Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Verksamhet inom Försurning

Sjökalkning, foto Mats Gerentz, SLU

Försurning av skog och skogsmark. Det behövs en grundläggande utvärdering av de data inom Markinventeringen som används för att bedöma skogsmarkens försurning. Främst ger det ett säkrare underlag för framtida bedömningar. Eftersom skogsbrukets försurningspåverkan blir allt mer betydande i takt med att det sura nedfallet minskar behövs prognoser för hur skogsskötselstrategier kommer att påverka mark och vatten. Intresset för biobränsle från skogen har lett till planer för kraftigt ökad tillväxt och uttag, vilket kan ge en ökad försurning av marken. En viktig fråga är därför om försurningshotet ska sätta gränsen för hur mycket biobränsle som kan tas från skogen. En kraftsamling kring vittring har även gjorts för att öka kunskapen om denna nyckelprocess.

Försurning av sjöar och vattendrag. Förbättrad koppling av försurning till biologisk skada har lett till reviderade bedömningsgrunder och kriterier för överskridande av kritisk belastning. Nedfallet av kväve kan komma att bli nästa stora orsak till försurning. Därför behövs nya modeller för att beräkna kritisk belastning där man bättre tar hänsyn till kvävets biogeokemi.

Effekter av skogsmarkskalkning och askåterföring på ytvattnets kvalitet behöver undersökas vidare, för att bland annat ta reda på om det är kostnadseffektivt med askåterföring. Vi tar också fram metoder för att bedöma försurningen i det stora antal mindre vattendrag som inte täcks in av de nationella övervakningsprogrammen.


Program Försurning administreras av:
SLU:s fakultet för naturresurser och lantbruksvetenskap

Verksamhetslänkar

Försurning av sjöar och vattendrag


Läs mer

Aktuella rapporter

 

> Sök publikationer på SLU

 


Samarbeten inom SLU med


Länkar inom SLU...

och externa...

 


Sidan uppdaterad: 2013-01-03.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se