Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Verksamhet inom Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är det största programmet inom SLU:s miljöanalys. Här ingår bland annat ArtDatabankens arbete för att öka kunskapen om den biologiska mångfalden i Sverige. 

Faunaväkteri. Foto: Tomas Carlberg, SLU 

Stärkt nationell samordning. Sedan tidigare arbetar man vid SLU med att samla in, systematisera och utvärdera uppgifter om rödlistade arter i Sverige. För att stödja svensk naturvård föreslås att programmet tar ett samlat grepp om de definitioner av svenska naturtyper som används. Resultatet väntas ge en heltäckande och hierarkiskt uppbyggd indelning av Sveriges naturtyper. I samband med arbetet inom art- och habitatdirektivet ska programmet bidra till att det skapas mer enhetliga riktlinjer för metodik och dataformat för miljöövervakning av biologisk mångfald.

Inventeringar och kunskapsunderlag. Det flora- och faunaväkteri som bedrivs i landet bör utvidgas till att omfatta fler organismgrupper. Dessutom föreslås att programmet tar fram en rikstäckande digital naturtypskarta. Den kan bland annat användas för att avgöra vilka artgrupper, livsmiljöer och strukturer som är mest angelägna att åtgärda.

Analyser och prognoser. En central verksamhet är den nationella rödlistan, som revideras vart femte år. För att stödja miljömålsarbetet föreslås en analys av vilka åtgärder som krävs för att de rödlistade arterna ska uppnå gynnsam bevarandestatus. Analysen underlättas av att verktyg utvecklas för uttag av artinformation ur olika databaser. Dessutom prioriteras vidareutveckling av metoder för prognoser rörande arters fortlevnad. Resultaten kan till exempel användas för att föreslå skötselmetoder som säkrar arters överlevnad på lång sikt.

Kunskapsspridning. I arbetet med att sprida information om biologisk mångfald prioriteras särskilt arbetet med Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna samt rapportering till internationella organ.

 • Kort information om program Biologisk mångfald
 • Poster om program Biologisk mångfald
 •  

  Publikationer:

   Sök publikationer på SLU


  Program Biologisk mångfald administreras av:
  SLU:s fakultet för naturresurser och lantbruksvetenskap

  Verksamhetslänkar

  Metodutveckling och samordning

  Inventeringar & kunskapsunderlag

  Information om biologisk mångfald

  Svenska artprojektet

  Rapportering

  Externa samarbeten och länkar

  Internationella samarbeten och länkar

   

   


  Läs mer

  Aktuella rapporter

   Sök publikationer på SLU

   
  Sidan uppdaterad: 2013-01-24.

  SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
  Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
  Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se