Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Statistik

Älg. Illustration: Fredrik Saarkoppel.

SLU har ansvaret för officiell statistik om Sveriges skogars tillstånd och förändring. SLU producerar även statistik som inte klassas som officiell statistik, som t.ex. viltskadestatistik. Dessutom genomför forskare vid SLU återkommande undersökningar om svenskars attityder till djur, natur och jakt.

Officiell statistik

 Statistik om skog

Statistik om skogRiksskogstaxeringen vid SLU producerar officiell statistik om Sveriges skogars tillstånd och förändring. Den publiceras en gång om året på nätet i form av tabeller, figurer och kartor. Dessutom sammanfattas statistiken i publikationen Skogsdata. Via den nya verionen av webbtjänsten Taxwebb går det även att söka och sammanställa Riksskogstaxeringens data interaktivt. Underlaget kommer från en rikstäckande inventering av alla naturtyper.

Riksskogstaxeringen har nästan hundraåriga tidsserier av skogsdata. Studera skogens utveckling sedan 1920-talet på länsnivå baserat på harmoniserade tidsserier från Riksskogstaxeringen. Med hjälp av det interaktiva visualiseringsverktyget Sverige eXplorer kan du studera färdiga skogshistorier, men också skapa egna analyser och dela med andra.

Annan årlig statistik

 Viltskadestatistik 

Viltskadecenter vid SLU sammanställer varje år statistik över skador orsakade av stora rovdjur och fåglar i Sverige. De lämnar också information om viltskador på boskap, hundar och gröda, fakta om viltskadesystemet och rekommendationer till dig som råkat ut för viltskador. Viltskadecenter samordnar och utvärderar även länsstyrelsernas inventeringar av varg, lodjur och järv och deltar i inventeringar av gäss, trana och sångsvan.

Återkommande enkätundersökningar om attityder till djur, natur och jakt

Vinjettbild för rapportserien om svenskarnas attityder till djur, natur och jakt, SLU. Foto: Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU.

Den senaste undersökningen av svenskars attityder till rovdjur, rovdjurspolicy och förvaltning gjordes våren 2014. Bakom undersökningen står forskare vid institutionen för Statsvetenskap vid Umeå universitet och institutionen för vilt, fisk och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Den följer upp den enkätundersökning som gjordes år 2009, i syfte att undersöka svenskarnas attityder till frågor om djur, natur och jakt.

Resultaten redovisas genom rapporterna nedan.

Rapport från attitydundersökningen år 2014

Rapporter från attitydundersökningen år 2009

År 2004 gjordes en liknande enkät, inom ramen för forskningsprogrammet FjällMistra. Även före dess har SLU-forskare gjort attitydundersökningar om liknande frågor, vid ett antal tillfällen.

Kontaktpersoner

Göran Ericsson, 070-676 50 12. 
Camilla Sandström, 070-219 63 44.

 

Statistik från skogsbranden i Västmanland sommaren 2014

 Branden i Västmanland i siffror

Med hjälp av infraröda flygbilder har SLU gjort en inventering av brandområdet i Västmanland före och efter branden.


Kontakt

Mer om officiell statistik

All officiell statistik från SLU har beteckningen Sveriges officiella statistik eller är märkt med symbolen nedan.

Symbol för Sveriges officiella statistik

Sidan uppdaterad: 2016-03-18. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen