Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Foto: Beautiful Sweden

Program Sjöar och vattendrag

Program Sjöar och vattendrag ska bidra till att ge en helhetsbild över vattenstatus och kemisk-fysisk påverkan på sjöar och vattendrag och större vattensystem. Resultaten ska ge underlag för uppföljning av miljömålet Levande sjöar och vattendrag och övriga miljömål med vattenanknytning. Aktuellt är också att stödja olika myndigheters arbete med EG:s ramdirektiv för vatten och andra internationella åtaganden på vattenområdet.

Kontakter för program Sjöar och vattendrag

  • Stina Drakare: Koordinator för program Sjöar och vattendrag
  • Erik Petersson: Bitr. koordinator för program Sjöar och vattendrag
  • Jens Fölster: Flodmynningar, vattenkemi i sjöar, trendstationer i vattendrag, miljömålsuppföljning, återhämtning från försurning.
  • Maria Kahlert: Miljöövervakning och bedömningsgrunder för kiselalger i vattendrag.
  • Hans Lundqvist: Miljöövervakning av lekvandrande laxfisk i Umeälven och Sävarån.
  • Lars Sonesten: Datavärdskap Sjöar och vattendrag, underlag för internationell rapportering av vattendragsbelastning, SMED, miljöövervakning stora sjöarna, samordnad recipientkontroll (SRK)Vattenkemiska analyser
  • Christian Demandt: Regionala referensstationer, vattenkemiska analyser.
  • Ulf Grandin: Integrerad miljöövervakning (IM).

Medverkande institutioner

 Alla kontakter inom SLU:s miljöanalys

 Fler forskare att fråga på SLU

Verksamhet inom Sjöar och vattendrag

Foto: Mats Gerentz, SLU

Sjöar och vattendrag är ett av de större programmen inom SLU:s miljöanalys. Vi har en central roll inom miljöövervakningen av sjöar och vattendrag i landet. Våra uppdragsgivare är bl.a. Havs- och vattenmyndigheten Öppnas i nytt fönster, Naturvårdsverket Öppnas i nytt fönster, Vattenmyndigheterna Öppnas i nytt fönster, olika länsstyrelser, kommuner, vatten­vårds­förbund och vattenförbund.

Vi är även på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten datavärdar för vattenkemiska och biologiska data för sjöar och vattendrag.

Miljöövervakning och miljöanalys (datainsamling, beståndsanalys m.m.)

Inventeringar och kunskapsunderlag

Information och rapportering


Program Sjöar och vattendrag administreras av:
 SLU:s fakultet för naturresurser och lantbruksvetenskap

 

Samverka med oss!

Stina Drakare och Erik Petersson, koordinator respektive biträdande koordinator för program Sjöar och vattendrag, SLU:s miljöanalys.

Kontaktpersoner:

Stina Drakare, koordinator
018-67 31 02
Inst. för vatten och miljö, SLU

Erik Petersson, bitr. koordinator
010-478 42 39
Inst. för akvatiska resurser, SLU


Kunskapsbank: Sjöar och vattendrag

2015-06-01 -  Riskbedömningsverktyg för läckage av bekämpningsmedel till yt- och grundvatten
Undersökningar av vattenmiljön under 1980-talet visade för första gången att bekämpningsmedelsrester förekom i halter som utgjorde en risk för vattenlevande växter och djur samt för människors hälsa.
2015-02-23 -  Arktiska sjöar speglar miljöförändringarna
I de svenska fjällen finns det närmare 22 000 arktisk-alpina sjöar som reflekterar alla förändringar som sker i naturen. Professor Willem Goedkoop samordnar det arktiska arbetet med att ta fram ett pan-arktiskt...
2015-02-09 -  Alla behöver rent vatten!
Det svenska kommunala dricksvattnet anses säkert att dricka, men ibland förekommer ändå kemiska föroreningar i det. I projektet SafeDrink utvecklar professor Karin Wiberg metoder för att tidigt upptäcka...
2015-08-20 -  Forskningssamarbete för säkrare dricksvatten
SLU-forskare ska tillsammans med forskare från Chalmers och Lunds universitet arbeta för en säkrare dricksvattenförsörjning. Samarbetet sker inom Dricks, som är en centrumbildning för dricksvattenfors...
Sidan uppdaterad: 2015-10-09. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se