Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Program Jordbrukslandskap

Jordbrukslandskap, fotograf Erik Cronvall, SLU

Bidrar till helhetsbild av miljökvaliteten i jordbrukslandskapet

Program Jordbrukslandskap ska bidra till en helhetsbild av miljökvaliteten i jordbrukslandskapet. Resultaten används för uppföljning av miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap på nationell och regional nivå. Programmet bidrar också med underlag för uppföljning av EU:s jordbrukspolitik och internationell rapportering när det gäller förändringar i landskapets struktur, miljöpåverkan och biologisk mångfald.

Kontakter inom program Jordbrukslandskap

Medverkande vid SLU

Fler tips på kontakter

 Alla kontakter inom SLU:s miljöanalys

 Fler forskare att fråga på SLU

Verksamhet inom program Jordbrukslandskap

Fjärils- och humleinventering, fotograf Erik Cronvall, SLU

Övervakning av jordbrukslandskapet

Övervakning av åkermarkens tillstånd

  • Mark- och grödoinventeringen: Undersökning av markens tillstånd och grödans kvalitet. Genomförs vart tionde år i 2000 provpunkter på svensk åkermark.
  • Radioaktivt cesium i åkermark, växter och vilt: Miljöövervakning av radioaktiva ämnens tillstånd i olika ekosystem.Tidsserier för mark, växt och vilt sedan Tjernobylolyckan 1986.
  • Markpackningsprogrammet: Undersökning av hur odlingen påverkar åkermarkens fysikaliska egenskaper. En jord som är packad ger lägre produktion och har en ökad risk för läckage av växtnäringsämnen. 
  • Åkermarkens biologiska kvalitet: Utveckling av ett övervakningsprogram av åkermarkens biologiska kvalitet. De biologiska processerna i åkermarken bestämmer markens produktionsförmåga och påverkar kväveutlakning, koldioxidemission och omsättning av bekämpningsmedel.

Övergripande synteser och utvärderingar

Programmet arbetar med flera programövergripande synteser och utvärderingar. Några exempel:

  • Utredning av samband mellan jordbruk, miljöersättningar, biologisk mångfald, kulturvärden, näringsämnesläckage, klimatförändringar med mera.
  • Utredning av användbarheten av tillgängliga miljöövervakningsdata, till exempel från Artportalen och NILS.

Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Strålsäkerhetsmyndigheten är med och finansierar verksamheten inom program Jordbrukslandskap.


Program Jordbrukslandskap administreras av:
SLU:s fakultet för naturresurser och jordbruksvetenskap

 

Samarbeta med oss!

Åke Berg, koordinator Jordbrukslandskap och Katarina Kyllmar, bitr. koordinator Jordbrukslandskap. Foto: Viktor Wrange (Åke) och Jenny Svennås-Gillner (Katarina), båda vid SLU.

Åke Berg, koordinator
Tel: 018-67 26 24
Centrum för biologisk mångfald, CBM, SLU

Katarina Kyllmar, biträdande koordinator
Tel: 018-67 25 97
Institutionen för mark och miljö, SLU


Statistik och miljödata


Kunskapsbank: Jordbrukslandskap

2016-01-11 -  Ett jordbrukslandskap i ständig förändring
I dag ligger mer än var tredje stengärdesgård i skogen och arealen hästbete ökar medan kohagarna blir färre. Det visar resultat från miljöövervakningsprogrammet Nationell inventering av landskapet i Sverige...
2015-06-01 -  Riskbedömningsverktyg för läckage av bekämpningsmedel till yt- och grundvatten
Undersökningar av vattenmiljön under 1980-talet visade för första gången att bekämpningsmedelsrester förekom i halter som utgjorde en risk för vattenlevande växter och djur samt för människors hälsa.
Sidan uppdaterad: 2015-05-19. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se