Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Om SLU:s miljöanalys

Datasamlare. Foto: Ola Borin, SLU.

SLU har regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys. Genom uppdraget bidrar vi med kunskap för en hållbar användning av naturresurserna.

Nio snabba om SLU:s miljöanalys

  • Vi är Sveriges största aktör inom miljöövervakning och miljöanalys.
  • Vi inventerar och tar prov i alla svenska naturtyper. En del av våra tidsserier sträcker sig nästan 100 år tillbaka i tiden.
  • Våra laboratorier analyserar många prover. Bara vid laboratoriet för vattenkemi vid institutionen för vatten och miljö analyseras drygt 150 000 ackrediterade och kvalitetssäkrade prover varje år.
  • Vi utvärderar, lagrar och tillgängliggör information och data om naturresurser, arter och livsmiljöer i landskapet.
  • Vi tar fram beslutsunderlag där vi vill belysa både användningen av naturresurser och miljökonsekvenserna av den.
  • Vi är en viktig mötesplats för miljöövervakning där frivilliginsatser har stor betydelse genom så kallad medborgarforskning, på engelska citizen science. Rapportsystemet Artportalen kan till exempel få in över 20 000 observationer på en dag.
  • Våra experter deltar aktivt i internationella samarbeten på miljöområdet.
  • Vi är ledande i Europa på design av miljöövervakningsprogram och världsledande inom metoder för skogstaxering.
  • Vi driver arbetet i tio program som samlar SLU:s kompetens inom respektive miljömålsområde.

Vi arbetar i tio program

SLU arbetar med miljöanalys i tio program, som anknyter till svenska miljömål och Sveriges internationella miljösamarbeten. Programmen är: Skog, Jordbrukslandskap, Sjöar och vattendrag, Kust och hav, Bebyggd miljö, Klimat, Biologisk mångfald, Övergödning, Försurning och Giftfri miljö.

Det finns mål formulerade för verksamheten både på övergripande nivå och på programnivå.

Ekonomisk utveckling för miljöanalys

Den ekonomiska utvecklingen för SLU:s miljöanalys har varit mycket positiv sedan år 1997 då området blev ett eget redovisningsområde. År 2013 omsattes knappt 400 miljoner kronor, vilket är cirka 13 procent av universitetets totala omsättning för forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys.

SLU:s miljöanalys finansieras genom externa uppdrag och statsanslag.

Läs mer om miljöanalys i SLU:s årsredovisning.
Sidan uppdaterad: 2014-12-02. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se