Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Program Försurning 

Foto: Per-Erik Larsson

Underlag för anpassade åtgärder

Program Försurning ska ge en plattform för arbete med miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning och bidra till fullföljandet av Sveriges åtaganden under Luftkonventionen (UNECE/CLRTAP). Det är i dag viktigt att få kunskap om försurningspåverkan från bland annat skogsbruket och uttaget av biobränsle. 

Kontakter inom program Försurning

Koordinator för program Försurning

Kevin Bishop: Koordinator program Försurning, miljömålsrelaterade frågor.

Kritisk belastning med försurande ämnen

Jens Fölster: Kritisk belastning av försurande ämnen, beräkningsmodell.

Integrerad kalkeffektuppföljning, IKEU

Tobias Vrede: Integrerad kalkeffektuppföljning.

Projekt om försurande kväveläckage

Anne-Mieke Gärdenäs: Projektledare

Projekt om organiska syror

Hjalmar Laudon Öppnas i nytt fönster: Projektledare

Projekt om skogsmarkskalkning

Stefan Löfgren: Projektledare

Projekt om skogsmarksförsurning

Johan Stendahl: Projektledare

Fler tips på kontakter

 Alla kontakter inom SLU:s miljöanalys

 Fler forskare att fråga på SLU

Medverkande vid SLU

Verksamhet inom program Försurning

Sjökalkning, foto Mats Gerentz, SLU
I programmets verksamhet ingår att utvärdera data och ge underlag för bedömningar av försurning i både skogsmark och vattendrag.

Verksamhetslänkar


Program Försurning administreras av:
SLU:s fakultet för naturresurser och jordbruksvetenskap

 

Samverka med oss!

Kevin Bishop

Kontaktpersoner:

Kevin Bishop, koordinator
018-67 31 31
Vatten och miljö

Stefan Löfgren, forskningsledare
023-79 34 57, 070-69 55 177
Vatten och miljö


Data

Publikationer


Publikationer (forts.)


Aktuellt

2015-09-10 -  Mark och vatten försuras mindre än befarat av grot-uttag i skogen
Vid skogsavverkningar blir det allt vanligare att även grenar, toppar och barr (”grot”) fraktas bort från hyggena, för att användas som biobränsle. Det finns farhågor om att detta intensiva utnyttjande...
2015-08-20 -  Forskningssamarbete för säkrare dricksvatten
SLU-forskare ska tillsammans med forskare från Chalmers och Lunds universitet arbeta för en säkrare dricksvattenförsörjning. Samarbetet sker inom Dricks, som är en centrumbildning för dricksvattenfors...
2015-06-08 -  Forskning om snöleoparder i blogg från National Geographic
Förra veckan uppmärksammades Örjan Johanssons forskning om snöleoparder i National Geographic's Cat Watch Blog.
2015-05-20 -  SLU värd för internationella möten om Östersjöns miljö
Övergödning. Hur kan Östersjöländernas beräkningar av belastningen med näringsämnen från land till hav bli säkrare och mer jämförbara? Det är några av frågorna som experter från Östersjöländerna diskuterar...
2015-04-15 -  SLU släpper ny version av webbtjänsten Skogsskada
Nu finns en ny version av webbtjänsten Skogsskada från SLU. I verktyget kan du lära dig om skogsskador och få hjälp med att diagnostisera dem. Du kan också dela med dig av dina observationer genom att...
Sidan uppdaterad: 2015-09-14. Sidansvarig: kevin.bishop@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se