Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Om SLU:s miljöanalys

SLU har regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys. SLU:s styrelse har fastställt följande syfte och nedanstående strategiska mål:

"Fortlöpande miljöanalys syftar till att följa växlingar i miljöns tillstånd, värdera problem och lämna underlag för ett hållbart nyttjande av naturresurserna."

Verksamhetens mål

SLU:s mål för fortlöpande miljöanalys är att:

 • det finns en stark koppling mellan fortlöpande miljöanalys och övriga verksamhetsgrenar inom SLU
 • verksamheten är ledande i Europa och bidrar aktivt till internationell utveckling av vetenskapligt grundad miljöanalys,
 • leverera beslutsunderlag som medger att resursutnyttjande och miljökonsekvenser kan vägas samman.

Program med fokus på miljömålen och internationellt miljösamarbete

Inom SLU är fortlöpande miljöanalys en egen verksamhetsgren med program som fokuserar på angelägna områden. I programmen prioriteras arbete med de svenska miljökvalitetsmålen och Sveriges internationella miljöåtaganden i konventioner och direktiv. SLU:s fortlöpande miljöanalys omfattar för närvarande bl.a. följande:

 • Skog. Riksskogstaxeringen och Markinventeringen, internationell skogsskadeövervakning, nationell riktad skogsskadeövervakning, övervakning av granbarkborrar och snytbaggar, Systemet SkogsSkada, integrerad miljöövervakning i små skogsklädda avrinningsområden (IM), heltäckande skogs- och haitatkartläggning, fortlöpande markägaranalys, samt Viltövervakning.
 • Jordbrukslandskap.  Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS). Mark- och grödoinventeringen, markpackning. Datavärdskap jordbruksmark.
 • Sjöar och vattendrag. Nationell och regional miljöövervakning, inklusive datavärdskap Sötvatten samt den sötvattenknutna verksamheten vid institutionen för akvatiska resurser (bl.a. Sötvattenslaboriatoriet i Drottningholm).
 • Kust och hav. Här ingår marin- och kustrelaterad verksamhet vid institutionen för akvatiska resurser (bl. a. Havsfiskelaboratoriet i Lysekil, Kustlaboratoriet i Öregrund m.fl. orter)  
 • Bebyggd miljö. Miljöövervakning av biologisk mångfald, rekreation och friluftsliv i grönytor i och omkring tätorter, Attityder till buller mm.
 • Klimat. Internationell klimatrapportering rörande markanvändning, markanvändningsförändringar och skogsbruk, svenskt fenologinätverk, fenologiska observationer i försöksparker .
 • Biologisk mångfald. Rödlistade arter. Svensk taxonomisk databas. Stöd till basinventering Natura 2000. Svenska artprojektet inklusive Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Datavärdskap Arter, Artportalen, rapportsystem för observationer arter.
 • Övergödning. Belastning på Sveriges sjöar och vattendrag samt havsområden, inklusive internationell rapportering (inom ramen för SMED). Läckage av växtnäringsämnen från jordbruksmark.
 • Försurning. Uppföljning i skog och skogsmark samt sjöar och vattendrag. Kritisk belastning och integrerad kalkeffektuppföljning.
 • Giftfri miljö. Djurs exponering av miljöbelastande ämnen. Nationell miljöövervakning av bekämpningsmedel och generell pesticiddatabas. Kritisk belastning för Kvicksilver. Kadmium i jordbruksmark.

Intern samordning och samverkan

En rad institutioner och enheter vid SLU:s fyra fakulteter är engagerade i arbetet. Ett programövergripande stöd för verksamhetsutveckling och uppföljning finns liksom gemensamt stöd för IT-, GIS-, fjärranalys- och kommunikationsfrågor. Genom rådet för fortlöpande miljöanalys (FOMAR) förbättras samordningen av verksamheten över fakultets- och institutionsgränser.

Sidan uppdaterad: 2014-04-08. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen