Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Kontakt inom Giftfri miljö

Koordinator och biträdande koordinator

Pia Larsson Koordinator
Jenny Kreuger Biträdande koordinator

 

KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel (CKB)

Jenny Kreuger Föreståndare CKB
Mikaela Gönczi Biträdande föreståndare CKB


Projektledare och projekt

Akvatisk miljö - metaller

Lars Sonesten Metaller i svenska inlands- och kustvatten
Staffan Åkerblom Skogsbrukets effekter på kvicksilverhalten i insjöfisk
  Kvicksilver i abborre i svenska insjöar

 

Akvatisk/terrest miljö - pesticider

Nicholas Jarvis Bekämpningsmedelsförluster till yt- och grundvatten
Jenny Kreuger Pesticider i yt- och grundvatten, samt sediment
  Pesticider i luft och nederbörd
  Regionala pesticiddatabasen (RPD)

 

Akvatisk miljö - läkemedel

Leif Norrgren, Anna Norman Haldén Patogena mikroorganismer, läkemedel och antibiotikaresistenta bakterier i akvatisk miljö
Agneta Oskarsson Veterinärmedicinska läkemedel i vattenmiljön

 

Akvatiska miljöer - bioindikatorer för miljögifter

Gunnar Carlsson Grodyngel som bioindikator
Maria Kahlert Utveckling av en biologisk miljögiftsindikator - kiselalger
Leif Norrgren Dubbelkönighet hos mört
Agneta Oskarsson Utveckling av molekylära markörer
Stefan Örn Missbildningar hos tånglakens avkomma

 

Terrestra miljöer - reproduktionsstörningar av miljögifter 

Anne-Marie Dalin Svenska älgstammens reproduktion
Elisabet Ekman Reproduktionsstörningar hos brunbjörn
Sara Persson, Ulf Magnusson Reproduktionsstörningar hos mink

 

Inomhusindikator för miljögifter

Bernt Jones Katt som indikator på människors bostadsmiljö

 

Externa medverkande

I programmets referengrupp ingår representanter från:
Sidan uppdaterad: 2014-11-25. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen