (2 april) Heureka ger stöd för hållbart skogsbruk (41 KB)
nr 2 (5 mars) Skogsmarkens återhämtning från försurningen dröjer (40 KB)
nr 1 (29 januari) Små svävande lerpartiklar ger svårfångad fosfor (42 KB)

2002
nr 10 (12 december) Breddad riksinventering i skog (41 KB)
nr 9 (6 november) Älgskadorna i tallungskogen ökar (46 KB)
nr 8 (25 september) Död lövved ger störst artmångfald (35 KB)
nr 6/7 (28 augusti) Svensk mark källa till växthusgaser (45 KB)
nr 5 (5 juni) Aluminium en osäker försurningsindikator (36 KB)
nr 4 (8 maj) Så kan ovanliga småkryp övervakas (50 KB)
nr 2 (6 mars) Blött år gav större näringsläckage från jordbruksmark (43 KB)
nr 1 (30 januari) Miljöförändringar i Sveriges stora sjöar undersökta (134 KB)

2001
nr 10 (12 december) Svenska skogen allt yngre - och äldre (43 KB)
nr 9 (7 november) Nationalnyckel ökar mångfald inom miljöövervakningen (30 KB)
nr 8 (3 oktober) Marken motverkar pH-höjning i svenska vatten (48 KB)
nr 6/7 (5 september) Vikten av vår skogsmark (93 KB)
nr 5 (28 juni) Arter kvitterar naturvårdsåtgärder (68 KB)
nr 4 (9 maj) På god väg mot miljömålen i skogen (109 KB)
nr 3 (4 april) Basdata för jordbrukets växtnärings- och spårämnesflöden (362 KB)
nr 2 (7 mars) Ny metod fann bekämpningsmedel i hushållsavfall (168 KB)
nr 1 (31 januari) Ståndortskarteringen söker fältinventerare (134 KB)

2000
nr 10 (12 december) Gammelskogen klaras med oförändrad avverkning (50 KB)
nr 9 (3 november) Floraväktare följer upp mångfald i hela landet (67 KB)
nr 8 (4 oktober) Miljöanalys i kubik ger besked om vattenmiljön (167 KB)
nr 6/7 (5 september) Restaurerad torvtäkt blir myllrande våtmark? (69 KB)
nr 5 (21 juni) Fynd av bekämpningsmedel i vatten (22 KB)
nr 4 (18 maj) Vattenvårdsarbetet lättare med gemensam databas (53 KB)
nr 3 (18 april) Svenska skogar lövrikare kommande 100 år (184 KB)
nr 2 (8 mars) Svensk fågelatlas ger värdefull grund för miljöarbete (75 KB)
nr 1 (1 februari) Försurningen fortsätter i skogsmarken (49 KB)

1999
nr 10 (15 december) Fosforutlakning under 21 år (76 KB)
nr 9 (10 november) Hur mycket tungmetaller tål skogsmarken? (61 KB)
nr 8 (6 oktober) Fler grova träd i framtidens skog (70 KB)
nr 6/7 (1 september) Sveriges rödlistade lavar samlade i ny bok (80 KB)
nr 5 (23 juni) Mer näring i stallgödseln (57 KB)
nr 4 (26 maj) Nya kartor på Markinfo (358 KB)
nr 3 (14 april) Skyddad skog i Sverige (73 KB)
nr 2 (10 mars) Bekämpningsmedel i svenska vatten (81 KB)
nr 1 (2 februari) Lättanvänt datorverktyg för minskat kväveläckage (65 KB)

1998
nr 10 (16 december) Fosfor för miljarder upplagrat i marken
nr 9 (11 november) Beskogning av åkermark
nr 8 (7 oktober) Skogstillstånd med hjälp av satellitdata (91 KB)
nr 6/7 (2 september) Om sårbarhetsanalyser (109 KB)
nr 5 (17 juni) Metaller i sötvatten (477 KB)
nr 4 (13 maj) Jordbrukets växtnäringsförluster till vatten,
Lättare få miljöinformation från SLU (64 KB)

 

Kontakt:

Redaktör: Ann-Katrin Hallin, fomaredaktion@slu.se, 018- 67 38 25

Sidan uppdaterad: 2012-03-02.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se