Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

2011-11-23

Föreslår nya indikatorer för skogens mångfald

Foto: Erik Siira.

En arbetsgrupp inom miljömålsarbetet och SLU lyfter fram ett tjugotal indikatorer som bättre ska kunna spegla tillståndet för skogens biologiska mångfald. Lämna gärna synpunkter på förslaget fram till slutet av december.

Skogens svampar, djur och växter är för sin överlevnad beroende av strukturer som vilka trädslag som finns, hur gamla träden är och mängden död ved. Flera av dessa kvaliteter har utvecklats positivt under miljömålsperioden från år 1998 och framåt. Samtidigt har utvecklingen för skogens biologiska mångfald inte varit lika gynnsam.

I en delrapport föreslås nu en rad nya indikatorer* som bättre kan beskriva förutsättningarna för skogens biologiska mångfald, bland annat inom miljömålsuppföljningen. Indikatorerna bygger på uppgifter från Riksskogstaxeringen och Markinventeringen.

Artur Larsson på ArtDatabanken vid SLU är en av projektledarna bakom rapporten.

– Trots ambitiösa miljömål saknar vi en bra uppföljning av biologisk mångfald. Genom förslagen i rapporten kan vi mycket bättre utnyttja Riksskogstaxeringen och Markinventeringen för att täcka detta behov, säger Artur Larsson.

Förutom att slutresultatet ska kunna användas i pågående arbete med miljömålen och löpande miljöövervakning är förhoppningen även att det ska bidra till bättre underlag vid exempelvis rödlistning, utvärdering av EU:s habitatdirektiv och annan uppföljning av tillståndet i skogen.

Lämna gärna in synpunkter på förslaget

Under december finns möjlighet att komma med synpunkter på innehållet. Av särskilt intresse är synpunkter på vilka indikatorer som bör ingå i miljömålssystemet framöver och vilka som bäst beskriver förutsättningarna för biologisk mångfald.

– Det går givetvis bra att också lämna synpunkter på sådant som vi inte alls tar upp men som skulle vara intressant att utreda, säger Artur Larsson.

En slutrapport från arbetet ges ut under nästa år. Då kommer även beräkningar av noggrannheten i de föreslagna indikatorerna att redovisas.

Läs mer


* Följande indikatorer på biologisk mångfald föreslås få hög prioritet:

 • Antal gamla träd över 121 år per kvadratkilometer, indelat i åldersklasser
 • Areal gammal skog fördelad på skogstyper; tall, gran, barr (ädelträd, barrädelträd, barrlöv)
 • Volym död ved av olika trädslag; tall, gran, löv
 • Volym död ved av olika grovlek
 • Areal ädellövskog indelad i åldersklasser
 • Areal ädellövskog fördelat på olika klasser för mängden död ved

Arter och spårtecken från inventeringarna som särskilt uppmärksammas är:

 • Hackmärken
 • Vedsvamp
 • Tickor
 • Mjölkört
 • Hänglavar; man- och skägglav

Kontakt

Artur Larsson, Artur.Larsson@slu.se, ArtDatabanken, SLU, 018-672218
(tar emot synpunkter på förslaget)

Göran Kempe, Goran.Kempe@slu.se, Riksskogstaxeringen, SLU

Elin Andersson, Elin.Andersson@lansstyrelsen.se, Länsstyrelsen i Jämtlands länKarl Duvemo, Karl.Duvemo@Skogsstyrelsen.se, Skogsstyrelsen

Rapporten är resultatet av ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Jämtlands län, Skogsstyrelsen, ArtDatabanken  och Riksskogstaxeringen. Verksamheten har finansierats gemensamt via SLU:s miljöanalys och Naturvårdsverket (via miljömålsmedel).

Arbetet ingår i program Skog och Program Biologisk mångfald inom SLU:s fortlöpande miljöanalys.

Publicerat av: Ann-Katrin Hallin
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen