Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Verksamhet inom program Klimat

Uppbyggnad av fluxtorn i Asa försökspark, fotograf Leif Klemedtsson

Uppbyggnad av fluxtorn i Asa försökspark. Foto:Leif Klemedtsson.

Internationell klimatrapportering. Programmet beräknar hur utsläpp och upptag av växthusgaser påverkas av markanvändning, huvudsakligen inom jord- och skogsbruk. Resultaten används för Sveriges årliga rapportering till klimatkonventionen. Programmet utvecklar också det system som under åtagandeperioden 2008 till 2012 ska försörja Sveriges rapportering till Kyotoprotokollet med data om storleken på källor och sänkor av växthusgaser från mark och biomassa och hur stor del av dessa förändringar som man anser beror på skogsbruk. I arbetet ingår bland annat att följa förändringar i markanvändningen för hela Sveriges landareal samt att utveckla metoder för att bestämma förändringar i Sveriges förråd av kol i olika markskikt och i biomassa. Mätningarna kommer att kompletteras med modellberäkningar och osäkerhetsskattningar.

Klimatförändringar: effekter och motåtgärder. De klimatförändringar som förutspås kommer att ge omfattande effekter på våra ekosystem. Vi kan vänta oss högre skördar i jordbruket och högre tillväxt i skogen men också förändringar i vattenbalansen som vi måste anpassa odlingen till. Ett varmare klimat kan ge ett mer gynnsamt klimat för skadegörare på skog och jordbruksgrödor. Detta kan i sin tur skapa behov av ökad användning av bekämpningsmedel. En kortare vinterperiod gynnar också nedbrytningen av organiskt material och utlakningen av kväve. En kombination av mätprogram och beräkningsmodeller ger oss möjligheten att förutsäga vilka förändringar jord- och skogsbruk står inför och i tid utveckla åtgärder för att motverka de negativa konsekvenserna av en klimatförändring.


Program Klimat administreras av SLU:s fakultet för skogsvetenskap

Rapporter

Information om program Klimat

> Sök publikationer på SLU


Samarbeten


Webbtips


Sidan uppdaterad: 2014-11-27. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se